Polítiques editorials

Focus i abast

Llengua, societat i comunicació és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La proposta de la revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’aquesta manera, i atès que l’àmbit en què es mou la revista és interdisciplinari i molt sovint les àrees que s’hi aborden estan incomunicades, el propòsit central de la revista és presentar diferents estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli.

Paraules clau: filologia, sociolingüística, lingüística, lingüística aplicada, sociologia de la llengua, dret lingüístic, política lingüística, educació plurilingüe, comunicació.

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Enllaços d'interès

Editors/ores
  • Josefina Carrera-Sabaté
Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Recull de premsa

Editors/ores
  • Josefina Carrera-Sabaté
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Revisors del número

Editors/ores
  • Josefina Carrera-Sabaté
Desactivat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Entrevista

Editors/ores
  • Josefina Carrera-Sabaté
Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles rebuts a la redacció d’LSC (abans del 20 d'abril de cada any) seran sotmesos a avaluació cega per un parell de revisors externs que escollirà l'editor de cada número. S'enviaran les valoracions de cada article als autors en un termini màxim de dos mesos. Si no hi ha acord entre els revisors, es demanarà l'opinió d'un tercer revisor.

Si l’article és acceptat, els autors hauran d’introduir les consideracions que s’han suggerit i retornar l’article a la redacció de la revista en un termini màxim d’un mes natural a partir del moment en què s’han rebut les valoracions.

 

Política d’accés obert

LSC-Llengua, Societat i Comunicació proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles.

Un cop publicats, l'autor/a pot difondre una còpia del seu article a la seva pàgina web i als repositoris institucionals i temàtics, sempre que se citi la font original.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Propers números d'LSC

El tema del proper número de LSC és:

"Noves perspectives a l'entorn de l'aprenentatge inicial del llenguatge", amb Laura Bosch.

 

 

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

Llengua, societat i comunicació s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

Equip editorial

– Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

– Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

– Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

– Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

– Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

– És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

Autors

– Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

– Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

– Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

Avaluadors/revisors

– Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

– Respecten els terminis establerts (en cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

– No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

 

Política de publicació

Tant l’enviament d’originals com la seva publicació són gratuïts. 

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona