Polítiques editorials

Focus i abast

La revista REIRE és una publicació electrònica de la Secció de Recerca de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
La finalitat central d’aquesta publicació és esdevenir un espai de consulta i difusió de la recerca i la innovació educatives, en els seus diferents nivells i àmbits.

REIRE convida a investigadors, acadèmics, mestres, professors, administradors, especialistes i estudiants de doctorat a enviar manuscrits.

Té una periodicitat semestral, i es publica als mesos de gener i de juliol.

Es proposa aprofitar les possibilitats de la Xarxa per oferir un espai de documentació obert permanentment, proporcionar canals d’interacció a la comunitat educativa i facilitar la publicació de materials que incorporin formats diversos i elements multimèdia.

El contingut central de REIRE es compon d’articles inèdits que tracten temàtiques relacionades amb la recerca i la innovació en l’àmbit educatiu, tant dins del sistema reglat com fora. Aquests articles poden ser de tipologia diversa:
- Experiències de recerca, des de qualsevol enfocament metodològic i disciplina.
- Revisions de literatura o reflexions teòriques sobre recerca i metodologia de recerca en matèria educativa, que exposin, per exemple, l’estat de la qüestió sobre algun aspecte o algun avenç metodològic en matèria de recerca.
- Experiències pràctiques d’innovació educativa en l’àmbit docent.

A més, la revista incorpora:
- Articles metodològics sobre qüestions metodològiques de recerca que inclouen orientacions pràctiques.
- Ressenyes de llibres d’especial interès dins l’àrea de la innovació i la recerca en educació.
- Ressenyes i articles de tesis doctorals.

La REIRE es proposa com a objectius fonamentals:
a) Fer visible l’activitat i els resultats de recerca i d’innovació en educació obtinguts dins dels projectes i grups de l‘ICE de la UB com de la resta del mòn.
b) Difondre l’activitat de recerca i d’innovació educativa desenvolupada per part de la col·laboració externa, principalment de personal investigador del territori català, però també de la resta del món.
c) Oferir documentació i recursos de suport a la recerca i a la innovació educativa, d’utilitat per al personal investigador.
d) Esdevenir un fòrum de debat i intercanvi sobre qüestions d’innovació i recerca educativa.

 

Política de seccions

Estudis i tendències

Editors/ores
 • Francesc Martínez-Olmo
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Articles de recerca

Editors/ores
 • Francesc Martínez-Olmo
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Articles d'innovació

Editors/ores
 • Francesc Martínez-Olmo
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Articles metodològics

Editors/ores
 • Francesc Martínez-Olmo
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes de llibres i congressos

Editors/ores
 • Francesc Martínez-Olmo
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes de tesi doctorals

Editors/ores
 • Francesc Martínez-Olmo
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles publicats són objecte d’un procés de revisió a càrrec d’un mínim de dos referees, que es consideren experts en l’àmbit de la recerca i la innovació educativa així com en l’àrea temàtica dels articles a revisar.
La voluntat és oferir uns continguts rigorosos, de qualitat i d’interès per a la comunitat acadèmica i educativa en general.

El procés de revisió consisteix en el següent: en rebre els articles, el Comitè editorial fa una revisió en primera instància i pot rebutjar directament els documents que incompleixin clarament la línia editorial.

En cas d’acceptar-los, se sol·licita que un mínim de dos membres d’avaluació, considerats experts, avaluïn l’article a través d'una avaluació de "doble cec". Poden fer suggeriments perquè es revisi i millori l’article, si procedeix, amb vistes a que se n’elabori una nova versió. La revisió de les propostes es realitza per mitjà d’un formulari dissenyat amb aquest objectiu.

A partir dels informes de revisió, el comitè decideix si publica directament el document, si el retorna amb suggeriments a l’autor per tal que el millori o si se’n desestima la publicació. En qualsevol dels casos, s’informa de la decisió presa a l’autor en el termini més breu possible i s’argumenta els motius en cas que no s’hagi acceptat el document.

La recepció del treball no representa cap compromís per a la revista.

Sempre es confirma la recepció dels articles per a valoració, i també se’n notifica el resultat, un cop valorats.

 

Freqüència de publicació

Els articles s'aniran publicant "En premsa" a mesura que siguin acceptats, sense necessitat d'esperar a completar un número de la Revista. De forma bianual (els mesos de gener i de juliol), es tancarà un número que recollirà els articles publicats durant el darrer període, que passaran a formar part del seu sumari.

 

Política d’accés obert

L'accés als articles a text complet inclosos a RCUB és gratuït.
Tots els continguts inclosos a la Revista d'Innovació i Recerca en Educació estan subjectes a la llicència Reconocimiento 3.0 España de Creative Commons, que permet la reproducció, distribució i comunicació pùblica sempre que es reconegui l'autor i la revista.

OBSERVACIÓ

REIRE està inscrita al Directory of Open Access Journals (DOAJ) i segueix un codi de conducta professional pel que fa a l'accés lliure en sintonia amb el proposat per l'Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), és a dir:

 • REIRE publica regularment (gener i juliol) investigació original en Codi Obert.
 • La revista ofereix de manera clara les dades de contacte i les indicacions per als autors.
 • Està establert un procès d'avaluació de "doble ceg" per pars i la revista disposa d'un comité editorial i cientìfic.
 • Quant a la política d'Accès Obert:
  1. REIRE fa la difusió de manuscrits avaluats per pars, amb investigacions originals, sense cap càrrec econòmic i sense demanar cap tipus de registre o imposar restriccions d'accès.
  2. REIRE permet la reproducció, distrubució i comunicació pública del seu contingut si l'autoria i el nom de la revista són reconeguts.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Indexacions

REIRE és una revista Reconeguda per la Universitat de Barcelona

 

Actualment està indexada a


 • Bases de dades per a l'avaluació de la qualitat o l'impacte

DICE

Latindex

MIAR

RESH

IN-RECS

CIRC

http://revistes.ub.edu/public/images/circ.gif

Google Scholar Metrics (GSM):

- 2011-2015: h5 = 5; Mitjana h5 = 7

- 2012-2016: h5 = 6; Mitjana h5 = 24

 

Journal Scholar Metrics

 

 • Bases de dades bibliogràfiques

Pro Quest

REDINED

ULRICH'S

Dialnet

Academic Journals Database

RECERCAT Dipòsit de la recerca de Catalunya

 

 • Portals de revistes d’accés obert

DOAJ

Dulcinea

http://revistes.ub.edu/public/images/dulcinea.gif

Recolecta. Recolector de ciencia abierta

RACO Revistes catalanes amb accés obert

 

 • Sumaris

Sumarios ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades
Produït pel Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC

JournalTOCs

 

 

Procés de participació

L’enviament de propostes d’article a la revista implica que l’autor accepta totes les normes i requisits que regeixen el procés de participació. D’aquesta manera, els texts enviats a REIRE han de complir amb els criteris ètics i requeriments formals establerts. 

No s’acceptaran propostes que no compleixin rigorosament amb aquests criteris.

Els continguts dels manuscrits enviats a REIRE són d’exclusiva responsabilitat dels seus autors.

Els articles s'envien a través de la plataforma OJS de REIRE.

El Consell executiu de la revista registra la data de recepció del text. Si es tracta d’un article de recerca o d'innovació, escollirà un mínim de dos membres d’avaluació que s’encarreguin de la revisió mitjançant un formulari estàndard. És important destacar que aquest procés es fa mitjançant el sistema de doble cec. Un cop finalitzat el procés de revisió s’envia el resultat a l’autor per tal de:

a. informar que s’accepta la proposta i data aproximada de publicació,
b. remetre els suggeriments plantejats i sol·licitar les modificacions pertinents, si és el cas, o
c. informar que no s’accepta el treball per a publicació, indicant-ne els motius

En cas que el Consell hagi sol·licitat modificacions, els autors tindran un termini de deu (10) dies per enviar una nova versió del text amb una carta en la qual s’expliquin els canvis introduïts o les observacions que considerin oportunes. Aquesta serà l’última oportunitat per incloure canvis de contingut dins del text.  Un cop enviada la nova versió del text, el Consell editorial decidirà si és apta per a publicació o si és necessari ajustar algun altre aspecte. Un cop es considera el text com a definitiu, es maqueta per publicar-lo immediatament en el número en construcció (en premsa), en una versió PDF que inclou les dades de l’autor i les dates de recepció i d’acceptació definitiva. Un cop tancat el número complet i publicat s’incorpora la data de publicació.

Pel que fa als càrrecs econòmics del procés editorial (Article Processing Charges), no es cobra per publicar ni tampoc per l’avaluació.


 

Requeriments dels articles per a publicació i criteris d'avaluació

Les característiques generals que han de reunir els treballs publicats són les següents:

1. Treballs inèdits i actualitzats
2. Textos en, català, castellà o anglès
3. Segueixen les orientacions d’estil
4. Consistència metodològica
5. Temàtica d’interès, d’impacte
7. Correcció lingüística i qualitat en la redacció
8. Aportació de noves idees, temàtiques o procediments innovadors

Els criteris d'avaluació que se'n desprenen són:

• El tema s’adequa i és rellevant per als continguts de la revista.
• Representa una contribució nova i original.
• Les interpretacions i les conclusions són congruents amb les dades i consistents amb els objectius.
• El títol reflecteix clarament el contingut.
• El resum aporta una informació suficient per si mateix.
• Les paraules claus són adients.
• La redacció és clara i correcta.
• Les referències són adients i es presenten d’acord amb la guia per a la redacció

L’estructura de l’article és l’adequada i utilitza la plantilla corresponent

 

Ètica i codi de conducta

La Revista d’Innovació i Recerca en Educació (REIRE) segueix, en la pràctica editorial, rigorosos protocols tècnics i ètics per a la publicació, i vetlla per evitar qualsevol mala pràctica en aquest sentit.

En concret, el codi ètic de REIRE es regeix pels compromisos següents.

Pel que fa als editors

REIRE segueix el «Code of conduct and best practices guidelines for journal editors» del Committee on Publication Ethics (COPE).

A més, té en consideració els aspectes següents:

La selecció dels revisors es fa seguint el criteri de millor adequació. És a dir, s’escullen els revisors més adequats en funció de la seva especialitat i la disciplina de l’article que cal revisar.

La decisió editorial es fonamenta exclusivament en el mèrit científic, innovador o disciplinari del contingut dels articles, i no es fa discriminació per raons de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual dels autors.

Tota la informació relacionada amb els articles que s’envien perquè la revista els publiqui es manté en absoluta confidencialitat dins del marc del procés d’enviament, revisió i publicació. Es garanteix l’anonimat en els documents durant tot el procés de revisió d’experts, que es fa en la modalitat de doble cec.

Pel que fa als autors

Els documents que s’enviïn a REIRE han de ser originals i inèdits, i no poden contenir plagis parcials ni totals. Quan sigui necessari, s’han de fer constar a l’article les responsabilitats ètiques o els conflictes d’interessos.

A l’article s’ha d’indicar qualsevol finançament d’agències o projectes en el marc dels quals s’ha dut a terme l’estudi publicat.

Per tenir la condició plena d’autor d’un treball publicat caldrà: a) haver contribuït de manera substancial a la concepció i el disseny del treball, o a l’anàlisi i interpretació de les dades; b) haver contribuït a la preparació del document publicat, i c) ser capaç de presentar de manera detallada la contribució personal en la recerca i discutir els aspectes principals del conjunt. Qualsevol persona que hagi col·laborat en el treball d’alguna altra manera haurà de ser reconeguda a l’apartat d’agraïments.

Els autors disposen dels drets o autorització per a la publicació d’imatges, fotografies, vídeos i música.

Si els autors identifiquen qualsevol tipus d’error en un article un cop publicat, n’han d’informar la revista perquè hi pugui incorporar les correccions pertinents.

Pel que fa als revisors

La revisió dels articles enviats a la revista es fa de manera crítica, honesta, constructiva i anònima (pel sistema de doble cec).

Si algun revisor no es considera prou competent en la temàtica que cal revisar, considera que no podrà complir el termini estipulat o estima que hi ha algun conflicte d’interessos, ho ha de comunicar immediatament a l’equip editorial.

Els revisors han de notificar a l’equip editorial qualsevol similitud del text revisat amb altres treballs publicats

 

Índex d'artícles metodològics

 1. Fernández Núñez, L. (2005). Com elaborar un informe d’investigació? Butlletí LaRecerca, 1, 1-6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha1-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cómo elaborar un informe de investigación? Butlletí LaRecerca, 1, 1-6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha1-cast.pdf
 2. Fernández Núñez, L. (2005). Com es porta a terme una investigació? Butlletí LaRecerca, 2, 1-6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha2-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cómo se lleva a cabo una investigación? Butlletí LaRecerca, 2, 1-6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha2-cast.pdf
 3. Fernández Núñez, L. (2005). Quines són les tècniques de recollida de dades? Butlletí LaRecerca, 3, 1-6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha3-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cuáles son las técnicas de recogida de información? Butlletí LaRecerca, 3, 1-6. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha3-cast.pdf
 4. Anguera, M. T., i Blanco-Villaseñor, Á. (2006). Com es realitza un registre observacional? Butlletí LaRecerca, 4, 1-7. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha4-cat.pdf

  Anguera, M. T., i Blanco-Villaseñor, Á. (2006). ¿Cómo se lleva a cabo un registro observacional? Butlletí LaRecerca, 4, 1-7. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha4-cast.pdf

 5. Yepes, M. (2006). Com puc passar una base de dades d’Excel a l’SPSS? Butlletí LaRecerca, 5, 1-2. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha5-cat.pdf

  Yepes, M. (2006). ¿Cómo puedo pasar una base de datos de Excel a SPSS? Butlletí LaRecerca, 5, 1-2. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha5-cast.pdf
 6. Vilà Baños, R. (2006). Com fer una anàlisi quantitativa de dades de tipus descriptiu amb el paquet estadístic de l’SPSS? Butlletí LaRecerca, 6, 1-8. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha6-cat.pdf

  Vilà Baños, R. (2006). ¿Cómo hacer un análisis cuantitativo de datos de tipo descriptivo con el paquete estadístico SPSS? Butlletí LaRecerca, 6, 1-8. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha6-cast.pdf
 7. Fernández Núñez, L. (2006). Com analitzar dades qualitatives? Butlletí LaRecerca, 7, 1-13. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Butlletí LaRecerca, 7, 1-13. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf
 8. Fernández Núñez, L. (2007). Com s’elabora un qüestionari? Butlletí LaRecerca, 8, 1-9. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha8-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2007). ¿Cómo se elabora un cuestionario? Butlletí LaRecerca, 8, 1-9. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha8-cast.pdf
 9. Garcia Gonzalez, I. (2007). Quins són els aspectes que cal considerar en l’ús de l'entrevista en profunditat com a instrument de recerca? Butlletí LaRecerca, 9, 1-8. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha9-cat.pdf
 10. Torrado-Fonseca, M. (2007). Com utilitzar l’estadística en la recerca educativa? Butlletí LaRecerca, 10, 1-13. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha10-cat.pdf
 11. Vilà-Baños, R. (2008). Com optimitzar una matriu de dades? Utilitats bàsiques de l’SPSS. Butlletí LaRecerca, 11, 1-12. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha11-cat.pdf

  Vilà-Baños, R. (2008). ¿Cómo optimizar una matriz de datos? Utilidades básicas del SPSS. Butlletí LaRecerca, 11, 1-12. Recuperat de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha11-cast.pdf
 12. Ruiz-Bueno, A. (2008). La muestra: algunos elementos para su confección. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 1(1), 75-88. doi:10.1344/reire2008.1.1117 enllaç PDF
 13. Ruiz-Bueno, A. (2009). Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 2(2), 96-110. doi:10.1344/reire2009.2.2226 enllaç PDF
 14. Cabrera-Rodríguez, F. (2011). Técnicas e instrumentos de evaluación: una propuesta de clasificación. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 4(2), 112-124. doi:10.1344/reire2011.4.2428 enlllaç PDF
 15. Rubio-Hurtado, M., i Berlanga-Silvente, V. (2012). Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas t de Student y ANOVA en SPSS. Caso práctico. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 83-100. doi:10.1344/reire2012.5.2527 enllaç PDF
 16. Berlanga-Silvente, V., i Rubio-Hurtado, M. (2012). Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicarlas en SPSS. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 5(2), 101-113. doi:10.1344/reire2012.5.2528 enllaç PDF
 17. Berlanga-Silvente, V., Rubio-Hurtado, M., i Vilà-Baños, R. (2013). Cómo aplicar árboles de decisión en SPSS. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 6(1), pp. 65-79. doi:10.1344/reire2013.6.1615 enllaç PDF
 18. Torrado-Fonseca, M., i Berlanga-Silvente, V. (2013). Análisis discriminante mediante SPSS. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 6(2), pp. 150-166. doi:10.1344/reire2013.6.26210 enllaç PDF
 19. Vila-Baños, R., Rubio-Hurtado, M., Berlanga-Silvente, V., i Torrado-Fonseca, M. (2014). Cómo aplicar un cluster jerárquico en SPSS. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 7(1), pp. 113-127. doi:10.1344/reire2014.7.1717 enllaç PDF
 20. Berlanga-Silvente, V., i Vilà-Baños, R. (2014). Cómo obtener un Modelo de Regresión Logística Binaria con SPSS. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 7(2), pp. 105-118. doi:10.1344/reire2014.7.2727 enlllaç PDF
 21. Sabariego-Puig, M., Vilà-Baños, R., i Sandín-Esteban, M. (2014). El análisis cualitativo de datos con ATLAS.ti. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 7(2), pp. 119- 133. doi:10.1344/reire2014.7.2728 enllaç PDF
 22. Fernández-Núñez, L. (2014). Cómo aplicar el análisis narrativo temático al análisis de narrativas escritas en entornos online. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 8(1), pp. 92-106. doi:10.1344/reire2015.8.1816 enllaç PDF
 23. Bisquerra, R., i Pérez-Escoda, N. (2015). ¿Pueden las escalas Likert aumentar en sensibilidad?. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 8(2), pp. 129 – 147. doi:10.1344/reire2015.8.2828 enllaç PDF
 24. Reguant-Álvarez, M., i Torrado-Fonseca, M. (2016). El método Delphi. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 9(1), pp. 87-102. doi:10.1344/reire2016.9.1916 enllaç PDF
 25. Sáez-Rosenkranz, I. (2016). El mètode històric aplicat a la recerca educativa. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 9(2), pp. 106-113. doi:10.1344/reire2016.9.2927 enllaç PDF en anglès enllaç PDF en castellà
 26. Rubio-Hurtado, M., i Vilà Baños, R. (2017). L’anàlisi de conglomerats bietàpic o en dues fases amb SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 10(1), 118-126. doi:10.1344/reire2017.10.11017 enllaç PDF
 27. Folgueiras Bertomeu, P., i Ramirez, C. (2017). Elaboración de técnicas de recogida de información en diseños mixtos. Un ejemplo de estudio en aprendizaje-servicioREIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 10(2), 64-78. http://dx.doi.org/10.1344/reire2017.10.218069
 28. Fernández Muñoz, J., i García Gónzalez, J. (2017). El análisis de mediación a través de la macro/interfaz Process para SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 10(2), 79-88. http://dx.doi.org/10.1344/reire2017.10.218109

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona