Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Els treballs enviats a la revista hauran de complir amb els criteris detallats al procés de participació i les recomanacions que s’exposen a continuació.

No s’acceptaran propostes que no compleixin rigorosament amb aquests criteris.

 1. Autoria i finançament. S’utilitzarà el nom bibliogràfic únic (NBU) de cada autor, segons el criteri següent a menys que l’autor utilitzi un altre:
  • Noms compostos. Exemple: "Carola Lucía" quedarà com Carola-L. / " Pablo Ignacio" com "Pablo-I."
  • Noms compostos que inclouen "María". Exemple: "María del Mar" quedarà com "María-del-Mar" / Joan María com "Joan-María"
  • Dos cognoms. Exemple: "Gómez Cano" quedarà com "Gómez-Cano"
  • Cognoms compostos. "De la Cruz" quedarà com "De-la-Cruz" / "Vila i Prades" com "Vila-Prades"
  • L'autor incorporarà al camp ORCID l'identificador del seu perfil, amb el format http://orcid.org/0000-0000-0000-0000, a la plataforma de la revista.
 2. En cas de que l’article sigui producte d’un projecte finançat, haurà de fer-lo constar en una nota al final de l'article.
 3. Apartats dels articles. A continuació es mencionen els apartats bàsics dels diferents tipus de treballs.
  1. Articles d’innovació, recerca o metodològics
   1. Títol de l’article: En català, castellà i anglès britànic.
   2. Resum: Text de 150 a 200 paraules en què s’han de presentar sintèticament els apartats d'introducció, mètode, resultats i discussió (aquests quatre termes s'han d'escriure en majúscules a l'inici de cada apartat en el resum). S’ha de redactar en català, castellà i anglès britànic. El resum no pot incloure referències bibliogràfiques ni notes a peu de pàgina.
   3. Paraules clau: Entre tres i sis termes descriptius del contingut, que en la mesura que sigui possible s’ajustin al tesaurus europeu d’educació. S’han de presentar en català, castellà i anglès britànic, amb lletra inicial majúscula i separats per punt i coma (;).
   4. Cos del document: Entre 10 i 20 pàgines d’extensió que incloguin figures (fotografies, gràfics, etc.), taules, annexes i bibliografia. Lletra tipogràfica Times New Roman 12, interlineat senzill amb marges superior i inferior de 2,5 cm i laterals de 3 cm. Es pot redactar en català, castellà o anglès britànic (sempre que es pugui assegurar la correcció lingüística).
   5. Cal que el text s’estructuri amb els apartats habituals: introducció –que inclogui justificació i fonamentació-, objectius, metodologia, resultats i discussió.
   6. Referències bibliogràfiques: Han d’incloure només les obres citades al text (consulteu l’apartat «aspectes formals de redacció»).
   7. Es poden incloure arxius complementaris amb materials de la recerca o de la innovació, com imatges, vídeos, programes informàtics, etcètera.
  2. Ressenyes de llibres o tesis doctorals
   1. Títol de l’article: En català, castellà i anglès britànic.
   2. Referència bibliogràfica completa del llibre o de la tesi doctoral.
   3. Imatge de la portada: només per a llibres (format jpg o gif).
   4. Resum: Text de 150 a 200 paraules en què es presentin sintèticament els aspectes tractats a l'article. S’ha de redactar en català, castellà i anglès britànic.
   5. Paraules clau: Entre tres i sis termes descriptius del contingut, que en la mesura que sigui possible s’ajustin al tesaurus europeu d’educació. S’han de presentar en català, castellà i anglès britànic, amb lletra inicial majúscula i separats per punt i coma (;).
   6. Cos del document: Entre 3 i 5 pàgines d’extensió que incloguin figures, taules, gràfics, annexes i bibliografia. Es pot redactar en català, castellà o anglès britànic (sempre que es pugui assegurar la correcció lingüística).
   7. Breu referència sobre l’autoria (només per a llibres): Formació, trajectòria professional, àmbit d’especialització, altres publicacions, etcètera.
 4. Aspectes formals de redacció
  • Apartats o epígrafs.
   • Els diversos epígrafs de l’article hauran d’anar numerats i en negreta.
   • Utilitzeu la cursiva només per als subepígrafs.
   • Als paràgrafs del text no es pot utilitzar negreta ni subratllat.
  • Referències bibliogràfiques i cites.
   • Pel que fa a les cites i referències bibliogràfiques, s’han d’ajustar a l’última versió del manual de publicació de l’American Psychological Association (APA).

     

    **Exemples de llibres

    Area, M., Gros, B., i Marzal, M. A. (2008). Alfabetizaciones y tecnologías de la información y comunicación. Madrid: Editorial Síntesis.

    Vallés, M. S. (2003). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Editorial Síntesis.

     

    **Exemple d’articles de revistes en paper

    Webb, N. M. (1989). Peer interaction and learning in small groups. International Journal of Educational Research, 13, 21-40.

     

    **Exemple d’articles de revista digital amb DOI

    Slater, C. (2013). Educational Leadership in Mexico, Spain, and the United States: Cross-Cultural Implications. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació6 (2), 18-27. http://doi.org/10.1344/reire2013.6.2622

     

    **Exemple d’articles de revista digital sense DOI

    Burguet Arfelis, M., i Forés Miravalles, A. (2014). La resiliència, forjant els temps de les possibilitats. Temps d'Educació46, 7-9. Recuperat de http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/278158/366004

     

    **Exemple de capítol de llibre

    Huberman, A. M., i Miles, M. B. (1994). Data management and analysis methods. En N. K. Denzin i Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 428-444). Thousand Oaks, CA: Sage.

     

    **Exemple de tesi doctoral

    Güilamo Jimenez, S. (2014). Las competencias profesionales de los ingenieros Industriales: anàlisis, valoración y propuesta (Tesi doctoral, departamento de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Murcia, España). Recuperat de http://www.tdx.cat/handle/10803/131096

     

    Dins del text, les referències a altres treballs s’hauran de fer indicant el cognom de l’autor i l’any de publicació, entre parèntesi i separat per una coma (García del Dujo, 2000). En cas que hagi més d’una referència s’han de separar per punt i coma, ordenades alfabèticament (García Carrasco, 2000; García del Dujo, 2001). Si s’inclouen diversos treballs d’una mateixa persona publicats al mateix any, s’han de distingir dins del text i a les referències bibliogràfiques amb una lletra (García del Dujo, 2000a, 2000b).

    Les cites textuals van entre cometes, assenyalant entre parèntesi el cognom, l’any de publicació i la pàgina corresponent precedit d’una p i un punt (García del Dujo, 2000, p. 18). Si la cita té més de 40 paraules o tres línies ha d’anar en un altre paràgraf, sense cometes, amb sagnat d’un cm i grandària de font de 10 punts, indicant al final del paràgraf el número de pàgina precedit de p i punt (p.) entre parèntesi.

  • Notes
   • Les notes a peu de pàgina s’han de numerar successivament i posar al final de cada pàgina.
   • Només s’utilitzaran per a observacions o comentaris d’importància i mai per a les referències bibliogràfiques.
  • Taules i figures
   • Taules, gràfics i il·lustracions han de seguir la norma APA 6a edició. S’han d’ubicar on correspongui dins del text, acompanyades del títol, llegenda i numeració correlativa. La referència a les fonts o notes, es posaran a la part inferior de l’objecte.
   • El títol de la taula ha de ser breu, clar i explicatiu. S’ha de posar a dalt de la taula, al marge superior esquerre, sota la paraula Taula (amb inicial majúscula) i acompanyat del número amb què es designa (les taules s’han de numerar amb números aràbics seqüencialment dins del text en la seva totalitat). Ex.:

     

    Taula 1. Característiques dels participants

    -----------------------------------------
                    Infantil     Juvenil
                    ------------ ------------
     Tractament      n  %         n  %
     ----------------------------------------
     Sí              2   40       4   50
     No              3   60       4   50
     ----------------------------------------
     Total           5  100       8  100
    ------------------------------------------

     

    Només s’han de marcar les línies horitzontals de la taula quan separin encapçalaments de columna o grups de variables.

   • En cas de les figures, incloent gràfics, quadres, fotografies, mapes, etc., han d’anar encapçalats amb la paraula «Figura», la numeració corresponent seguida de punt i el títol de la figura. Ex. «Figura 1. Mapa d’Espanya». A la part inferior de la figura, s’ha d’ubicar el text explicatiu o la font d’on s’ha tret.
 5. Diagrama del procés editorial

  Diagrama del procès editorial

   

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.

 1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat paral·lelament per a avaluació a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word o RTF.
 3. S’han proporcionat els DOI, o en el seu defecte els URL, per a les referències sempre que ha estat possible.
 4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 7. Es disposa dels drets o autorització per a la publicació d'imatges, fotografies, videos i música
 

Avís de drets d'autor/a

L’autor conserva els drets d’autoria, concedint a REIRE els drets de la primera publicació de l’article.

Tots els continguts inclosos a la Revista d'Innovació i Recerca en Educació estan subjectes a la llicència Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons, que permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que es reconegui l'autor i la revista.

 

Dret d'informació - informació bàsica

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803

 
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona