Polítiques editorials

Focus i abast

RIDAS és una revista científica amb periodicitat anual que té per objectiu contribuir a la creació de coneixement sobre l'aprenentatge servei.

Els articles que conté poden ser reflexions teòriques, conceptuals i històriques; articles sobre recerques; bones pràctiques analitzades, estudis de cas; experiències curtes i testimonis; revisions bibliogràfiques i ressenyes.

RIDAS està indexada en els següents Índexs de qualitat de Revistes científiques: REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico; Dialnet Plus; MIAR. Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes; REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias.

 

 

Política de seccions

Editorial

Desactivat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Experiències i testimonis

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Exemplar complet

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

La revista vol oferir continguts rigorosos, de qualitat i d'interès per a la comunitat acadèmica i educativa en general.

Els articles que es presentin a valoració rebran sempre una confirmació de recepció, tot i que aquesta no comporta cap compromís per a la revista.

El procés de revisió dels articles s'inicia amb una primera revisió per part del Comitè Editorial. En cas de ser acceptats, se sol·licita que un mínim de dos avaluadors experts en l'ambit de l'aprenentatge servei avaluïn l'article a través d'una avaluació de "doble cec".

A partir dels informes de revisió elaborats pels avaluadors, el Comitè Editorial decideix si l'article es publica directament, si es retorna als autors amb suggeriments de millora o si se'n desestima la publicació. En qualsevol dels casos, s'informa de la decisió presa als autors en el termini més breu possible i s'argumenten els motius en cas que no s'accepti el document.

 

Freqüència de publicació

La publicació és anual, i cada mes de maig apareixerà un nou número.

Els articles s'aniran publicant "En premsa" a mesura que siguin acceptats, sense necessitat d'esperar a completar un número de la Revista. Cada mes de maig es tancarà un número que recollirà els articles publicats durant el darrer període, que passaran a formar part del seu sumari.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

RIDAS s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona