Polítiques editorials

Focus i abast

SVMMA, revista de Cultures Medievals, té la vocació de posar en valor, i a l’abast del públic interessat, l’important cabdal de treballs que es produeixen regularment sobre els diversos aspectes de la cultura medieval europea. Cultura que, lluny de l’anacrònica concepció que, privada de consciència històrica, creu que la Modernitat neix adulta com Atenea del cap d’un Zeus renaixentista, és el veritable gresol i matriu de tot allò que constitueix aquesta nostra cultura occidental, des de les modernes llengües i els moderns estats nacionals, fins als esquemes conceptuals que van servir de motllo a la nova ciència i als grans sistemes de pensament que han anat trencant progressivament el matrimoni de conveniència entre la filosofia i la teologia.
El conjunt de radis multidisciplinaris que convergeixen en aquest centre complex i dens que anomenem Edat Mitjana és virtualment infinit. Des de SVMMA ens proposem contribuir a difondre el coneixement de tots aquells que la capacitat dels nostres redactors i col·laboradors ens permeti d’investigar. En el ben entès que comptem des d’ara amb tothom que pugui i vulgui aportar nous elements en aquest immens i apassionant camp d’estudi i recerca, del conreu del qual pot obtenir la nostra societat una més adequada consciència de les seves arrels i la seva identitat cultural.
Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, de recerca o de síntesi d’una investigació més extensa, redactats en qualsevol de les següents llengües. Català, castellà, francès, anglès, italià, portuguès o alemany.

La revista té una periodicitat semestral amb sortida a la primavera i la tardor.

 

Política de seccions

Editorial

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Tribuna

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Articles

Política

Editors/ores
  • Marta Sancho i Planas
Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Biblioteca

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Notícies

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Llistat d'avaluadors

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

La revisió dels originals serà "cega" i es farà per parells d'experts en la temàtica de l'aportació i externs a la revista. Els revisors seran assignats per part dels membres del comitè de redacció segons la seva especialitat. Els revisors disposaran d'un formulari de revisió que facilitarà la seva tasca i uniformatitzarà els seus suggeriments i conclusions.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Idiomes

L'institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) assumirà la traducció a l'anglès dels originals en altres llengües i es publicaran les dues versions.

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

SVMMA s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona