Polítiques editorials

Focus i abast

Lectora: revista de dones i textualitat, fundada l'any 1995, és un espai de debat i estudi dels encreuaments i matisos entre el feminisme i les diverses formes de textualitat dins la cultura. Publicació impresa, multilingüe, amb periodicitat anual. La revista no imposa càrrecs per l'enviament, el processament o la publicació de manuscrits.

 

Política de seccions

NOTES DE RECONEIXEMENT

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

DOSSIER

Monogràfic temàtic. La revista encarrega la seva coordinació a especialistes.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

MISCEL·LÀNIA

Inclou articles de temàtica diversa.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

RESSENYES

Ressenyes de publicacions científiques i de creació recents que aportin coneixement nou als estudis de gènere.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

CREACIÓ

Creació feta per dones en diferents gèneres i àmbits: literatura, arts visuals, còmic...

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

DOSSIER I

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

TRADUCCIÓ

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Tots els textos enviats passen per un procés de revisió editorial d'un mínim de dues avaluacions externes (doble cec). Les valoracions són enviades a les autores o autors per mitjà de les coordinadores editorials.

 

Freqüència de publicació

Lectora: revista de dones i textualitat té periodicitat anual.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement. Tot el contingut és accessible sense càrrecs per al lector/a ni per a la seva institució. Els usuaris poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enllaçar el text complet dels articles en aquesta revista sense sol·licitar permís previ a l'editor o a l'autor, segons el que es disposa per la definició d'accés obert de BOAI.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Ètica i codi de conducta

Lectora. Revista de dones i textualitat fa seva i es comporta d'acord amb els codis de conducta i estàndards internacionals establerts pel  Committee on Publication Ethics (COPE). La nostra declaració d'Ètica i Codi de Conducta es basa en els següents documents de la COPE: “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing” (Principis de transparència i bones pràctiques en la publicació acadèmica) i “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” (Codi de conducta i guia de bones pràctiques per a editors de revistes) disponibles a http://publicationethics.org .

En concret, el codi ètic de Lectora es regeix pels compromisos següents:

 

Pel que fa als editors: La decisió editorial es fonamenta exclusivament en el mèrit científic del contingut dels articles, i no es fa discriminació per raons de sexe, raça, orígens ètnics o socials, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual dels autors.

La selecció dels revisors es fa seguint el criteri de millor adequació, escullint els revisors més adequats en funció de la seva especialitat i la disciplina de l’article que cal revisar.

Tota la informació relacionada amb els articles que s’envien perquè la revista els publiqui es manté en absoluta confidencialitat dins del marc del procés d’enviament, revisió i publicació. Es garanteix l’anonimat en els documents durant tot el procés de revisió d’experts, que es fa en la modalitat de doble cec.

Els editors no utilitzaran la informació no publicada en la seva pròpia investigació sense el consentiment exprés per escrit de l'autor. Els editors prendran les mesures raonables de resposta quan s’hagin presentat queixes ètiques en relació amb un manuscrit presentat o document publicat .

Pel que fa als autors: Els documents que s’enviïn a Lectora han de ser originals i inèdits, i si s'han utilitzat els treballs i/o paraules d'altres, això ha d’estar reconegut correctament. Els articles no poden contenir plagis parcials ni totals; el plagi en totes les seves formes constitueix un comportament poc ètic i és inacceptable.

Quan sigui necessari, s’han de fer constar a l’article les responsabilitats ètiques o els conflictes d’interessos.

A l’article s’ha d’indicar qualsevol finançament d’agències o projectes en el marc dels quals s’ha dut a terme l’estudi publicat.

Per tenir la condició plena d’autor d’un treball publicat caldrà: a) haver contribuït de manera substancial a la concepció i el disseny del treball, o a l’anàlisi i interpretació de les dades; b) haver contribuït a la preparació del document publicat, i c) ser capaç de presentar de manera detallada la contribució personal en la recerca i discutir els aspectes principals del conjunt. Qualsevol persona que hagi col·laborat en el treball d’alguna altra manera haurà de ser reconeguda a l’apartat d’agraïments.

Els autors disposen dels drets o autorització per a la publicació d’imatges, fotografies, vídeos i música.

Si els autors identifiquen qualsevol tipus d’error en un article un cop publicat, n’han d’informar la revista perquè hi pugui incorporar les correccions pertinents.

Presentar el mateix manuscrit a més d'una revista alhora constitueix un comportament poc ètic i és inacceptable. Els autors no han de presentar articles que descriuen essencialment la mateixa investigació a més d'una revista. L'autor corresponent s’ha d'assegurar que hi ha un consens total de tots els coautors en l'aprovació de la versió final del document i en la seva presentació per a publicació.

 

Pel que fa als revisors: Qualsevol manuscrit rebut per a la seva revisió ha de ser tractat com a document confidencial. La informació privilegiada o les idees obtingudes a través de la revisió han de romandre confidencials i no es faran servir per obtenir avantatges personals. La revisió dels articles enviats a la revista es fa de manera crítica, objetiva, honesta, constructiva i anònima (pel sistema de doble cec). Les observacions han de ser formulades amb claredat, amb arguments de suport, de manera que els autors les puguin utilitzar per millorar l’article.

Si algun revisor no es considera prou competent en la temàtica que cal revisar, considera que no podrà complir el termini estipulat o estima que hi ha algun conflicte d’interessos (com a resultat de relacions de competència, de col·laboració o d'un altre tipus, o connexions amb qualsevol dels autors, empreses o institucions en relació als documents), ho ha de comunicar immediatament a l’equip editorial.

Els revisors han de notificar a l'equip editorial de qualsevol similitud significativa entre el text revisat i altres treballs publicats, en la mesura de les seves possibilitats.

 


Creative Commons License

EDITEN: GRC Creació i Pensament de les Dones (Universitat de Barcelona) i GRC Cos i Textualitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona