Polítiques editorials

Focus i abast

Matèria recull fonamentalment investigacions i aportacions inèdites d'especialistes en la història de l'art dins d'un ventall de temes molt diversos d'història i teoria de l'art, incloses les arts escèniques, la música i el cinema.

La revista té com objectiu posicionar-se com un referent de reflexió i de debat, en els quals l'art sigui l'eix vertebrador a partir del qual es generin tesis innovadores i actuals.

Matèria combina la publicació de números de caire miscel·lani (com és el cas dels darrers números 8 (2014) i 9 (2015) i amb d'altres dedicats a temes monogràfics, sigui per omplir la revista en el seu conjunt o per bastir només una part de la publicació, com el proper número 10-11 (2016) -dedicat a Bosch en el 500 aniversari de la seva mort.

 

Política de seccions

ARTICLES

Els articles constitueixen el cos fonamental de la revista ens tots els números, seguint els principals objectius de la revista, oberta a aportacions arriscades i compromeses, però que segueixin una metodologia de recerca acurada i tenaç.

Els articles han de seguir les Polítiques de publicació i les Indicacions per als autors.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

NOTES

El text ha de tenir un màxim de 15 folis, en lletra Times New Roman de 12 punts, 11 per a les notes, i un espaiat d'1'5 (2.100 caràcters amb espais, per pàgina).

Les notes han de seguir Polítiques de publicació i les Indicacions per als autors.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

LECTURES

També, s'atorga importància a les ressenyes i revisions bibliogràfiques. Les lectures han de seguir les Polítiques de publicació i les Indicacions per als autors.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles seran objecte d’un procés de revisió a càrrec d’un mínim de dos referees, que es consideren experts en l’àmbit temàtic de l’article, tenint en compte tant els grans àmbits d’especialització cronològica (art antic, art medieval...) com altres camps de pertinent especialització que s’articulen dins dels mateixos (pintura, escultura...) i que poden tenir vessants teòriques, historiogràfiques, o metodològiques, que també seran considerades. L’objectiu és poder oferir uns continguts rigorosos, de qualitat i d’interès per a la comunitat científica en el camp de les arts i de la història i la teoria de l’art.

El procés de revisió seguirà les fases següents: en rebre els articles, el Comitè editorial fa una primera revisió que pot rebutjar directament els treballs que incompleixin clarament la línia editorial i els objectius de la revista.

En cas de ser acceptats, per a cada article es procedeix a sol·licitar el parer d’un mínim de dos avaluadors, considerats experts, per a que valorin l’article a través d'una avaluació de "doble cec". Poden acceptar o rebutjar l’article i, en cas convenient, fer suggeriments perquè es revisi i millori l’article, si procedeix, amb vistes a que se n’elabori una nova versió. La revisió de les propostes es realitza per mitjà dels criteris indicats a sota.

A partir de les recomanacions dels revisors, el comitè de la revista decideix si publica directament el document, si el retorna amb suggeriments a l’autor per tal que el millori o si se’n desestima la publicació. També pot decidir demanar una tercera opinió en cas que sembli estrictament necessari.

La recepció dels originals no representa cap compromís de publicació per a la revista.

La revista confirmarà la recepció dels articles i també notificarà els resultats de l’avaluació en el termini més breu possible. També es notificaran els motius, en cas que no s’hagi acceptat el treball.

 

REQUERIMENTS DELS ARTICLES PER A PUBLICACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Les característiques generals que han de reunir els treballs publicats són les següents:

1. Treballs de recerca inèdits i actualitzats

2. Textos en català, castellà, gallec, francès, italià, portuguès i anglès.

3. Consistència metodològica

4. Interès del tema en el seu camp específic. Aportació de noves idees, temàtiques, punts de vista

5. Correcció lingüística i qualitat en la redacció

 

Els criteris d'avaluació que se'n desprenen són:

• El tema s’adequa i és rellevant per als continguts de la revista.

• Representa una contribució original.

• Les interpretacions i les conclusions són coherents amb les dades i els objectius plantejats.

• El títol reflecteix clarament el contingut.

• El resum aporta una informació suficient.

• Les paraules claus són adients.

• La redacció és clara i correcta.

• Les referències bibliogràfiques són adients i actualitzades.

• Les imatges seleccionades il·lustren adequadament el contingut de l’article

L’estructura de l’article és l’adequada i en resulta una obra original i significativa.

 

Freqüència de publicació

Els articles es publicaran en un volum de periodicitat anual i es consideraran “en premsa" a mesura que siguin acceptats. De forma anual (generalment al setembre), es tancarà un número que recollirà els articles que configurarà la revista, que pot tenir caire miscel·lani o monogràfic.

 

Equip editorial

Direcció
Rosa Alcoy i Pedrós
Magda Polo Pujadas

Consell de redacció
Rosa Alcoy i Pedrós
Sílvia Canalda i Llobet
Cristina Fontcuberta i Famadas
Laia Manonelles Moner
Magda Polo Pujadas
Cristina Rodríguez Samaniego
Teresa Vicens i Soler

Secretària de redacció
Teresa Vicens i Soler

Consell assessor
Xavier Antich (Universitat de Girona)
Javier Arnaldo (Universidad Complutense de Madrid)
Xosé Aviñoa (Universitat de Barcelona)
Elena Barlés (Universidad de Zaragoza)
Roberto Bartalini (Università degli Studi di Siena)
Nancy Berthier (Université Paris-IV Sorbonne)
Joaquín Cánovas (Universidad de Murcia)
Marià Carbonell i Boades (Universitat Autònoma de Barcelona)
Josep Casals (Universitat de Barcelona)
Lourdes Cirlot (Universitat de Barcelona)
Jordi Coca (Institut del Teatre)
Gaspar Coll (Universitat de Barcelona)
Mireia Freixa (Universitat de Barcelona)
Paolo Gozza (Alma Mater Studiorum, Università de Bologna)
Anna M. Guasch (Universitat de Barcelona)
Joan Minguet i Batllori (Universitat Autònoma de Barcelona)
Víctor Manuel Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I, Castelló)
Alessio Monciatti (Università degli Studi del Molise)
José Enrique Monterde (Universitat de Barcelona)
Pere Salabert (Universitat de Barcelona)
Rocío Sánchez Amijeiras (Universidad de Santiago de Compostela)
Roger Scruton (University of Oxford/ University of St Andrews)
Joan Sureda (Universitat de Barcelona)
M.Rosa Terés (Universitat de Barcelona)
Alessandro Tomei (Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti Pescara)
Antonio Urquízar Herrera (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

 

Política d'accés lliure

El text complet dels continguts de la revista Matèria. Revista internacional d'Artestarà disponible en accés gratuït 24 mesos després de la seva publicació.

Un cop transcorregut aquest període, els autors podran difondre una còpia dels seus articles a la seva pàgina web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que citin la font original.

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

Matèria. Revista internacional d'Art s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona