Polítiques editorials

Focus i abast

SEGLE XX és una revista catalana especialitzada en la història del segle XX, que neix d’una col·laboració professional i independent entre historiadors universitaris i una organització amb un fort arrelament social com és CCOO de Catalunya, mitjançant la Fundació Cipriano García-Arxiu Històric de la CONC. En aquest sentit, vol consolidar un àmbit de relacions que sempre ha existit de manera informal, però que, ben segur, calia potenciar tal com s’ha fet en països com Itàlia, França i Alemanya.
SEGLE XX vol ser un espai de relació entre la Universitat i la societat, amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca històrica i els principals debats historiogràfics amb una voluntat crítica i plural, tenint en compte els departaments universitaris, centres de recerca consolidats i associacions interessades en el passat
recent.
SEGLE XX s’estructura en tres grans seccions: “Recerques i assaigs”, “Debats” i “Ressenyes i notes de lectura”. En la primera secció volem donar a conèixer tesis doctorals inèdites i noves aportacions en l’àmbit temàtic o de les fonts. En la segona secció fugim dels dossiers monogràfi cs per a assumir el repte d’un debat per escrit entre dos autors, seguint el format de proposta inicial, rèplica i contrarèplica. Finalment, amb la darrera secció volem contribuir a la crítica de la producció historiogràfica divulgada principalment en format de llibre.
SEGLE XX és una eina per a formular els problemes teòrics i metodològics propis dels estudis especialitzats, facilitant la refl exió al voltant dels conflictes i discussions sobre la mateixa pràctica historiogràfi ca. Ens interessa i molt: les fonts utilitzades, les hipòtesis de treball, la conversa amb la resta d’especialistes, l’estructura narrativa,...
SEGLE XX estimularà la reflexió sobre el paper dels historiadors i la naturalesa dels discursos sobre el nostre passat recent i els seus usos públics, amb el desig d’intervenir en el debat al voltant de l’anomenada memòria històrica.
SEGLE XX aspira a parlar d’Història amb la fi nalitat de posar en contacte experiències, debats i discussions, que es produeixen pertot arreu, sense fronteres nacionals, ni de cap tipus, tal com ho palesa amb escreix la composició del seu consell assessor, interessant-se en la crítica oberta però sempre raonada.

 

Política de seccions

Recerques i assajos

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Debats i diàlegs

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes i notes de lectura

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Freqüència de publicació

Número publicat al mes de gener amb freqüència anual.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Grup editorial

Andreu Mayayo i Artal (Director)

Javier Tébar Hurtado (Subdirector)

 

 

Comitè de Redacció

Joan Maria Thomàs i Andreu (Universitat Rovira i Virgili), responsable de secció de ressenyes)

Luciano Alonso (Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fe)

Wayne H. Bowen (Southeast Missouri State University)

Natacha Lillo (Université Denis Diderot, Paris VII)

Tilman Lüdke Tilman Lüdke (Universität Freiburg)

Conxita Mir Curcó (Universitat de Lleida)

Jordi Mir García (Universitat Pompeu Fabra)

Pedro Oliver Olmo (Universidad de Castilla - La Mancha)

Giaime Pala (Universitat Autònoma de Barcelona)

José Manuel Rúa (Universitat de Barcelona)

Enrique Serra Padrós (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre)

Andrea Tappi (Università di Padua)

Nadia Varo Moral (Universitat Autònoma de Barcelona)

Pere Ysàs Solanes (Universitat Autònoma de Barcelona)

 

 

Secretaria del Comitè de Redacció

Noli Cabezas

Laura Rozalén

 

 

Consell Assessor

Teresa Abelló, professora titular d’història contemporània (UB)

Aldo Agosti, Professore ordinario di Storia Contemporanea (Università di Torino)

Ana Aguado, catedràtica d’història contemporània (U. de València)

José Babiano, doctor en història contemporània, Universidad Autónoma de Madrid, i  director del Archivo del Trabajo (Fundación 1º de Mayo)

Sebastian Balfour, Professor of Contemporary Spanish Studies (London School of Economics and Political Science, London)

Francesco Barbagallo, professore ordinario di Storia Contemporanea (Università di Napoli Federico II)

Francesc Bonamusa, catedràtic d’història contemporània (UAB)

Luciano Casali, Professore ordinario di Storia Contemporania (Università di Bolonia)

Robert Coale, Maître de Conférences (Département d’Études Hispaniques et Hispano-américaines, Université Paris 8 – Vincennes – Saint Denis)

Àngel Duarte, catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Girona (UdG)

Montserrat Duch, professora titular d’història contemporània (URV)

Francisco Erice, professor titular d’història contemporània (Universitat d’Oviedo)

Josep Maria Fradera, catedràtic d’història contemporània (UPF)

Pere Gabriel, catedràtic d’història contemporània (UAB)

Ferran Gallego, professor titular història contemporània (UAB)

François Godicheau professor titular de l’Institut d‘Études Ibériques de la Université Bordeaux III-Michel de Montaigne

Santos Juliá, catedràtic d’història del pensament polític i moviments socials (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Josep Lluís Martín Ramos, catedràtic d’història contemporània (UAB)

Carme Molinero, catedràtica d’història contemporània (UAB)

Mary Nash, catedràtica d’història contemporània (UB)

Claudio Natoli, Professore straordinario di Storia Contemporanea (U. Di Cagliari)

Xosé Manoel Núñez Seixas, catedràtic d’història contemporània de la (USC)

Paul Preston, Professor of Contemporany Spanish Studies (London School of Economics and Political Science, London)

María Dolores Ramos, catedràtica d’història contemporània (Universitat de Màlaga)

Alberto Reig Tapia, catedràtic de ciència política (URV)

Borja de Riquer, catedràtic d’història contemporània (UAB)

Fernando Rosas, Professor Catedràtic d’Història (U. Nova Lisboa)

Henry Rousso, Directeur de recherche au CNRS Institut d'histoire du temps présent (Paris)

Miguel Ángel Ruiz Carnicer, catedràtic d’història contemporània (Universidad de Zaragoza)

Ismael Saz, catedràtic d’història contemporània (Universitat de València)

Vicent Sanz, professor titular d’història contemporània (Universitat Jaume I- Castelló)

Antoni Segura, catedràtic d’història contemporània (UB)

Susanna Tavera (UB), catedràtica d’història contemporània (UB)

Enzo Traverso, Maitre de Conferences Sciences Politiques (Universitè de Picardie Jules-Verne, Amiens)

Enric Ucelay-Da Cal, catedràtic d’història contemporània (UPF)

Javier Ugarte, professor titular d’història contemporània (UPV)

Joan Villarroya, catedràtic d’història contemporània (UB)

Ricard Vinyes, catedràtic d’història contemporània (UB)

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

SEGLE XX s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona