(1)
Camps Gasset, M. Acudits Grecs Sobre Universitaris. El Philogelos I Els Problemes Del Terme ΣΧΟΛΑΣΤΙΚόΣ a Les llengües Modernes. Anu.Filol.Antiq.Mediaeualia 2018, 182-197.