Polítiques editorials

Focus i abast

L'Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística publica treballs inèdits i originals sobre temes de Lingüística.

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic. Les llengües de signes, coordinado por M.Josep Jarque

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Tesis doctorals llegides a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (2012)

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Dossier. La lingüística computacional en el món empresarial

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monográfico. Cambio lingüístico, metáfora y cognición

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Tesis doctorals

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monogràfic. El frondós arbre de la paremiologia, coordinado por J.E. Gargallo

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Semántica histórica: nuevas aproximaciones al estudio de la evolución del significado, coordinado por J. Fernández Jaén

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monográfico. Lengua y derecho: perspectivas de estudio, coordinado por Mapi Ballesteros y Anna López Samaniego

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Morfologia històrica de la llengua catalana, coordinat per Mar Massanell Messalles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monográfico. Escrituras e impresos efímeros del siglo XIX, coordinado por Herminia Provencio Garrigós

 

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Special Issue. The Expression of Evidentiality in Spoken and Written Texts, Andreu Sentí (coord.)

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles seran avaluats de forma anònima per dos experts en la matèria, externs a la Universitat de Barcelona.

El sistema d'arbitratge que es farà servir serà un sistema a doble cec.

 

Freqüència de publicació

Monogràfics i articles variats/de temàtica variada. Publicació de periodicitat anual.

 

Política d’accés obert

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles.

Un cop publicats, l’autor/a pot difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

La revista no fa cap tipus de càrrec als autors per publicació.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Model d'article maquetat

Feu click aquí

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
Coordinadora: Dra. Mar Garachana
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: margarachana@ub.edu

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona