https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/issue/feed Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística 2023-12-30T20:45:55+00:00 Mar Garachana margarachana@ub.edu Open Journal Systems <p>L’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística és una revista internacional de lliure accés que té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació i de ressenyes sobre temes relacionats amb la Lingüística. Els articles es publiquen en dues seccions, una de monogràfica —coordinada per especialistes en la matèria— i una altra de temàtica lliure. Els treballs es publiquen amb una periodicitat anual en català, espanyol i anglès (excepcionalment, s'accepten treballs redactats en altres llengües). L’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística compta amb un Consell Assessor Internacional que col·labora amb el Consell de Redacció en el procés de revisió i selecció dels treballs per parells (peer-review).</p> https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/45402 Noves tendències als estudis lingüístics de l’espanyol i del català 2023-12-28T10:20:37+00:00 Magdalena Rosková magdalenaroskova@gmail.com Daniel Cuní Díez dcunidiez@ub.edu Samia Aderdouch Derdouch saderdouch@ub.edu <p>Els últims anys, ha quedat demostrat que la irrupció de les noves tecnologies ha suposat l'obertura a noves perspectives d'estudi lingüístic. D'aquesta manera, amb el present monogràfic, es donaran a conèixer els avanços que s'estan duent a terme en la lingüística actual, prestant especial interès en la productivitat, la sociolingüística i la lingüística històrica. Per exemple, en el si de la Gramàtica de construccions, en general, i del seu vessant diacrònic, en particular, resulta molt rellevant la implementació de la noció de productivitat (Bybee 1995, Barðdal 2008). En l'àmbit internacional, aquest tipus d'estudis són ja habituals en el debat bibliogràfic. En canvi, en el terreny de la lingüística hispànica, s'estan començant a desenvolupar en els últims anys. Un altre exemple s'observa en el terreny de la sociolingüística, la qual, en les últimes dècades, ha experimentat avanços tecnològics significatius. En la mateixa línia, en la lingüística històrica, el desenvolupament de les noves tecnologies ha possibilitat als lingüistes l'accés a grans quantitats de dades històriques.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Magdalena Rosková, Daniel Cuní Díez, Samia Aderdouch Derdouch https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/42902 L'alternància infinitiu/subjuntiu a les construcciones causatives amb verbs de moviment: Un acostament diacrònic 2023-05-25T13:03:37+00:00 Julio Torres Soler juliotorressoler@gmail.com <div> <p class="05G-Textoresumenyabstract">En aquest article s’investiga l’alternança entre la construcció causativa d’infinitiu (p. ex., <em>El miedo llevó/trajo a los vecinos a huir</em>) i la construcció causativa amb una oració subordinada introduïda per <em>que</em> amb un verb en mode subjuntiu (p. ex., <em>El miedo llevó/trajo a los vecinos a que huyesen</em>) amb els verbs <em>llevar</em> i <em>traer</em> en la història de la llengua espanyola. Mitjançant l’estudi d’un corpus diacrònic (segles xiii al xx), s’analitza, d’una banda, la productivitat de les dues construccions i, d’altra banda, els factors que regeixen la seua alternança en les diferents etapes de l’idioma. Els resultats posen de manifest la singularitat de les construccions amb verbs de moviment causat acompanyat en el sistema de construccions causatives de l’espanyol.</p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Julio Torres Soler https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/42744 Productivitat i pragmàtica en la sintaxi dels clítics pronominals en català antic 2023-05-16T19:22:33+00:00 Aina Torres Latorre aitola@alumni.uv.es <p>En català antic, com en la resta de llengües romàniques, la posició dels pronoms febles amb les formes verbals finites estava motivada per restriccions pragmaticosintàctiques (Batllori <em>et al.</em> 2005). Progressivament, es va produir un procés de fixació (vg. Lehmann 1985: 306-307) d’aquests pronoms en la posició preverbal. L’objectiu d’aquest article és quantificar i datar aquest canvi des del segle xiii fins al segle xvi considerant tant la freqüència d’ús de les diferents posicions dels pronoms febles (<em>token frequency</em>, Bybee 2003) com la varietat d’entorns en què la proclisi esdevé possible (<em>type frequency</em>, Bybee 2003).</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Aina Torres Latorre https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/42755 Anàlisi del vocatiu als diàlegs literaris del segle XIV: Estudi contrastiu del "Libro del Cauallero Zifar" i del "Libro de Buen Amor" 2023-05-16T20:59:03+00:00 Daniel Jiménez Sánchez danijisan@hotmail.com <div> <p class="05G-Textoresumenyabstract"><span lang="CA">L’anàlisi del progressiu canvi sintàctic i pragmàtic a la narrativa és fonamental per a comprendre la constitució de l’espanyol modern que parlem avui. Concretament, les seqüències de diàleg a les obres literàries són un dels mitjans fonamentals per estudiar l’oralitat passada, ja que poden suposar, de vegades, una representació de la parla col·loquial. Aquest treball abastarà l’estudi d’un dels fenòmens lingüístics més representatius que formen part del pla dialogal, el vocatiu, prenent com a objecte d’estudi dues obres literàries del segle xiv: <em>Libro</em> <em>del Cauallero Zifar </em>i <em>El Libro de Buen Amor, </em>totes dues de reconeguda importància per a la literatura espanyola. En aquest treball s’analitzaran les funcions del vocatiu a partir de la seva forma, pretenent així donar llum sobre el funcionament de les diferents estratègies comunicatives dels interlocutors del diàleg i del comportament lingüístic dels personatges dins de les obres literàries analitzades.</span></p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Daniel Jiménez Sánchez https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/42752 L'ús de grups lèxics paratàctics com a procediment de traducció al segle XV: Un estudi de cas 2023-05-16T19:31:46+00:00 Maria Fernandez Alvarez mariafernandez@us.es <div> <p class="05G-Textoresumenyabstract">En aquest treball analitzem l’ús de grups lèxics paratàctics com a procediment de traducció lèxica al segle xv, quan s’introdueixen nombrosos llatinismes lèxics. Concretament, ens centrarem en l’estudi de dues traduccions castellanes de les obres de l’historiador romà Sal·lusti elaborades al segle xv. Després de l’acarament de totes dues versions amb la font llatina de la qual provenen, analitzarem els contextos en els quals una sola paraula font llatina s’adapta al castellà mitjançant l’ús d’un sintagma compost de dues o més paraules. S’indagarà en les causes que justifiquen el seu ús i es caracteritzarà la mateixa construcció.</p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Maria Fernandez Alvarez https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/42847 Diacronia dels verbs psicològics parasintètics: Estructura argumental i eventiva 2023-05-16T19:14:34+00:00 Marina Espejel Martínez marina.espejel@udg.edu <div> <p class="05G-Textoresumenyabstract">L’objectiu d’aquesta recerca és examinar els canvis històrics que es produeixen en l’evolució dels verbs psicològics parasintètics en espanyol. Una perspectiva diacrònica ens permet advertir el canvi de productivitat que té lloc en la formació d’aquests verbs: de verbalitzacions deadjectivals creades amb el prefix <em>en</em>- i el sufix -<em>ecer</em> a verbalitzacions denominals formades amb el prefix <em>a</em>-. Així mateix, es traça l’evolució que han experimentat aquestes formacions, tant pel que fa a la seva estructura argumental com eventiva, ja que no sempre han presentat el mateix comportament sintàctic o aspectual. Es proposen, en conseqüència, diferents escenaris que representen els canvis esdevinguts. De tots ells, predomina l’escenari en el qual es documenten estructures pronominals i, posteriorment, estructures transitives no agentives. Alguns verbs, a més, acaben apareixent en estructures transitives agentives. De la mateixa manera, pot succeir que l’evolució s’origini en el sentit invers. En els casos en què s’identifiquen totes les estructures, es confirma un canvi cíclic evolutiu, mentre que, si únicament se'n diferencien dues, s’origina un canvi bidireccional. Es defensa que només poden considerar-se verbs psicològics aquells que presentin estativitat.</p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Marina Espejel Martínez https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/42764 Contacte, canvi multifactorial i dinàmic en la zona andina: Epistemicitat encoberta en construccions amb "decir" 2023-07-28T08:11:52+00:00 Mario Soto Rodríguez mariosotto@hotmail.com Philipp Dankel philipp.dankel@unibas.ch <p class="05G-Textoresumenyabstract">L’ús de la construcció interrogativa <em>¿qué diciendo?</em> a la regió andina ha cridat l’atenció de diferents autors per la seva singularitat. Considerat com un interrogatiu de causa, s’assumeix que l’ocupació es deu a un calc sintàctic del quítxua. No obstant això, les dades empíriques suggereixen diferents ocupacions formades sobre la base de decir amb valors modals de posicionament epistèmic. En aquesta contribució revisem la combinació decir + <em>gerundi</em> i el seu equivalent quítxua <em>niy</em>+ -<em>spa</em> en diferents contextos sintàctics i funcionals en un corpus de la regió andina. Els resultats revelen la confluència de diversos factors en l’ús de <em>¿qué diciendo?.</em> <span lang="PT">Primer, constatem l’ús de «decir» com a recurs epistèmic cognitiu. </span>Segon, la forma amb gerundi experimenta un procés de gramaticalització orientat cap a un esquema cuotatiu, el qual pot indexar raons que justifiquen un punt de vista i, a vegades, té caràcter avaluatiu. Tercer, aquestes ocupacions són el resultat d’un procés dinàmic entre totes dues llengües clarament interrelacionat.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Mario Soto Rodríguez, Philipp Dankel https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/45389 Atenuació en interaccions en línia sobre temes controvertits: Una proposta metodològica 2023-12-27T18:50:05+00:00 Laetitia Aulit aulit.laetitia@uclouvain.be <div> <p class="05G-Textoresumenyabstract">Aquest article ofereix una proposta metodol<span lang="RU">ò</span>gica per a l<span lang="RU">’</span>an<span lang="RU">à</span>lisi pragm<span lang="RU">à</span>tica de l<span lang="RU">’</span>atenuaci<span lang="RU">ó </span>en interaccions digitals escrites<span lang="RU">, </span>en concret<span lang="RU">, </span>en g<span lang="RU">è</span>neres discursius com ara els f<span lang="RU">ò</span>rums de comentaris de la premsa digital i Twitter<span lang="RU">. </span>L’atenuació és una estratègia retòric-pragmàtica vinculada a les necessitats d’imatge i les metes comunicatives dels participants en la comunicació (Albelda Marco i Briz Gómez 2020). Per aquest motiu, aquest article ressalta, a partir de la literatura existent sobre els gèneres discursos seleccionats i de l’anàlisi de comentaris i tuits sobre una tradició espanyola controvertida, les festes de Moros i Cristians, les característiques situacionals i lingüístiques que cal tenir en compte a l’hora d’analitzar la presència de l’atenuació en aquests gèneres, proposant una adaptació de la metodologia d’Albelda <em>et al.</em> (2014), principalment emprada per a l’anàlisi d’interaccions orals. Así pues, aquest estudi presenta una proposta metodològica adequada per a analitzar l’atenuació en interaccions en línia en gèneres discursius com els fòrums de comentaris de la premsa digital i Twitter.</p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Laetitia Aulit https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/45393 Els fòrums com a eina d’aprenentatge i avaluació dels cursos virtuals asíncrons 2023-12-27T19:12:47+00:00 Sonia Eusebio Hermira soniaeus@ucm.es <div> <p class="05G-Textoresumenyabstract"><span lang="ES-TRAD">En aquest article s’ofereixen els detalls de la recerca que s’ha utilitzat per a determinar les característiques que han de complir els fòrums de discussió en l’ensenyament&nbsp;<em>e-learning</em>, si es pretenen utilitzar metodologies actives com l’aprenentatge cooperatiu o l’enfocament per tasques. </span>Es descriuen, d’una banda, els plantejaments teòrics que van fonamentar el disseny del curs de formació, fet servir com a eina de recerca, i per un altre, els resultats d’aprenentatge obtinguts després de la seva experimentació. Les conclusions recullen com els fòrums es converteixen en un instrument indispensable d’aprenentatge cooperatiu, però també de motivació, atès&nbsp;què permeten l’intercanvi i la discussió en un context en què l’asincronia pot provocar un sentiment de soledat i individualitat.</p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Sonia Eusebio Hermira https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/42373 Valor continuatiu i distància comunicativa. Notes sobre l’ús de les perífrasis verbals “seguir/continuar/proseguir” + gerundi 2023-04-26T09:49:43+00:00 Dorien Nieuwenhuijsen D.Nieuwenhuijsen@uu.nl <div> <p class="05G-Textoresumenyabstract">El present treball examina les diferències de distribució entre tres perífrasis verbals amb significat continuatiu: <em>seguir/continuar/proseguir</em> + ger. A partir de dades quantitatives extretes dels corpus electrònics corde i corpes xxi, l’anàlisi diacrònica i sincrònica mostra que, al llarg del temps, els tres auxiliars han experimentat canvis de freqüència que poden relacionar-se amb el gènere textual i amb el concepte d’immediatesa i distància comunicatives. S’argumenta que en l’espanyol modern <em>continuar</em> i <em>seguir</em> cobreixen el continu discursiu d’immediatesa i distància comunicatives completament. En canvi, <em>proseguir</em> sobreviu, principalment, en la unitat convencionalitzada<em> proseguir diciendo</em>, que també sembla haver exercit un paper destacat en l’expansió original de la perífrasi. <span lang="ES-TRAD">Així doncs, les dades suggereixen que les unitats convencionalitzada no sols estan implicades en l’increment de l’ús d’una construcció en vies de gramaticalització, sinó que probablement també exerceixen un paper important en la preservació d’una construcció l’ús de la qual ha disminuït significativament amb el pas del temps.</span></p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Dorien Nieuwenhuijsen https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/40284 A propòsit de la redundància de “subir para arriba, bajar para abajo, salir para afuera” i “entrar para adentro” 2023-01-31T19:17:54+00:00 Begoña Sanromán Vilas begona.sanroman@helsinki.fi <div> <p class="05G-Textoresumenyabstract"><span lang="FI">En aquest article s’estableix una diferència entre la redundància com a mera repetició (R1) i la redundància com a forma de concordança lèxica (R2) per analitzar les expressions </span><em><span lang="FI">subir para arriba</span></em><span lang="FI"> ’pujar cap a dalt’, </span><em><span lang="FI">bajar para abajo</span></em><span lang="FI"> ’baixar cap a baix’, </span><em><span lang="FI">salir para afuera</span></em><span lang="FI"> ’sortir cap a fora’ i </span><em><span lang="FI">entrar para adentro</span></em><span lang="FI"> ’entrar cap a dins’. Primer, s’extreuen les ocurrències d’aquestes expressions de dos corpus i, a continuació, es classifiquen tenint en compte el component del moviment focalitzat (Meta, Trajectòria, Via o Direcció) i el tipus de redundància (R1 o R2). En l’anàlisi de la R2, s’especifica quin matís semàntic aporta l’adjunt preposicional, que deixa d’interpretar-se com a redundant (R1). S’examinen també les implicacions teòriques que comporta la distinció R1-R2; entre elles, la gradació de les expressions redundants, la naturalesa del significat aportat, proposicional a la R2 i comunicatiu a la R1, i la relació del significat proposicional amb les propietats aspectuals dels predicats verbals.</span></p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Begoña https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/42652 La perífrasi "dar + gerundi" en l'espanyol andí 2023-10-21T16:32:22+00:00 Luis García Fernández luis.garcia@filol.ucm.es Diego Krivochen diego.krivochen@ling-phil.ox.ac.uk <div> <p class="05G-Textoresumenyabstract"><span class="05G-TextoresumenyabstractCar">En l’espanyol andí de l’Equador i Colòmbia existeix una perífrasi, &lt;<em>dar</em> + gerundi&gt;, que té unes característiques que l’allunyen de manera considerable de la resta de perífrasis de gerundi de l’espanyol estàndard. Tant l’auxiliar, un verb en origen ditransitiu, com el significat d’aquest mecanisme d’alteració diatètica additiva, fan d’aquesta perífrasi una estructura única en la gramàtica de l’espanyol. </span>L’auxiliar<span class="05G-TextoresumenyabstractCar"> dar permet introduir un nou argument, que es coneix com a aplicatiu. La bibliografia atribueix aquesta construcció al contacte amb el quítxua. És, doncs, una innovació</span> tipològica força interessant atès que les llengües indoeuropees no acostumen a presentar aquesta mena de perífrasis aplicatives.</p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Luis García Fernández, Diego Krivochen https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/45399 Iglesias Ovejero, Ángel (2022): Diccionario de los nombres de persona en el refranero español. Árbol paremiológico de los antropónimos individuales (autónomos). Salamaca: Instituto de las identidades, Diputación de Salamanca. 2023-12-27T23:35:32+00:00 José Enrique Gargallo Gil gargallo@ub.edu <div> <p class="53EC-Textoejemplosycitas">«El tratamiento multidisciplinar de la paremiología es una exigencia comprobada en los estudios que la atañen». Así comenzaba el texto de Ángel Iglesias Ovejero (2015: 79), de título «El árbol paremiológico de <em>Pedro</em>», que forma parte del monográfico coordinado por quien esto reseña y publicado en la revista <em>Anuari de Filologia</em> (Gargallo 2015), la misma que ahora acoge la presente recensión. Precisamente aquel título inspiró el de dicho monográfico (<em>El frondós arbre de la paremiología</em>), y ese enunciado asoma ahora de nuevo (<em>Árbol paremiológico</em>) en el subtítulo del libro que es objeto de reseña. Como se ve, pues, el título se inspira en la metáfora del árbol con sus múltiples ramas o conexiones interdisciplinarias, y es recurrente en otros trabajos de la extensa producción del autor (más de una veintena, recogidos entre las páginas 672 y 673 de la bibliografía de este libro). Y es que, tras el citado artículo de 2015 sobre «El árbol paremiológico de <em>Pedro</em>», otros cuatro (correlativos en la <em>Bibliografía</em>: p. 673, y datados respectivamente en 2018, 2020, 2021 y 2022) contienen este mismo enunciado inicial («El árbol paremiológico de…») en los respectivos títulos.</p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 José Enrique Gargallo Gil https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/45398 Rodríguez Rosique, S. y Cifuentes Honrubia, J.L. (eds.) (2022), Configuración informativa y estructuración lingüística: Evidencialidad, intersubjetividad y miratividad. Madrid, Iberoamericana 2023-12-27T23:30:09+00:00 Julio Torres julio.torres@ua.es <div> <p class="09G-prrafodespusdeunttulo">El libro titulado <em>Configuración informativa y estructuración lingüística. Evidencialidad, intersubjetividad y miratividad</em>, publicado en 2022 por la editorial Iberoamericana Vervuert, recoge los resultados de algunas de las investigaciones que se han llevado a cabo recientemente en el marco del proyecto <em>Gestión de la Información y Estructuración Lingüística: Explicaciones y Aplicaciones</em> (gestinf). Susana Rodríguez Rosique y José Luis Cifuentes Honrubia, profesores de la Universidad de Alicante y miembros del grupo de investigación Lexis, son los editores de este volumen monográfico, que aborda <a name="_Hlk128686457"></a>el impacto de la configuración informativa en las lenguas y, más concretamente, en las categorías de la evidencialidad, la intersubjetividad y la miratividad. Los diferentes trabajos que se incluyen en este volumen se centran en ciertas construcciones en español y en otras lenguas románicas que están relacionadas con una o varias de estas categorías.</p> </div> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Julio Torres