(1)
Pialorsi-Lewis, M. Trinta Poemas. Abriu 2016, 161-166.