Instagram: una experiència de telecol·laboració australianocatalana

Andreu Pedró-García

Resum


Aquest article explora el potencial pedagògic d’un projecte dut a terme entre aprenents de català com a segona llengua i parlants nadius de català mitjançant l’ús de l’aplicació digital Instagram dins d’un context universitari. Es tracta d’un projecte paral·lel a les classes presencials de llengua que combina la fotografia i la producció escrita i que fa que el procés d’aprenentatge siga més enriquidor i directe i estigui més vinculat al món real. Els objectius principals d’aquest projecte són, d’una banda, fomentar la interacció i el contacte dels aprenents de català amb els parlants nadius i millorar-ne així la competència comunicativa, i de l’altra, introduir els dos grups a aspectes socioculturals de les dues cultures per ajudar-los a assolir d’una manera més directa la competència intercultural. Les dades obtingudes porten llum sobre les formes d’interacció a distància amb els parlants nadius i també sobre la idoneïtat de la xarxes socials per a activitats col·laboratives dins d’un marc universitari.

Paraules clau


Telecol•laboració; Aprenentatge en línia; Català com a segona llengua; Competència intercultural; Interacció; Instagram

Text complet:

PDF

Referències


Araujo, J. C. (2014). El uso de blogs, wikis y redes sociales en la enseñanza de lenguas. Edutec-e. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 49. Recuperat de http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec49/pdf/Edutec_n49_Araujo.pdf

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Bosch, A. i Cruz, M. (2014). Descripció lingüística del català i del castellà mitjançant activitats col·laboratives en línia d’anàlisi de la creativitat lèxica amb estudiants de postgrau. Actes del IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català. Vic: Eumo.

Cassany, D. (2011). En línia. Barcelona: Graó.

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Cuadros, M. i Varo, D. (2013): Twitter y la enseñanza del español como segunda lengua. RedELE: Revista Electrónica de Didáctica Español Lengua Extranjera, 25. Recuperat de http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/MaterialRedEle/Revista/2013/2013_redELE_25_02CUADROS-VARO.pdf?documentId=0901e72b8159e13f

Dooly, M. (Ed.). (2008). Telecollaborative Language Learning: A guidebook to moderating intercultural collaboration online. New York: Peter Lang.

Friesen, H. L. (2012). Photography and Writing: Alternative Ways of Learning for ESL Students. Teaching English in the Two Year College, 40, 39-43. Recuperat de http://www.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/TETYC/0401-sep2012/TETYC0401Photography.pdf

Guth, S. i Helm, F. (Eds.). (2010). Telecollaboration 2.0: Language, literacies, and intercultural learning in the 21st century. Bern: Peter Lang.

Licoppe, C. (2009). Recognizing mutual ‘proximity’ at a distance. Weaving together mobility, sociality and technology. Journal of Pragmatics, 41, 1924-1937. Recuperat de http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216608002270

Mas, M. i Vilagrasa, A. (2005). Veus 1. Curs de català A1 (llibre d’exercicis i gramàtica). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Muller C. (2012). La photographie, un outil pour communiquer en classe de langue. Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, Cahiers de l’APLIUT, 31, 10-27. Recuperat de http://apliut.revues.org/2224
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2016.9.1912Copyright (c) 2016 Andreu Pedró-García

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona