La tutoria entre iguals com a eina per millorar l’aprenentatge universitari

Lidia Daza-Pérez

Resum


L’article presenta el programa de tutoria entre iguals que es va posar en marxa el curs 2009-2010 en el marc del Pla d’acció tutorial de la Facultat d’Economia i Empresa, i una part dels resultats del procés d’avaluació dut a terme. La incorporació de la figura de l’alumne tutor en la política tutorial del centre tenia com un dels seus objectius principals incrementar la motivació i l’aprenentatge d’alumnes de cursos superiors mitjançant la seva implicació en activitats extracurriculars vinculades a la titulació. L’estudi va voler copsar quin impacte té participar com a company tutor en el procés de formació, mitjançant la tècnica de la discussió de grup i una enquesta per qüestionari. Els resultats apunten que la tutoria entre iguals repercuteix en l’aprenentatge, de manera que beneficia els alumnes tutors en l’adquisició de competències comunicatives i en l’accés a recursos de la universitat fins aleshores desconeguts.

Paraules clau


Tutoria entre iguals; participació; aprenentatge

Text complet:

PDF

Referències


Álvarez Pérez, P.; González Alfonso, M. C. (2005). «La tutoría entre iguales y la orientación universitaria. Una experiencia de formación académica y profesional». Educar, núm. 36.

Astin, A. W. (1975). Preventing students from dropping out. San Francisco: Jossey-Bass.

Bank, B. J.; Biddle, B. J.; Slavings, R. J. (1990). «Effects of peer, faculty, and parental influences on students’persistence». Sociology of Education, núm. 63, juliol.

Biggs, J. (1999). Teaching for quality learning at university. Philadelphia: Open University Press.

Biggs, J.(2005). Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea Ediciones.

Christie, H.; Munro, M.; Fisher, T. (2004). «Leaving university early: exploring the diferences between cotinuing and non-continuing students». Studies in Higher Education, núm. 29.

Coleman, J. S. (1988). «Social capital in the creation of human capital». The American Journal of Sociology, 94. Suplement: «Organizations and institutions: sociological and economic approaches to the analysis of social structure». The University of Chicago Press.

García Nieto, N.; Asensio Muñoz, I.; Carballo Santaolalla, R.; García García, R.; Guardia González, S. (2005). «La tutoría universitaria ante el proceso de armonización europea». Revista de Educación, núm. 337, pàg. 189-210.

Kuh, G. D.; Hu, S. (2001). «The effects of student-faculty interaction in the 1990s». The Review of Higher Education, vol. 3, núm. 23, pàg. 309-332.

McInnis, C. (2002). «Signs of disengagement? Responding of the changing work and study patterns of full-time undergraduates in Australian Universities». A: Enders, J.; Fulton, O. Higher education in a globalising world. Holanda: Kluwer Academic Publishers.

Pace, C. R. (1984) Measuring the quality of college student experience. An account of the development and use of the college student experiences questionnaire. Los Angeles: University of California, Graduate School of Education, Higher Education Research Institute.

Pascarella, E. T. (1980). «Student-faculty informal contact and collage outcomes». Review of Educational Research, vol. 4, núm. 50, pàg. 545-595.

Pascarella, E. T.; Terenzini, P. T. (1991). How college affects students. San Francisco, Califòrnia: Jossey-Bass Publishers.

Pascarella, E. T.; Terenzini, P. T. (2005) How college affects students. A third decade of research, vol. 2. San Francisco, Califòrnia: Jossey-Bass Publishers.

Ricoy Lorenzo, C.; Pino Juste, M. (2008). «Tutorial Action as a Resource to Improve Higher Education». Journal of Hispanic Higher Education, vol. 2, núm. 7, pàg. 144-155.

Rodríguez, S. (coord.) (2004). Manual de tutoría universitaria: recursos para la acción. Barcelona: Octaedro-ICE-UB.

Stanton-Salazar, R. D.; Dornbusch, S. M. (1995). «Social capital and the reproduction of inequality: information networks among Mexican-origin High School Student». Sociology of Education, núm. 68, abril. American Sociological Association.

The College Student Experience Questionnaire Assessment Program http://cseq.iub.edu/index.cfm

Tinto, V. (1993). Leaving college. Rethinking the causes and cures of student attrition. Chicago: The Univeristy of Chicago Press.

Tinto, V. (1997). «Universities as learning organizations». About campus, gener-febrer.

Tinto, V. (1998). «Colleges as communities: taking research on student persistent seriously». The Review of Higher Education, núm. 21.

Universitat de Barcelona (2006). Projecte institucional de política docent de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Publicacions i Edicions UB.

Vicerectorat d’Estudiants i Vicerectorat de Política Docent, UB (2007). Informació, orientació i suport a l’estudiant: acció tutorial a la Universitat de Barcelona. Barcelona: Publicacions i Edicions UB.

Villar, E. (2006). La construcción de capital social en las universidades. Un análisis motivacional de las estrategias de networking de los estudiantes. Girona: UdG Publicacions.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2011.4.1415Copyright (c) 2011 Lidia Daza-Pérez

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona