Com aplicar les proves paramètriques bivariades t de Student i ANOVA en SPSS. Cas pràctic

María-José Rubio-Hurtado, Vanesa Berlanga-Silvente

Resum


Les proves paramètriques són un tipus de proves de significació estadística que quantifiquen l'associació o independència entre una variable quantitativa i una categòrica. Les proves paramètriques són exigents amb certs requisits previs per a la seva aplicació: la distribució Normal de la variable quantitativa en els grups que es comparen, l'homogeneïtat de variàncies en les poblacions de les quals procedeixen els grups i una n mostral no inferior a 30. El seu no compliment comporta la necessitat de recórrer a proves estadístiques no paramètriques. Les proves paramètriques es classifiquen en dos: prova t (per a una mostra o per a dues mostres relacionades o independents) i prova ANOVA (per a més de dues mostres independents).

Paraules clau


Prova t; Prova ANOVA; Contrast d'hipòtesis; Normalitat

Text complet:

PDF (Español)

Referències


Ferrán Aranaz, M. (2002) Curso de SPSS para Windows. Madrid: McGraw-Hill.

Pérez Juste, R., García Llamas, J.L., Gil Pascual, J.A. y Galán González, A. (2009) Estadística aplicada a la Educación. Madrid: UNED - Pearson.

Visauta Vinacua, B. (2007) Análisis estadístico con SPSS 14: Estadística básica (3a ed.). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana.
DOI: https://doi.org/10.1344/reire2012.5.2527Copyright (c) 2012 María José Rubio Hurtado y Vanesa Berlanga Silvente

URL de la llicència: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona