L'adquisició de les competències d'autoregulació. Anàlisi de la seva concepció i el seu aprenentatge en diferents estudis universitaris.

Autors/ores

  • Teresa Mauri Universitat de Barcelona (UB)
  • Rosa Colomina-Álvarez Universitat de Barcelona (UB)
  • Catalina Martínez-Taberner Universitat de Barcelona (UB)
  • María Rieradevall-Sant Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2223

Paraules clau:

Enseñanza de competencias, autorregulación del aprendizaje, perspectiva socio-constructivista, calidad de la innovación, enseñanza universitaria

Resum

Es presenta una recerca sobre la competència d’autoregulació de l’aprenentatge d’estudiants universitaris. Des d’una perspectiva socio-constructivista i d’acord amb les fases d’adquisició de l’autoregulació proposades per Zimmerman (2000), s’analitzen les seves dimensions i, específicament, la planificació de l’aprenentatge individual i de grup. Es van analitzar quatre propostes d’innovació docent sobre l’ensenyament de l’autoregulació. Van participar 9 professors i 386 alumnes de la Universitat de Barcelona, pertanyents a tres estudis (Biologia, Formació del Professorat i Psicologia) i que cursaven quatre assignatures diferents durant el curs acadèmic 2007-2008. Els resultats, en el seu conjunt, mostren que els estudiants: entenen la planificació com una activitat formal ubicada exclusivament a l’ inici del procés d’aprenentatge; redueixen la seva funció a l’organització del treball, i no relacionen el seu ús amb la gestió, individual i de grup, dels esforços dirigits a construir coneixement.

Biografies de l'autor/a

Teresa Mauri, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació (GIDPE)

Rosa Colomina-Álvarez, Universitat de Barcelona (UB)

Grup Consolidat d'Innovació Docent en Psicologia de l' Educació (GIDPE)

Catalina Martínez-Taberner, Universitat de Barcelona (UB)

Grup de Recerca i Innovació Docent en Llengua i Literatura

María Rieradevall-Sant, Universitat de Barcelona (UB)

Grupo d'Innovació d'Ecologia

Referències

Billon, M. y Jano, M. (2008). Prácticas Docentes en el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid: Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.

Coll, C. (2001). Constructivismo y educación: la concepción constructivista de la enseñanza y del aprendizaje. En C. Coll; J. Palacios y A. Marchesi (comps.) Desarrollo psicológico y educación. 2. Psicología de la educación escolar. Madrid: Alianza, pp. 157-188.

Dabbagh, N. y Kitsantas, A. (2004). Supporting Self-Regulation in Student-Centered Web-Based Learning Environments. International Journal on E-Learning. 3 (1), 40-47.

Mauri, T., Coll, C. y Onrubia, J. (2007). La evaluación de la calidad de los procesos de innovación docente universitaria. Una perspectiva constructivista. Red U. Revista de Docencia Universitaria, 1. (Consulta: abril de 2009 en: http://www.redu.um.es/Red_U/1/).

Mauri, T., Colomina, R. y De Gispert, I. (2009). Diseño de propuestas docentes en TIC en la enseñanza superior: nuevos retos y principios de calidad desde una perspectiva socioconstructivista. Revista de Educación, 348, 377-399.

Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje. Barcelona: Graó.

Perry, N.E., Hutchinson, L. y Thauberger, C. (2008). Talking about teaching self-regulated learning: scaffolding student teacher’s development and use of practices that promote self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 47, 97-108.

Perry, N.E., Vandekamp, K.O., Mercer, L.K. y Nordby, C.J. (2002). Investigating teacher-student interactions that foster self-regulated learning. Educational psychologist, 37, (1) 5-15.

Pintrich, P.R. y De Groot, E.V. (1990). Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 33-40.

Schunk, D.H. (2005). Commentary on self-regulation in school contexts. Learning and Instruction, 15, 173-177.

Schunk, D.H. y Zimmerman, B. J. (2003). Social origins of self-regulatory competence. Educational psychologist, 32, 195-208.

Valle, A., Cabanach, R. G., Rodríguez, S., Núñez, J.C. y González-Pienda, J.A. (2006). Metas académicas, estrategias cognitivas y estrategias de autorregulación del estudio. Psicothema, 18, (2)165-170.

Yin, R.K. (1991). Case study research. Design and Methods. London: Sage Publications.

Zimmerman, B.J. (2000). Attainment of self-regulation: A social cognitive perspective. En M. Boekaerts, P.R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic Press, pp. 13-39.

Descàrregues

Publicades

2009-05-28

Com citar

Mauri, T., Colomina-Álvarez, R., Martínez-Taberner, C., & Rieradevall-Sant, M. (2009). L’adquisició de les competències d’autoregulació. Anàlisi de la seva concepció i el seu aprenentatge en diferents estudis universitaris. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació, 2(2), 33–60. https://doi.org/10.1344/reire2009.2.2223

Número

Secció

Articles de recerca