(1)
Santabárbara, J. Càlcul De La Mida De Mostra necessària Per Estimar El Coeficient De Correlació De Pearson mitjançant Sintaxi En SPSS. REIRE 2021, 14, 1–7.