Revista d'Innovació Docent Universitària https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU <p><strong>RIDU, </strong>la <em><strong>Revista d'Innovació Docent Universitària</strong></em>, és una publicació destinada a la comunitat universitària, que pretén donar a conèixer aquelles experiències d'innovació i millora docent en l'àmbit universitari. La Revista publica treballs d'innovació docent referents a qualsevol disciplina universitària, fonamentalment treballs de recerca aplicada a la docència, treballs d'experiències docents i treballs sobre materials educatius.</p> <p> </p> Universitat de Barcelona ca-ES Revista d'Innovació Docent Universitària 2014-1319 <p>L'autor/a que publica en aquesta revista accepta les condicions següents:</p> <ol> <li>L'autor/a conserva els drets d’autoria i atorga a la revista el dret de primera publicació de l’obra.</li> <li>Els textos es difondran amb la <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca" target="_blank" rel="noopener">llicència</a> de reconeixement 4.0 Espanya de<em> Creative Commons</em>, la qual permet compartir, distribuir, reproduir i la comunicació pública, sempre que se’n reconegui l’autoria i la revista.</li> </ol> Crèdits i informació https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/41159 <p><span style="color: #111111; font-family: 'Times New Roman', Times, Georgia, serif; font-size: 11.2px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Crèdits i informació de la Revista d'Innovació Docent Universitària</span></p> RIDU n. 15 Drets d'autor (c) 2022 RIDU n. 15 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 A 30 anys del “País de los vivos”. Una experiència de l’ús didàctic del vídeo a l’aula https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/39492 <p>L’objectiu d’aquest article és presentar una experiència d’ús didàctic del vídeo a l’aula. En el curs de Desenvolupament Econòmic de l’Uruguai, de la Llicenciatura en Economia (FCEA-UdelaR), es va realitzar sis tallers que posen en pràctica diferents eines didàctiques i, una d’elles, consisteix a treballar amb la previsualització d’una pel·lícula. Un dels articles de referència del curs és “El país de los vivos” de Martín Rama, de 1991, que planteja certes característiques de la societat uruguaiana com ara hàbits i costums (risc moral), les quals s’il·lustren, a classe, a través d’un dels films capdavanters del cinema nacional: “El baño del Papa”. El taller ha canviat en la seva proposta en el transcurs dels anys, alternant redaccions d’informes, amb discussions a classe, treballs en grup i la realització de peces audiovisuals. Els principals aprenentatges de l’experiència han estat tres. En primer lloc, la utilització de films a la classe, proveeix de condicions més favorables per a moure des de situacions concretes a la construcció de conceptes en allò abstracte. En segon lloc, els mitjans audiovisuals es constitueixen, de fet, en un suport rellevant perquè els estudiants es converteixin en protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. En tercer lloc, i de manera que transcendeix la formació curricular, es tracta d’una activitat que permet aprofitar l’eina per a endinsar als estudiants en el coneixement del patrimoni cultural nacional.</p> Sabrina Siniscalchi Henry Willebald Drets d'autor (c) 2023 Henry Willebald, Sabrina Siniscalchi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 1 14 10.1344/RIDU2023.15.1 Anàlisi d’informes socioeducatius com a experiència d’aprenentatge professionalitzadora en el grau d’Educació Social https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/40264 <p>Es presenta una activitat acadèmica en una assignatura del Grau d’Educació Social que consisteix en l’anàlisi dels informes socioeducatius (ISE) duta a terme durant el curs 2020-2021. L’objectiu principal és fomentar competències professionals de l’Educació Social en la línia marcada pel pla d’estudis actual d’oferir una formació acadèmica competencial i orientada a l'exercici professional. Aquesta activitat serveix per donar resposta a la manca d’experiències professionalitzadores relacionades amb l’exercici d’escriure i analitzar informes socioeducatius. El document s’inicia amb una revisió teòrica i conceptual actualitzada sobre el concepte i la importància de l’informe socioeducatiu i les seves implicacions a nivell professional, per després exposar la planificació de l’experiència (context, persones destinatàries, la descripció de la pròpia experiència docent en termes d’objectius, fases de desenvolupament, recursos docents i avaluació). A partir de diverses reflexions recollides de l’activitat per part de l’alumnat, aquesta es valora positivament ja que ha permès tenir una visió professional dels ISE, a partir de l’anàlisi d’aspectes lingüístics i de redacció, d’estructura i d’organització, així com també d’ètics relacionats amb el tractament de les dades personals, i de reflexió crítica teòrica sobre les implicacions del treball amb informes socials.</p> Anna Mundet Bolós Marc Fuertes-Alpiste Drets d'autor (c) 2023 Anna Mundet Bolós, Marc Fuertes-Alpiste https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 15 27 10.1344/RIDU2023.15.2 Reforç de coneixements de Bioquímica aplicant jocs de lletres o de paraules senzills https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/40375 <p><u>Introducció i problema</u>: Els jocs són molt apreciats per la població en general, i per això vam fer una cerca de diversos jocs amb la finalitat d’utilitzar-los per a reforçar els coneixements en bioquímica dels alumnes del grau de Química de la Universitat de Barcelona. Els jocs dels llibres de passatemps es basen en dues possibilitats: números i lletres. Entre els jocs de lletres, destaquen els mots encreuats, auto definits, paraules creuades i sopes de lletres. <u>Metodologia</u>: Per reforçar els coneixements dels estudiants de Bioquímica, vam realitzar una recerca de jocs de paraules usats en l’aprenentatge de la gramàtica als idiomes, per adaptar-los després a la nomenclatura i estructura de les biomolècules. Seguint una aproximació conductista, vam fer servir el model de Dick i Carey. <u>Resultats i discussió</u>: Els jocs més senzills sobre paraules es basen en cercar dins d’un conjunt de paraules, aquelles que tinguin alguna part en comú. En aquest sentit, vam implementar jocs de rimes, en el què les paraules acaben en –ina (terminació freqüent dels aminoàcids, bases nitrogenades, nucleòsids i algunes proteïnes), en –osa (terminació freqüent dels hidrats de carboni), o en – ic / –at (terminació freqüent dels àcids grassos i altres àcids intermediaris del metabolisme, o de les seves sals corresponents). Així doncs, els alumnes poden observar aquestes característiques a la nomenclatura. D'altra banda, també vam implementar jocs de paraules incompletes que es basen en completar els noms dels metabòlits tot utilitzant grups de lletres a escollir. Els jocs es van classificar en 4 grups i aquí se’n presenten alguns exemples. Pel que fa a la dificultat, els jocs tipus dòmino són els més difícils de resoldre, ja que cal conèixer tant la nomenclatura com l’estructura de les biomolècules. <u>Conclusions</u>: La nostra proposta inclou diversos jocs de paraules que permeten reforçar els coneixements de Bioquímica.</p> Josep Joan Centelles Serra Estefania Moreno Guillen Pedro R. de Atauri Carulla Drets d'autor (c) 2023 Josep Joan Centelles Serra, Estefania Moreno Guillen, Pedro R. de Atauri Carulla https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 28 41 10.1344/RIDU2023.15.3 Desenvolupament de les competències vinculades a l’emprenedoria en la formació inicial del professorat en fonaments en educació física https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/40634 <p>La formació inicial del professorat ha de contribuir a potenciar l’esperit emprenedor dels estudiants, contribuint al creixement integral de l’alumnat en totes les dimensions. Els objectius d’aquesta investigació són: (i) valorar el grau de percepció de desenvolupament de les competències associades a l’emprenedoria en mestres i mestres futurs; (ii) valorar si hi ha diferències en aquesta percepció de desenvolupament de competències entre estudiants del curs 20-21 (docència en pandèmia) i 21-22 (docència normal); (iii) valorar si hi ha relació entre el grau de percepció de desenvolupament de les competències associades a l’emprenedoria i la competència docent en educació física. Van participar 338 universitaris seleccionats mitjançant un mostreig per conveniència entre estudiants de quart curs a una assignatura de formació en fonaments de l’educació física. Es va recollir la informació mitjançant un qüestionari de competències docents on es van seleccionar les relacionades amb la capacitat d’emprenedoria docent. Hi ha un alt grau de desenvolupament en aquesta investigació de les competències generals associades a l’emprenedoria, però no passa el mateix en les competències docents generals. La majoria d’ítems no mostren diferències entre ambdós cursos (modalitats d’ensenyament diferents). Per acabar, la competència docent en educació física està fortament relacionada amb les competències genèriques i les generals docents associades a l’emprenedoria.</p> Laura Cañadas Maite Zubillaga-Olague Drets d'autor (c) 2023 Laura Cañadas, Maite Zubillaga-Olague https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 42 51 10.1344/RIDU2023.15.4 El Pràcticum al grau de Pedagogia de la UB: avançant en el nou “Model de les 4-I: Inclusió, Integració, Innovació i Internacionalització” https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/40670 <p>En aquest article es fa referència a la història del pràcticum de Pedagogia de la UB, visualitzada pels interessos i inquietuds manifestades a les publicacions del Grup d’innovació PRAXIS . A partir d’aquí es fan algunes reflexions sobre el procés i la caracterització de la institucionalització del model de pràctiques de Pedagogia de la UB. En un segon apartat es presenten i analitzen els objectius i les accions empreses des de la presentació i l’aprovació del Projecte d’Innovació Docent (2019) “El Pràcticum com a eix vertebrador del grau de Pedagogia: vers la internacionalització de les Pràctiques Externes.” Es destaquen les 4 àrees de treball prioritàries: la Inclusió, la Integració, la Innovació i la Internacionalització. Donades les transformacions socials ocorregudes en els últims anys: 4.ª Revolució industrial, capitalisme tècnic informàtic financer, transformació del mercat laboral, heterogeneïtat cultural, rol de la universitat a les societats, incorporació i atenció de nous col·lectius a les universitats, les 4-I es constitueixen en la perspectiva que la Coordinació del Pràcticum assumeix com a prioritàries. Finalment es fa menció al Projecte d’ Investigació REDICE 2022 del grup d’investigació PRAXIS on es posa de manifest l’interès del grup de realitzar treballs d’ investigació metòdics i sistemàtics relatius a la inclusió i integració.</p> Astrid Castells Telo María Fernanda Duprat Jordi Méndez Ulrich Elena Noguera Pigem Núria Rajadell Puiggròs Ruth Vilà Baños Drets d'autor (c) 2023 Astrid Castells Telo, María Fernanda Duprat, Jordi Méndez Ulrich, Elena Noguera Pigem, Núria Rajadell Puiggròs, Ruth Vilà Baños https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 52 62 10.1344/RIDU2023.15.5 L’entrevista diagnòstica mitjançant role-playing com a estratègia per a desenvolupar la comunicació oral https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/40960 <p>Es presenta una experiència d’innovació educativa realitzada a les assignatures Diagnòstic i Avaluació de Necessitats Educatives Especials i Diagnòstic i Avaluació en Audició i Llenguatge, totes dues pertanyents a quart curs del Grau en Educació Primària de la Universitat de León. L’acció formativa descrita consisteix en el desenvolupament d’entrevistes com a estratègia per a millorar l’expressió oral, emprant processos de coavaluació i autoavaluació de l’aprenentatge. Per a la implementació de l’activitat s’ha seguit un procés de cinc fases: disseny de l’activitat i de l’instrument d’avaluació, execució de l’activitat, anàlisi dels resultats, avaluació de l’acció formativa i redefinició de l’activitat. Si bé en el present document es detallen les diferents fases, s’ha fet èmfasi en l’avaluació de l’activitat, les dades de la qual s’han recollit mitjançant la formulació de preguntes obertes a l’alumnat del curs 2021/2022. Per a l’anàlisi de les respostes es va emprar el programari MAXQDA 2022, comptabilitzant un total de 73 codificacions entorn d’aspectes com la utilitat i l’opinió sobre la tècnica del <em>role-playing</em>, la idoneïtat de la coavaluació, l’adequació de la rúbrica o la valoració global de l’activitat. Els resultats van mostrar que els estudiants valoren de manera positiva aquest tipus d’activitats, ja que els sobre una manera simulada a la realitat que es trobaran a les aules de qualsevol centre educatiu. Això no obstant, s’han tingut en compte les propostes de millora dels alumnes per fer ajustos, tant en el desenvolupament de l’activitat com en l’instrument per avaluar els aprenentatges. Es conclou que el <em>role-playing</em> mitjançant entrevistes és una tècnica idònia, no només per al desenvolupament de l’expressió oral, sinó també per a altres competències que com a mestres especialistes posaran en pràctica en el futur professional.</p> Diego González-Rodríguez Héctor González-Mayorga Drets d'autor (c) 2023 Diego González-Rodríguez, Héctor González-Mayorga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 63 74 10.1344/RIDU2023.15.6 Competència emprenedora i competència emocional: experiència d’Aprenentatge-Servei amb alumnat universitari https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/40990 <p>Les institucions educatives reflexionen sobre la manera com poder incorporar la formació competencial a les aules, aquelles metodologies més idònies per potenciar-les. Aquesta recerca presta atenció al desenvolupament de la competència emprenedora i la competència emocional. Es proposa com a objectiu general explorar de quina manera s'han desenvolupat ambdues competències per part de l'alumnat universitari participant en l'experiència d'Aprenentatge-Servei (ApS) desenvolupada en el context universitari. La mostra recollida va ser de 94 alumnes de primer curs del grau de Pedagogia de la Universitat de València (42 PA i 52 PC). Després de l'anàlisi de totes les reflexions de l'alumnat, a partir de la tècnica anàlisi de contingut, es conclou que d'una banda, l'alumnat va valorar positivament la utilització de l'ApS com a metodologia d'aula; d' altra banda, gràcies al seu ús es va fomentar el compromís, la responsabilitat, la creativitat, la motivació, l' autoconeixement, les relacions interpersonals, etc., és a dir, habilitats associades tant a la competència emocional com a l' emprenedora. Aquesta experiència mostra que la innovació metodològica propera al desenvolupament de competències per a la millora de la societat enforteix la consecució de la tercera missió universitària, la de transferir a la ciutadania un producte/servei socialment responsable.</p> Estefanía López Requena Susana Valero Carrero Drets d'autor (c) 2023 Estefanía López Requena, Susana Valero Carrero https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 75 88 10.1344/RIDU2023.15.7 La música tradicional en la formació del professorat de música: una proposta en el context xilè https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/41258 <p>La presència de músiques tradicionals xilenes i llatinoamericanes en la formació del professorat de música a Xile s’ha incrementat en els darrers anys, de la mà d’investigacions sistematitzades i propostes vinculades principalment a l’àmbit interpretatiu. Aquesta incorporació és coherent amb la documentació oficial de referència on s’indica que els sabers al voltant de les músiques tradicionals formen part de les competències necessàries per al futur professor de música. En aquest marc, aquest treball mostra una proposta didàctica enfocada al desenvolupament pedagògic de futurs mestres de música xilens basada en les músiques tradicionals, però explorant-ne la potencialitat com a repertori per a la creació. Per dissenyar aquesta proposta, s’han estudiat per una banda les músiques tradicionals des d’un plantejament etnomusicològic i, de l'altra, s'han buscat referents sobre improvisació i composició en la formació musical i didàctica. El disseny resultant s’ha discutit i consensuat amb els docents que implementaran aquesta proposta a tres universitats xilenes. Finalment, ha estat sotmesa a un procés de revisió i validació per part dels experts. L’article exposa els elements bàsics de la proposta (plantejament i objectius, seqüència, avaluació, materials i orientacions didàctiques) i acaba discutint-ne les aportacions. Entre elles, es destaca la necessitat de repensar el treball amb músiques tradicionals en la formació del professorat de manera que inclogui els processos de creació musical que li són propis.</p> Fabian Durán Bustamante Albert Casals Drets d'autor (c) 2023 Fabian Durán Bustamante, Albert Casals https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 89 106 10.1344/RIDU2023.15.8 Anàlisi comparativa entre professors i estudiants davant l'ús de MOODLE a l’Educació Superior en temps de pandèmia https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/40859 <p>L’educació superior en temps de pandèmia de COVID 19 va provocar un canvi dràstic en el procés educatiu reemplaçant la modalitat presencial per un entorn totalment virtual (eLearning) amb sessions sincròniques i asincròniques on la telemàtica va donar lloc a un entorn de connexió virtual entre els actors educatius. Des d’aquesta perspectiva és important identificar l’acceptació i ús del LMS MOODLE en el procés d’ensenyament–aprenentatge contrastant les diferents hipòtesis plantejades en funció del model d’acceptació de tecnologies (TAM) en els docents i en els estudiants. La metodologia aplicada ha estat quantitativa amb un disseny d’investigació experimental de camp quasiexperimental descriptiu correlacional-causal, de recollida de dades transversal. L’anàlisi de dades es va realitzar per mitjà d’estadística descriptiva i inferencial. Els resultats tant en professors com en estudiants són significatius superant la mitjana en l’autoavaluació en funció a l’acceptació i ús de MOODLE en el procés d’ensenyament-aprenentatge mitjançant el TAM de manera unidimensional. En analitzar i contrastar les diferents hipòtesis plantejades es pot esmentar que els resultats són concloents en determinar que la variable externa competència tecnològica es correlaciona amb la utilitat, facilitat i el gaudi d’ús percebut per part del professorat les quals influeixen positiva i significativament en l’actitud i intenció d’ús de MOODLE. S’obtenen resultats similars en els estudiants amb la diferència que la variable competència tecnològica no es correlaciona amb la dimensió de gaudi percebut, que no influeix en l’actitud i intenció d’ús percebut de MOODLE. Per últim, en la variable gènere no existeixen diferències significatives en les dimensions utilitat, facilitat i el gaudi d’ús percebut la qual cosa no influeix en l’adopció i ús de la tecnologia ni en professors ni en estudiants.</p> Byron Hidalgo-Cajo Iván Hidalgo-Cajo Angel Mayacela-Alulema Diego Hidalgo-Cajo Luis Satán-Gunza Drets d'autor (c) 2023 Byron Hidalgo-Cajo, Iván Hidalgo-Cajo, Angel Mayacela-Alulema, Diego Hidalgo-Cajo, Luis Satán-Gunza https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-30 2023-01-30 107 121 10.1344/RIDU2023.15.9