Polítiques editorials

Focus i abast

Cercles: revista d'història cultural (http://revistes.ub.edu/index.php/cercles/index) es dedica a la publicació de Monogràfics o números Miscel·lània dedicats a la història de la cultura i dels intel·lectuals a Catalunya, Espanya i Europa. Segles XIX i XX.

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Editorial

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Temes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monografies i recerques

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Secció: projecte Almirall

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

In Memoriam

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Autors/Authors

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Espais

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Reflexions

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Obra de referència

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Entrevistes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Miscel·lània

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Informacions

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Introducció

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Estudis

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Documents

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Notícies d'arxiu

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Notes Bibliogràfiques

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Revistes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Abstracts

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles seran valorats per dos especialistes externs a la
redacció de la revista mitjançant una “lectura cega” (anònima tant per
l’avaluador com per l’autor del text). Tots els textos hauran de rebre
posteriorment el vistiplau del consell de redacció.

L'exigència és que els textos siguin originals, que no hagin estat publicats amb anterioritat, i que no es trobin en avaluació per a ser incorporats en altres publicacions. El temps màxim transcorregut des de la recepció de l'article fins a la seva publicació és d'un any.

 

Freqüència de publicació

La revista és anual, en paper i en format el·lectrònic alhora.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de coneixement.

La revista no fa cap tipus de càrrec als autors per publicació.

 

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Declaració de codi ètic

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

 

Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

 

Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

 

Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

 
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona