Polítiques editorials

Focus i abast

La revista publica un número anual, de caràcter pluri-temàtic, en el qual s’inclou articles i ressenyes d’interès antropològic, provinents tant del propi àmbit de l’antropologia com d’altres ciències socials i humanes susceptibles d’adoptar aquesta perspectiva.

 

 

Política de seccions

Editorial

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

El procés de revisió es realitzarà per parells, seguint el següent procés:

  • L’autor/a haurà d’enviar el seu article a l’equip editorial de la revista, el qual reenviarà el document a l’equip de revisió expert. Els/les revisors/es imparcials assignats/des seran especialistes en les àrees de temàtiques abordades en l’article, i es consideraran “peers”(en anglès, col·legues i parelles) de l’autor/a.
  • Els/les revisors/es imparcials seran els/les encarregats/des d’avaluar la qualitat del material enviat.
  • Els/les revisors/es imparcials comprovaran la precisió de l’article i valoraran la metodologia aplicada.
  • En el cas de ser necessari, els/les revisors/es imparcials podran suggerir modificacions.
  • Si els/les revisors/es imparcials determinen que l’article manca de rigor i validesa acadèmica, podran rebutjar la seva publicació.

 

 

Política d’accés obert

La revista (Con)textos proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles

Un cop publicats, els autors poden difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

(Con)textos s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa. 

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.associacioantropologies.org
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona