(1)
Bartrina, F. <em>Cap Al Cel obert</em> (2000) De Carme Riera: Hermenèutica I Narratologia Feministes. Lectora 2013, 25-34.