[1]
M. Grau Perejoan, G. Garcia Parellada, and M. Juárez León, “Vincles (in)visibles: el Carib de Dorothea Smartt en català”, Lectora, no. 27, pp. 337–349, Oct. 2021.