Polítiques editorials

Focus i abast

Matèria. Revista internacional d’Art  recull fonamentalment investigacions i aportacions inèdites i originals d'especialistes en la història de l'art dins d'un ventall de temes molt diversos d'història i teoria de l'art, incloses les arts escèniques, la música i el cinema.

La revista té com objectiu posicionar-se com un referent de reflexió i de debat, en els quals l'art sigui l'eix vertebrador a partir del qual es generin tesis innovadores i actuals.

Matèria. Revista internacional d’Art  combina la publicació de números de caire miscel·lani (com és el cas dels darrers números 8 (2014)9 (2015) i 12 (2017) amb d'altres dedicats a temes monogràfics, sigui per omplir la revista en el seu conjunt o per bastir només una part de la publicació, com el número 10-11 (2016) titulat «Bosch al país de l’art» -dedicat a Bosch en el 500 aniversari de la seva mort.

La revista Matèria té un abast internacional i va dirigida a la comunitat científica i universitaria, encloent a tots els professionals de les Arts i camps afins.

 

Política de seccions

ARTICLES

Els articles constitueixen el cos fonamental de la revista ens tots els números, seguint els principals objectius de la revista, oberta a aportacions arriscades i compromeses, però que segueixin una metodologia de recerca acurada i tenaç.

Els articles han de seguir les Directrius per a l’autor/a.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

LECTURES

La revista Matèria atorga importància a les ressenyes i revisions bibliogràfiques de llibres, exposicions i altres propostes de l'àmbit teòric-artísic.

Les lectures han de seguir les Directrius per a l'autor.

Activat Trameses obertes Desactivat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles seran objecte d’un procés de revisió a càrrec d’un mínim de dos referees, que es consideren experts en l’àmbit temàtic de l’article, tenint en compte tant els grans àmbits d’especialització cronològica (art antic, art medieval...) com altres camps de pertinent especialització que s’articulen dins dels mateixos (pintura, escultura...) i que poden tenir vessants teòriques, historiogràfiques, o metodològiques, que també seran considerades. L’objectiu és poder oferir uns continguts rigorosos, de qualitat i d’interès per a la comunitat científica en el camp de les arts i de la història i la teoria de l’art.

El procés de revisió seguirà les fases següents: en rebre els articles, el Comitè editorial fa una primera revisió que pot rebutjar directament els treballs que incompleixin clarament la línia editorial i els objectius de la revista.

En cas de ser acceptats, per a cada article es procedeix a sol·licitar el parer d’un mínim de dos avaluadors, considerats experts, per a que valorin l’article a través d'una avaluació de "doble cec". Poden acceptar o rebutjar l’article i, en cas convenient, fer suggeriments perquè es revisi i millori l’article, si procedeix, amb vistes a que se n’elabori una nova versió. La revisió de les propostes es realitza per mitjà dels criteris indicats a sota.

A partir de les recomanacions dels revisors, el comitè de la revista decideix si publica directament el document, si el retorna amb suggeriments a l’autor per tal que el millori o si se’n desestima la publicació. També pot decidir demanar una tercera opinió en cas que sembli estrictament necessari.

La recepció dels originals no representa cap compromís de publicació per a la revista.

La revista confirmarà la recepció dels articles i també notificarà els resultats de l’avaluació en el termini més breu possible. També es notificaran els motius, en cas que no s’hagi acceptat el treball.

 

REQUERIMENTS DELS ARTICLES PER A PUBLICACIÓ I CRITERIS D'AVALUACIÓ

Els criteris d’acceptació d’originals es fonamenten en l’exigència de qualitat i en l’adequació dels continguts dels articles als objectius de la recerca que defineixen també els de la revista. 

Per tant, es considera fonamental l’originalitat dels treballs, la seva qualitat de textos inèdits de recerca, que puguin aportar noves lectures dels temes i enfocaments diversos o revisions notòries del problema o assumptes abordats.

No s’exclouen treballs d’emmarcament que defineixin noves línies de recerca a partir d’un coneixement exhaustiu de la matèria tractada, però també s’accepten estudis més concrets, amb aportacions documentals i interpretatives de tota mena dins de l’ampli marc metodològic que interpreta les arts en general.

Les característiques generals que han de reunir els treballs publicats són les següents:

1. Treballs de recerca inèdits i actualitzats

2. Textos en català, castellà, gallec, francès, italià, portuguès i anglès.

3. Consistència metodològica

4. Interès del tema en el seu camp específic. Aportació de noves idees, temàtiques, punts de vista

5. Correcció lingüística i qualitat en la redacció

 

Els criteris d'avaluació que se'n desprenen són:

• El tema s’adequa i és rellevant per als continguts de la revista.

• Representa una contribució original.

• Les interpretacions i les conclusions són coherents amb les dades i els objectius plantejats.

• El títol reflecteix clarament el contingut.

• El resum aporta una informació suficient.

• Les paraules claus són adients.

• La redacció és clara i correcta.

• Les referències bibliogràfiques són adients i actualitzades.

• Les imatges seleccionades il·lustren adequadament el contingut de l’article

• L’estructura de l’article és l’adequada i en resulta una obra original i significativa.

 

Freqüència de publicació

Els articles es publicaran en un volum de periodicitat anual i es consideraran “en premsa" a mesura que siguin acceptats. De forma anual (generalment al desembre), es tancarà un número que recollirà els articles que configurarà la revista, que pot tenir caire miscel·lani o monogràfic.

La recepció d'originals es mantindrà sempre oberta, intensificant la crida durant dos o tres mesos propers a la publicaicó del número anterior.

 

Política d’accés obert

El text complet dels continguts de la revista Matèria. Revista internacional d'Art estarà disponible en el mateix moment de la seva publicació en paper.
Els autors podran difondre una còpia dels seus articles a la seva pàgina web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que citin la font original i incloguin l'enllaç DOI.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

Matèria. Revista internacional d'Art s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista compta amb l'eina de detecció de plagi Urkund i actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

 

Sense càrrec de publicació

La revista Matèria. Revista internacional d'Art, no cobra taxes per l'enviament de treballs, ni tampoc quotes per la publicació dels seus articles.

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona