Polítiques editorials

Focus i abast

PHONICA és una publicació científica, en format electrònic i de lliure accés, que té l’objectiu de crear un espai d’intercanvi entre les diverses disciplines relacionades amb el so, la veu i la parla. Es pretén que sigui una plataforma de difusió de reflexions teòriques, resultats de recerca i propostes d’innovació de caràcter interdisciplinari, adreçat a un públic especialitzat.

A PHONICA, hi tenen cabuda aportacions que tractin el so, la veu i la parla des de la fonètica, la logopèdia, la foniatria, l’ensenyament i aprenentatge de llengües, la comunicació audiovisual, la semiòtica aplicada, el tractament del senyal, entre d'altres. Es tracta, doncs, d'un espai ampli, complex i divers, d'un espai nou, deutor del que anomenem Fonètica Aplicada.

 

Política de seccions

ARTICLES

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

BIBLIOTECA PHONICA

Editors/ores
  • Francisco José Cantero Serena
  • José Torregrosa-Azor
Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

ANÀLISI ACÚSTICA

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

ANÀLISI MELÒDICA

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

DIDÀCTICA DE LA COMUNICACIÓ ORAL

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

La data límit per al lliurament de contribucions és el 31 d'octubre de cada any. Els articles acceptats es publicaran en el número de l'any següent.

El període de revisió i de comunicació de la decisió editorial és d'1 a 3 mesos.

Sistema de revisió: els treballs són avaluats per dos revisors experts en el tema i externs al Consell de redacció, els quals en un període màxim d'un mes hauran d'elaborar l'informe. En el cas que hi hagi valoracions contradictòries, el Consell valorarà si es demana l'actuació d'un tercer revisor.

 

Freqüència de publicació

Revista científica anual. Phonica publica de forma genèrica cinc contribucions per edició, a excepció dels números especials, en els quals podrien ser considerats per ser publicats més de cinc articles.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure i immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

Phonica no cobra honoraris per accedir a la lectura dels continguts publicats a la revista ni tampoc als autors per l’enviament, revisió, edició i publicació de contribucions.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

PHONICA s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona

.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona