ISSN 2339-6806

Polítiques editorials

Focus i abast

SEGLE XX és una revista científica (peer reviewed) de periodicitat anual, de caràcter multilingüe (català, castellà, italià, portugués i anglès) i amb accés sense restriccions. És editada pel Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Cipriano García i forma part de les Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona. Els articles que publica són originals i el resultat d'investigacions i debats historiogràfics sobre els principals fenòmens, processos i actors del passat segle XX, des del camp de la història política i sociocultural, tant des d'una perspectiva europea com internacional. Oberta a la crítica i al debat teòric-metodològic sense restriccions, té també com a objectiu contribuir a estrènyer la relació entre la Universitat i la Societat.

 

Política de seccions

Recerques i assajos

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Debats i diàlegs

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes i notes de lectura

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

El Comitè Editorial respondrà als originals rebuts en un termini no major a sis mesos. Els articles que superin una primera fase d'avaluació interna dins del Comitè seran enviats a avaluadors anònims i independents que han de jutjar la conveniència de la seva publicació i, si s'escau, han d'establir les recomanacions o indicacions oportunes. Els articles encarregats pel Comitè Editorial i els números monogràfics, coordinats per editors convidats, també seran avaluats de forma anònima i revisats pels editors de la revista. El mètode de revisió utilitzat és doble cec, mantenint tant l'anonimat de l'autor com el dels revisors. La decisió de publicar un article pot estar condicionada a la introducció de modificacions en el text original, d'acord amb el criteri dels revisors i de l'editor. Les recomanacions realitzades per ells seran detallades als autors per l'editor o coeditors. La versió final s'enviarà a l'editor en format electrònic. L'Editor informarà a l'autor o autors sobre l'acceptació definitiva per a la seva publicació a la Revista i, si escau, el número en què apareixerà publicada.

 

Freqüència de publicació

Número publicat al mes de gener amb freqüència anual. Els continguts de la revista se publican en aquest número anual amb la seva taula de continguts.

 

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

Segle XX declara explícitament que no realitzarà cap tipus de cobrament de tarifes en concepte d'enviament o de procés d'edició als autors i a les autores.

 

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Consell Assessor

Teresa Abelló, professora titular d’història contemporània (UB)

Aldo Agosti, Professore ordinario di Storia Contemporanea (Università di Torino)

Ana Aguado, catedràtica d’història contemporània (U. de València)

José Babiano, doctor en història contemporània, Universidad Autónoma de Madrid, i  director del Archivo del Trabajo (Fundación 1º de Mayo)

Sebastian Balfour, Professor of Contemporary Spanish Studies (London School of Economics and Political Science, London)

Francesco Barbagallo, professore ordinario di Storia Contemporanea (Università di Napoli Federico II)

Francesc Bonamusa, catedràtic d’història contemporània (UAB)

Luciano Casali, Professore ordinario di Storia Contemporania (Università di Bolonia)

Robert S. Coale, Département des Langues Étrangères Appliquées, Université de Rouen-Normandie

Àngel Duarte, catedràtic d’història contemporània de la Universidad de Córdoba (UCO)

Montserrat Duch, catedràtica d’història contemporània (URV)

Francisco Erice, catedràtic d’història contemporània (Universitat d’Oviedo)

Josep Maria Fradera, catedràtic d’història contemporània (UPF)

Pere Gabriel, catedràtic d’història contemporània (UAB)

Ferran Gallego, professor titular història contemporània (UAB)

François Godicheau, Professeur d'histoire contemporaine, Université Toulouse II-Jean Jaurès

Josep Lluís Martín Ramos, catedràtic d’història contemporània (UAB)

Carme Molinero, catedràtica d’història contemporània (UAB)

Mary Nash, catedràtica d’història contemporània (UB)

Claudio Natoli, Professore straordinario di Storia Contemporanea (U. Di Cagliari)

Xosé Manoel Núñez Seixas, catedràtic d’història contemporània de la (USC)

Paul Preston, Professor of Contemporany Spanish Studies (London School of Economics and Political Science, London)

María Dolores Ramos, catedràtica d’història contemporània (Universitat de Màlaga)

Alberto Reig Tapia, catedràtic de ciència política (URV)

Borja de Riquer, catedràtic d’història contemporània (UAB)

Fernando Rosas, Professor Catedràtic d’Història (U. Nova Lisboa)

Henry Rousso, Directeur de recherche de classe exceptionnelle, Centre National de la Recherche Scientifique

Miguel Ángel Ruiz Carnicer, catedràtic d’història contemporània (Universidad de Zaragoza)

Ismael Saz, catedràtic d’història contemporània (Universitat de València)

Vicent Sanz, professor titular d’història contemporània (Universitat Jaume I- Castelló)

Antoni Segura, catedràtic d’història contemporània (UB)

Susanna Tavera (UB), catedràtica d’història contemporània (UB)

Enzo Traverso, Susan and Barton Winokur Professor in the Humanities, Cornell University

Enric Ucelay-Da Cal, catedràtic d’història contemporània (UPF)

Javier Ugarte, professor titular d’història contemporània (UPV)

Joan Villarroya, catedràtic d’història contemporània (UB)

Ricard Vinyes, catedràtic d’història contemporània (UB)

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

SEGLE XX s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

 • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

 • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

 • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

 

Panel de revisors i revisores

Període 2014-2019

 1. Soledad Bengoechea (TIGS-UB)
 2. Rubén Vega García (Universidad de Oviedo)
 3. Ana Fernández Asperilla (Universidad Complutense de Madrid)
 4. Ilaria La Fata, Dra. per l’Università degli studi di Parma i responsable de  dell'archivio dell'ex-ospedale psichiatrico di Colorno (PR)
 5. Martí Marín Coberta (Universitat Autònoma de Barcelona)
 6. Carlos Arenas (Universidad de Sevilla)
 7. Víctor Santidrián Arias (Universidade de Santiago)
 8. Víctor Gavín  Munté (Universitat de Barcelona)
 9. Julián Sanz (Universitat de València)
 10. Dianella Gagliani (Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Bologna)
 11. Daniel Lanero Táboas (Universidade de Santiago de Compostela)
 12. Olga Paz Torres (Universitat Autònoma de Barcelona)
 13. José Luis Martín Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona)
 14. Stefano Muso (Università degli Studi di Torino)
 15. Montserrat Duch (Universitat Rovira i Virigili)
 16. Javier Laviña Gómez (Universitat de Barcelona)
 17. David Ginard Feron (Universitat de les Illes Balears)
 18. Antoni Lardin Oliver, Dr. per la Università Autònoma de Barcelona
 19. Manel Risques Corbella (Universitat de Barcelona)
 20. José Babiano Mora (Dr. i director del Archivo del Trabajo)
 21. Carme Molinero Ruiz (Universitat Autònoma de Barcelona)
 22. Marc Gil (Universitat Oberta de Catalunya)
 23. Laura Rozalén Piñero, Dra per Univeristat de Barcelona
 24. Juan Cristobal Marinello, Dr. per la Universitat Autònoma de Barcelona
 25. Ramon Alberch Fugueras (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona)
 26. Josep Maria Benaul Berenguer (Universitat Autònoma de Barecelona)
 27. Jordi Guixé (Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona)
 28. Francisco Morente Valero (Universitat Autònoma de Barcelona)
 29. Vicent Sanz Rozalén (Universitat Jaume I)
 30. Enric Prat Carvajal (Universitat Autònoma de Barcelona)
 1. Jaume Suau Puig (Universitat de Barcelona)
 2. Carles Santacana Torres (Universitat de Barcelona)

 

Política de Preservació Digital

A més, el contingut de Segle XX es replica en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona <https://revistes.ub.edu> i en el repositori cooperatiu de revistes científiques RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) <https: / /www.raco.cat/index.php/segleXX>.

 

 

Detecció de Plagi

Segle XX adopta sistemes per detectar el plagi, utilitzant cercadors d'Internet i programaris lliures com Plagium i Plagiarism detector. També compta amb la possibilitat d'utilitzar el programari Urkund, que la Universitat de Barcelona ha posat a disposició de les seves revistes.

Si es detectés algun cas o indici de plagi, publicacions repetides encobertes, material fraudulent, conductes indegudes, males pràctiques, etc. es prendrà en consideració i s'adoptaran les mesures oportunes, podent, fins i tot, eliminar treballs ja publicats. 

 

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona