[1]
Sasa, Z. 2017. San José, ciutat i evolució. La pérdua de la cohesió urbana. on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration. 52, (Apr. 2017), 9–69.