(1)
Sasa, Z. San José, Ciutat I evolució. La pérdua De La Cohesió Urbana. Onthew@terfront 2017, 52, 9-69.