on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront <p><em>on the w@terfront </em> és una revista acadèmica interdisciplinària i internacional publicada pel Centre de Recerca POLIS de la Universitat de Barcelona que té com a línies principals de recerca la<strong> sostenibilitat urbana, l’espai públic, el disseny urbà i l’art públic</strong>.</p> <p>Com a revista d'àmbit internacional, <em>on the w@terfront </em> publica treballs en català, anglès, castellà, portuguès, francès i italià, amb l’objectiu de reforçar la difusió del coneixement publicat en llengües no hegemòniques. </p> <p><em>on the w@terfront </em> és<strong> d'accés gratuï</strong>t, es publica sense ànim de lucre amb el treball voluntari i cooperatiu de professors/es, investigadores/es i d'altres persones interessades en la reflexió crítica sobre les temàtiques pròpies de la revista</p> Universitat de Barcelona ca-ES on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration 1139-7365 <div><small><small><br /><big>T</big><big>he </big></small></small><big><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/88x31.png" alt="Creative Commons License" /></a> </big><small>licence allows</small><small>: Share — copy and redistribute the material in any medium or format and Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.</small><small> Author's rights are protected by the ISSN 1139-7365. On the w@terfront has no restrictions respect the copyright by the authors and does allow authors to retain the publishing rights without restrictions.</small><big><br /></big><small>This journal does not apply any type of charge to the authors for the presentation or processing of the articles.</small></div> <div> </div> Art Urbà abans dels tres anys? https://revistes.ub.edu/index.php/waterfront/article/view/42904 <p>Al llarg dels últims anys l’àmbit educatiu s’ha interessat cada vegada més per l’street art i els beneficis d’aquesta expressió artística a nivell pedagògic. La majoria de les experiències d’street art en l’àmbit educatiu s’han dut a terme en les etapes d’educació primària i secundària. El present article analitza el potencial pedagògic de l’street art a l’etapa d’educació infantil. A partir d’una primera part amb una perspectiva teòrica-descriptiva, es pretén entendre el vincle existent entre<br />la infància i la ciutat, el paper de l’art urbà i el seu poder pedagògic a l’etapa d’educació infantil.<br />En una segona part, l’article aborda, des d’una perspectiva més pràctica-exploratòria, l’anàlisi de les temàtiques de les mostres d’street art en una ciutat catalana, segons la seva ubicació (zones amb mostres d’art públic en el marc d’iniciatives municipals per promoure l’art urbà a la ciutat, o bé art a les façanes de les escoles infantils). Finalment, s’elabora una proposta d’implementació de l’street art des de finals del primer cicle de l’educació infantil. Les activitats, en base a quatre eixos derivats de les investigacions i estudis previs, s’organitzen en dos parts que corresponen a les dues vies per abordar l’street art: des de l’observació i des de la creació, en ambdós casos juntament amb processos reflexius.</p> Maria Fusté Forné Drets d'autor (c) 2023 Maria Fusté Torné http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-05-22 2023-05-22 65 5 3 30 10.1344/waterfront2023.65.05.01