Morfologia del basament del Pirineu oriental: evolució i relació amb els mantells de corriment

Eduard CLAVELL I VERGÉS, A. MARTÍNEZ, J. VERGÉS

Abstract


El mapa d'isobates de la base del Paleogen autocton del Pirineu oriental mostra la topografia subterrania actual del basament. Aquesta topografia presenta una gran zona de culminació a la transversal de Banyoles. Les linies d'isoprofunditats descriuen una forma cóncava vista des del S, essent les maximes profunditats cap al NW amb mes de 4.000 m i en menor importancia cap al NE. Aquestes zones de maxima profunditat coincideixen, en superfície, amb els Mantells superiors: els del Pedraforca al NW i els de l'Emporda al NE constitui'ts principalment per series mesozoiques. En el sector occidental, les línies d'isobates de la base de l'Eoce tenen gran continuitat per sota Je l'anomenada alineació del Segre. A l'est de la zona estudiada hi ha un conjunt de falles amb enfonsament del bloc oriental amb una edat mes moderna a mida que ens desplacem a l'est i lligades a la formació de la depressió de l'Emporda: Els Mantells superiors es poden dividir en dos grans grups segons la seva serie cretacica: els mantells superiors del Pedraforca i de l'Emporda constituits per Cretaci inferior i base del Cretaci superior i els mantells inferiors del Pedraforca i de l'Emporda constitui'ts per Cretaci superior a partir del Santonia. L'evolució de la morfologia del basament en el Pirineu oriental esta relacionada amb la formació de les conques sedimentaries i amb el posterior desplaqament d'aquestes cap al sud per mitja d'un sistema d'encavalcaments. Es probable que l'evolució de la culminació del basament s'iniciés en el Cretaci inferior.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona