Os Galegos de Guildford. Unha aproximación dende a xeografía cultural

Francisco José Armas Quintá

Resumen


Neste artigo exponse o que foi a emigración de galegos a Guildford (Surrey). Mediante a utilización dunha enquisa, pretendeuse coñecer cáles foron as vivencias dos emigrantes e estudiar deste xeito a emigración dende unha visión máis cualitativa.Téntase comparar con outras investigacións as distintas maneiras de enfocar os estudios sobre a emigración. O obxectivo é poñer en evidencia que os movementos migratorios conlevan algo máis que unha análise de datos, hai detrás vivencias e sentimentos que se deben de ter en conta. Como mostra disto, inclúio dous casos dos que entrevistei na miña visita a Guildford. Como conclusión citar o problema das segundas xeracións, que non desexan na maioría dos casos regresar a Galicia, a repercusión socioeconómica das remesas de diñeiro dos emigrantes así como unha probable afluencia de retornos ó xubilarse.

Palabras clave


emigración; Europa Atlántica; cultura; análise cualitativo

Texto completo:

HTML (Português)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona