El lèxic de la prevenció de riscos laborals

Cristina Gelpí Arroyo

Resumen


El lèxic de la prevenció de riscos laborals és la varietat de llengua que s'usa en el camp conceptual de la prevenció de riscos, entesa com la matèria interdisciplinària que recull les unitats usades per les disciplines que la constitueixen, això és, l'ergonomia, la higiene industrial, la psicosociologia, la medicina i danys, l'organització de la prevenció, i la seguretat en el treball. Els actors que intervenen en la prevenció de riscos són diversos: des dels professionals de prevenció, fins als inspectors de treball, els treballadors mateixos, els empresaris, els metges, els operadors jurídics, etc. Tot i les diferències evidents que presenten cadascun d'aquests grups d'usuaris de la prevenció, tots comparteixen l'ús d'un lèxic específic. En la seva activitat habitual, tots els participants implicats en la prevenció es comuniquen, oralment i per escrit, amb objectius distints, però que inclouen de manera general l'ús de conceptes. Aquesta comunicació proposa un acostament al lèxic de la prevenció de riscos laborals, partint de l'experiència de l'elaboració d'un lèxic multilingüe que es duu a terme en col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, en el marc normatiu de l'Estat espanyol, regulat per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i pel Reglament dels serveis de prevenció, de l'any 1997.

Palabras clave


lèxic; prevenció de riscos laborals; metodologia terminològica; aplicacions lexicogràfiques

Texto completo:

HTML (Català)


Copyright (c)

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona