Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • L'escrit no ha estat publicat anteriorment.
  • L'arxiu de la tramesa és un document word (format .doc o .docx), i no pas en pdf.
  • Al final de l'article s'adjunta, en l’idioma de redacció del treball i també en anglès: el títol, el resum (de 10 línies) i les paraules clau (no més de 10 paraules clau per idioma).
  • En el cas d'incloure il·lustracions, aquestes són adjuntades com arxius addicionals i la seva referència s'inclou en un word a part, també carregat com arxiu addicional.
  • El text segueix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a Directrius per a l'autor/a de l'apartat Sobre
  • Acceptes la Política d'Accés Obert de Matèria. Revista internacional d'Art.

Directrius per a l’autor/a

IDIOMA: Els articles poden estar escrits en català, castellà, gallec, francès, italià, portuguès i anglès.

 
Han de ser treballs de recerca inèdits i actualitzats.

 

Extensió dels originals

Articles: el text ha de tenir a l'entorn de 20 folis (2.100 caràcters amb espais, per pàgina). Les notes aniran a final del document i no a peu de plana. Es prega als autors que les notes no siguin excesivament llargues. Quedarà a criteri del consell de redacció demanar-ne la reducció.


Lectures: el text ha de tenir a l'entorn de 4 folis (2.100 caràcters amb espais, per pàgina) i s'ha d'acompanyar de la imatge de la coberta del llibre. No han d'incloure notes. 

Il·lustracions (imatges i gràfics)

· El nombre d'imatges serà, com a màxim, d'una per a cada pàgina de text.

· Caldrà que l'autor en gestioni els drets d'ús.

· Es presentaran en suport informàtic, format tiff jpeg, amb una resolució d'entre 300 i 600 píxels. És imprescindible que estiguin separades del text i que vagin numerades segons l'ordre d'aparició. En el text s'hi farà referència a través de la indicació «fig.» seguida del número corresponent. No s'admetran en format powerpoint. Cal carregar-les com a fitxers addicionals, indicant en el camp del títol: «fig.» seguida del número.

· En un document a part, s'inclourà la llista amb els peus de foto ordenats numèricament, acompanyats d'una reproducció de la imatge per assegurar la correspondència.

 

Tramesa

Els originals s’enviaran en word mitjançant la plataforma RCUB, donant-vos d’alta com autor. Després de penjar l'original, podreu afegir en la següent plana tots els arxius adjunts, indicant-ne tota la informació demanada.

L'arxiu de la tramesa ha de ser un document de word (format .doc o .docx), i no pas en pdf.

Per tal de garantir l’anonimat en el procés d’avaluació, el text i les seves metadades no podran incloure cap menció a l’autor o autors (incloses les que es facin a les notes a peu de pàgina). Tanmateix, cal fer constar en els formularis a omplir al trametre l'original el nom de l'autor/s i la filiació institucional.

Al final de l'article s'hi afegirà en català, l’idioma de redacció del treball i també en anglès: el títol, el resum (de 10 línies) i les paraules clau (no més de 10 paraules clau per idioma).

 

En resum, la tramesa constarà de: 

- Si és un article que inclou imatges:

· El text de l'article en word

· Les imatges en jpg a 300 pp

· Els peus de les figures i la seva reproducció en petit en un word

· Llistat de la bibliografia citada en un word

- Si a l'aportació no hi ha imatges, només caldrà trametre el text en word.

 

Estil 

En la redacció dels textos s’han de seguir els Criteris de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/cub/criteris.php)

Per a les citacions s'utilitzaran les anomenades cometes baixes o franceses (« citació »).

 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES (CITACIONS)


Les referències bibliogràfiques aniran a notes a final del document i cal redactar-les d'acord amb les indicacions següents.

 

LLIBRES

La primera vegada que s'esmenti una obra, haurà de figurar el nom i els cognoms de l'autor -el primer en minúscula i els segons en versaleta-, el títol complet en cursiva, la ciutat, l'editorial i l'any d'edició -separats per comes- seguit de les pàgines que interessi referenciar. Si es vol fer al·lusió a l'any de la primera edició es pot citar entre parèntesis després de l'edició utilitzada.

Jean-François LYOTARD, Discurso, figura, Barcelona, Gustavo Gili, 1979 (Paris, 1974), p. 263-271.

Diego ANGULO INÍGUEZ, Pintura del siglo XVII (Ars Hispaniae, XV), Madrid, Plus-Ultra, 1971.

 

Per a citacions ulteriors de la mateixa obra n'hi haurà prou amb la inicial del nom de l’autor, el cognom de l’autor, el títol abreujat (les primeres paraules) i les pàgines de referència. És optativa la utilització de la fórmula llatina Ídem, quan la citació és a la mateixa pàgina.

J.-F. LYOTARD, Discurso..., p. 265-267.En el cas de catàlegs d'exposicions es recomana entrar l'obra pel títol o, si n'hi ha, per l’autor encarregat de l’edició.

Velázquez (catàleg d’exposició, Museo del Prado, 1990), Madrid, Ministerio de Cultura, 1990, p. 211- 215.

Jaume BARRACHINA (ed.), Thesaurus/estudis. L'art als bisbats de Catalunya 1000-1800 (catàleg d'exposició, Barcelona, Caixa de Pensions, 1985-1986), Barcelona, Fundació la Caixa de Pensions, 1986, p. 45-78.

 

 

ARTICLES DE REVISTA O PARTS DE LLIBRE

En articles de revista haurà de figurar el títol de l'article entre cometes baixes o franceses i el títol de la publicació en cursiva, seguit del número de volum, de l'any d'edició, de les pàgines íntegres de l'article -separats per comes-, i de les pàgines a què es fa especial esment, precedides de dos punts.

Jose E. BORAO, «Elementos para un análisis del cine español en los años 20», D'Art, vol. 11, 1985, p. 313-331: 326-330.

 

Igual que en el cas dels llibres, per a citacions ulteriors de la mateixa obra n'hi haurà prou amb la inicial del nom de l'autor, el cognom de l'autor, l'article abreujat entre cometes i les pàgines de referència.

J. BORAO, «Elementos...», 326-330.

Quan els articles tinguin referència DOI (cercador aquí) caldrà incorporar-la. Exemple:

FARÍAS MUÑOZ, Laura, «Del text a l’estampa: representacions de Santa Madrona de Barcelona en la literatura d’època moderna», Matèria. Revista internacional d'Art, vol. 12, 2017, p. 71-90. doi:http://dx.doi.org/10.1344/Materia2017.12.3.

Per a obres col·lectives, actes de congressos o miscel·lànies, no cal posar cap preposició entre el títol de l'article, entre cometes, i el títol de la publicació, en cursiva.

Joaquim GARRIGA RIERA, «L'arquitectura religiosa gòtica del segle XVI», Antoni PLADEVALL (dir.), L'art gòtic a Catalunya, vol. 2 (Arquitectura, 2), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 262-287.

José GARCÍA ORO, «Observantes, recoletos, descalzos: la monarquia católica y el reformismo religioso del siglo XVI», Actas del Congreso Internacional Sanjuanista, Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo, vol. 2, 1993, p. 53-97.

 

En el cas que les fitxes d'un catàleg d'exposició vagin signades, recomanem entrar-les pel nom de l’autor. Les referències a il·lustracions es col·locaran en darrer lloc amb l’abreviatura fig.

Pilar SILVA MAROTO, «El Descendimiento de Roger van der Weyden», Fernando CHECA CREMADES (ed .), Felipe II. Un príncipe del Renacimiento (catàleg d'exposició, Museo Nacional del Prado, 1998), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, p. 282-285, n. cat. 2, fig. 32.RECURSOS ELECTRÒNICS

Per als recursos electrònics ha de figurar el nom (en minúscula) i cognoms (en majúscula) de l’autor, o bé el nom de l’entitat responsable en majúscula, el títol de l’article entre cometes baixes o franceses, seguint de l’expressió, entre claus, “en línia”, i del títol de la web en cursiva. A continuació, si s’escau, el lloc de publicació, editor i data de publicació; per últim, cal afegir, precedida de l’expressió “disponible a”, l’URL, i tot seguit, entre claudàtors, la data de consulta introduïda per l’expressió “consulta:” amb el format dd-mm-aa.

       MUSEO NACIONAL DEL PRADO, «La Virgen de la granada» [en línia], Museo del Prado, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2016, disponible a https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-virgen-de-la-granada/61b654df-1de2-483f-88bb-404f37747d4a [consulta: 10-12-2018].

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES (LLISTAT FINAL)

Es seguiran les normes anteriorment mencionades, però es modificarà l'ordre dels noms dels autors. Exemple:

LYOTARD, Jean-François, Discurso, figura, Barcelona, Gustavo Gili, 1979 (Paris, 1974).

 

ARTICLES

Els articles constitueixen el cos fonamental de la revista ens tots els números, seguint els principals objectius de la revista, oberta a aportacions arriscades i compromeses, però que segueixin una metodologia de recerca acurada i tenaç.

Els articles han de seguir les Directrius per a l’autor/a.

LECTURES

La revista Matèria atorga importància a les ressenyes i revisions bibliogràfiques de llibres, exposicions i altres propostes de l'àmbit teòric-artísic.

Les lectures han de seguir les Directrius per a l'autor.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803