A l’entorn dels set pecats capitals: la iconografia dels novíssims de Flandes a Catalunya

Autors/ores

  • Sílvia Canalda Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/Materia2016.10-11.9

Paraules clau:

novíssims, iconografia religiosa, art barroc català, gravat popular

Resum

Els quatre temes que emmarquen els pecats capitals de la Taula atribuïda a Hieronymus Bosch del Museu del Prado responen a una sèrie iconogràfica formalment constituïda a les acaballes de l’Edat mitjana als Països Baixos. Meditar sobre els darrers instants de la vida —la Mort, el Judici Final, l’Infern i la Glòria— es convertí en l’objectiu principal d’un seguit de tractats moralitzants representatius de la Devotio Moderna, alguns dels quals s’arribaren a il·lustrar, primer, amb miniatures, i més tard, amb xilografies. En aquest article s’analitzen les similituds i diferències existents entre els primers testimonis visuals de procedència flamenca dels anomenats novíssims i les estampes d’igual títol que inundaren les arts gràfiques catalanes, en distints formats, tècniques i mides, des del darrer quart del Sis-cents.

Referències

AMADES, J., Costumari català, Barcelona, Salvat, 1985, vol.5.

BAGONNEAU, C., (ed.), Denys, le Chartreux. Cronique de l’extase, París, Parole e Silence, 2000.

BYRN, R.,“Late Medieval Eschatology: Gerard van Vliederhoven’s Cordiale de IV novissimis”, in Proceedings of Leeds Philosophical and Literary Society, 1979.

CANALDA i LLOBET, Sílvia, “Imatges arbòries de l’orde franciscà i caputxí. Dos arbres seràfics del sis-cents al convent de la Puríssima de Palma”, a El Franciscanisme a Mallorca. Art, festes i devocions, Palma, 2008, p. 41- 53.

CANALDA, S.; FONTCUBERTA, C., “La prensa mística o el lagar místico en época moderna: usos y controversias alrededor de una imagen contudente”, en Cartografías visuales y arquitectónicas de la modernidad. Siglos XV-XVIII, Barcelona, Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2011, p. 187-207.

CASES, M., Desenganys del Apocalypsis, disposats, y declarats ab sos signes o Imatges en celestial sustento per los Majors en edat, y en llet espiritual per los Parvulos, y Menors, sapient, ò no sapient de llegir. Barcelona, per Jaume Surià, s.a.

CASES, M., Desenganys. Introducció a la vida devota. Clau del llibre apocalyptich escrit dintre, y fora, lo qual va imprès a part, ab les figuras, en que la memoria devora en un punt, y ab dificultat de olvidar, la sabiduria mes alta, mes estesa, y mes saludable, Barcelona, Estampa Rafael Figueró, 1673.

Confessionalització i disciplinament social a l’Europa catòlica (segles XVI – XVIII), Manuscrits. Revista d’història moderna, núm. 25, 2007 (monogràfic).

CONWAY, W.M., The woodcutters of the netherlands in the fifteenth century, Cambridge, University press, 1884.

Cordial o Cordiale quattuor novissimorum (traducció de Gonzalo García de Santa Maria). Çaragoça, Pablo Hurus, 1494.

Cordial del anima (traducció del castellà per Bernat de Vallmanya), València, Pere Hagenbach i Leonard Hutz, 1495.

DIONÍS CARTOIXÀ, De quatuor novissimis hominis, Lió, apud Theobaldum Paganum, 1558.

DIONÍS CARTOIXÀ, De quatuor novissimis hominis, Lió, apud haeredes Iacobi Iunctae, 1566.

DIONÍS CARTOIXÀ, Liber utilissimus de quatuos hominis novissimis, Lió, apud Guilielmum Rouillium, 1574.

DIONÍS CARTOIXÀ, Liber utilissimus de quatuor novissimis, París, apud Poncetum le Preux, 1555.

DIONÍS CARTOIXÀ, Sopra i quattro estremi avvenimenti dell’huomo, Venècia, appresso Ghirardo & Iseppo Imberti, 1625.

DURAN i SANPERE, Agustí, Grabadores populares españoles, Barcelona, Gustavo Gili, 1971.

GIBSON, W.S., “Hieronymus Bosch ant the mirror of man. The authorship and iconography of the Tabletop of the Seven Deadly Sins”, Oud Holland, núm. 87, 1973, p. 205-226.

GIBSON, W.S., “La ‘Mesa de los pecados capitales’: muerte, juicio y eternidad”, a El Bosco y la tradición pictòrica de los fantástico, Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2006, p. 167–183.

GÖTTLER, C., Last Things. Art and the Religious Imagination in the Age of Reformation, Brepols, Turnhout, 2010.

GUEVARA, F. de Comentarios de la pintura, Madrid, 1788.

ILSINK, M. et alt. Hieronymus Bosch, painter and draughtsman: catalogue raisonné, Bruselas, 2016.

KOWZAN, J., “Memorare Novissima tua. The Iconography of the Four Last Things as a representation of religious identity”, en S. Carderelli, E. J. Anderson i J. Richards, Art and identity. Visual culture, polític and religion in the Middle ages and the Renaissance, Cambridge Scholars Publishing, 2012.

LANE, B.G., “Bosch’s Tabletop of the seven deadly sins and the ‘Cordiale quattuor novissimorum’”, en Tribute to Lotte Brand Philip. Art Historian and Detective, New York, Abaris Book, 1985, p. 89-94.

Llave, y exercicio del libro apocaliptico escrito por dentro, y fuera del Magino Casas, presbítero, doctor en S. Theologia y cathedratico de Rethorica de la Universidad de Barcelona, Barcelona, Jaime Cays, 1681.

LUIS DE GRANADA, Libro de la oración y meditación, en el qual se trata de la consideración de los principales mysterios de nuestra fe, Salamanca, Domingo de Portonaris, 1569.

MADURELL i MARIMÓN, J. M., “Antiguas ediciones de libros de autores eclestiástico [Notas documentales], Analecta Sacra Tarraconensia, XLIII, 1970 (1971), p. 97-182.

MANNI, Giovanni Battista, La prigione eterna dell’inferno dissenato in immagine..., Venècia, Bartolo Tramontino, 1666.

MAÑARA, Miguel de, Discurso de la verdad, Sevilla, Luis Bexinez y Castilla, 1778 (1672).

MOUGEL, D.A., Denys le chartreux, 1402-1471. Sa vie, son role. Une nouvelle éditon de ser ovrages, Montreuil-sur-mer, Imprimerie de la Chartreuse de N.-D. des Près, 1896.

PASULKA, D. Walsh, Heaven can wait. Purgatory in Catholic Devotional and Popular Culture, Oxfort University Press, 2015.

PORTÚS, J., “Infiernos pintados: iconografia infernal en la Edad Moderna hispánica”, en M. Tausiet i J. S. Amelang (eds.), El diablo en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons Historia, 2004, p. 253-277.

ROA, Martín de, Estado de las almas de Purgatorio, Barcelona, Sebastià de Cormellas, 1631.

ROYO MARÍN, Antonio, Los novísimos o postrimerías del hombre. Temas de meditación. Sevilla, Apostolado mariano, 1995.

SILVA MAROTO, Pilar, El Bosco. La exposición del V centenario, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2016.

SILVA MAROTO, Pilar, “El Bosco. Mesa de los Pecados Capitales”, en El Bosco. La exposición del V centenario, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2016, núm. 40, p. 302 – 312.

SOCIAS BATET, I., “El contracte dels quatre gravats dels Novíssims, entre l’impressor i gravador Joan Jolis Santjaume i Magí Cases, doctor en teologia”, Pedralbes. Revista d’història moderna, núm. 13, 2, 1993, p. 449-462.

SOCIAS BATET, I., “Els Desenganys de l’Apocalipsis disposats i declarats amb els seus signes”, Analecta Sacra Tarraconensia, núm. 67, 2, 1994, p. 811–821.

TOLNAY, C. de Hieronymus Bosch, 1967.

VALDIVIESO, E., Vanidades y desengaños en la pintura española del Siglo de oro, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002.

Descàrregues

Número

Secció

La grilla meravellada: Bosch i l'època moderna