Sobre la revista

Focus i abast

ACTA ARTIS és una revista científica de format electrònic i presentació impresa del grup de Recerca ACAF/ART, que té com a objectiu promoure, comunicar i difondre la recerca, la crítica i el debat en l’àrea d’estudi de l’art, l’arquitectura i els processos visuals de l’època moderna (segles XV-XVIII). ACTA ARTIS s’adreça a un públic acadèmic i professional —i a la societat en general—, i anualment publica contribucions originals i inèdites sobre avenços i resultats d’investigacions que, mitjançant la revisió per parells i segons el parer del Consell de direcció, tinguin el nivell i la qualitat adequats.


ACTA ARTIS publica recerques sobre processos de creació, artistes i obres, sobre difusió, circulació i recepció del fenomen artístic en el seu marc històric, cultural, espiritual, antropològic, econòmic i social, i sobre els significats proposats, transmesos i assumits per les obres d’art i per l’arquitectura. Publica recerques interdisciplinàries de la visualitat als segles XV-XVIII, que, eliminant metodologies reductores tant cronològiques com interpretatives, difonen la creació de significat d’imatges de qualsevol tipus i caràcter. Així mateix, publica estudis que plantegin pràctiques creatives en relació amb el seu entorn de producció amb la finalitat de comprendre l’art, l’arquitectura i les imatges de l’època moderna en tota la seva complexitat.

 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Amb l’objectiu de garantir l’objectivitat en l’avaluació de la qualitat dels articles i el seu ajustament als objectius de la revista, els articles enviats seran revisats en primera instancia pel Comitè Editorial, que podrà refusar aquelles investigacions que no s’ajustin als objectius d’ ACTA ARTIS.

En cas d’acceptació provisional, es sol·licitarà l’avaluació de l’article a un mínim de dos revisors seguint la modalitat de revisió de “doble cec”. El Consell de Direcció d’Acta Artis, a partir de l’informe dels pars i de l’informe del Comitè Editorial decidirà sobre la publicació del manuscrit, sobre la seva remissió a l’autor perquè el modifiqui d’acord a les millores plantejades pels revisors o sobre la seva no publicació.

En el termini màxim de 3 mesos a partir de l’acceptació provisional s’informarà als autors sobre la justificació adoptada.

Periòdicament es publicarà un llistat de revisors que han col·laborat en els últims números d’ ACTA ARTIS, així com el número de revisors per article.

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

Organigrama

Director


Defineix i aplica la política editorial d’ACTA ARTIS. En col·laboració amb els coordinadors i comitès pertinents, planifica, avalua i aprova el contingut i l’estructura general de cadascun dels números de la revista.


Coordinador general

 

Assisteix el director i és responsable del Comitè científic. Coordina els responsables dels comitès de redacció, editorial i de revisió, i de la Secretaria tècnica i de planificació.


Consell de direcció

 

El formen el director, el coordinador general i els coordinadors dels diferents comitès o seccions. Atenent les consideracions del Comitè científic i del Comitè de redacció, i els informes del Comitè de revisió, determina els treballs que finalment es publiquen.


Secretaria tècnica i de planificació

 

Sota la direcció d’un coordinador, executa la planificació d’ACTA ARTIS que emana del Consell de direcció i publica els números de la revista.

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT


Comitè científic


Els membres del Comitè científic donen suport i orienten l’activitat investigadora de la revista. S’encarreguen d’analitzar l’evolució, les tendències i les necessitats de les àrees temàtiques que l’ACTA ARTIS abasta. Així mateix, supervisen la política editorial i els objectius de la revista, n’avaluen el compliment i proposen canvis quan ho consideren oportú. Igualment, segons el seu criteri, promouen la revista en el seu àmbit d’influència i proposen manuscrits de diferents autors perquè es publiquin. Actuen sota la coordinació d’un membre del Consell de direcció.


Comitè de redacció


El Comitè de redacció s’estructura en dues seccions: la interna, que correspon al grup de recerca ACAF/ART, i l’externa. D’una banda, el Comitè de redacció intern determina en primera instància la qualitat, la validesa i l’adequació dels articles que es reben. Proposa els parells que, a través d’una plantilla de revisió feta pública per la revista, valoren la qualitat dels originals presentats. En reunions conjuntes amb el director, proposa continguts per als números de la revista i recapta manuscrits per a la seva possible publicació. De l’altra, el Comitè de redacció extern, format per membres aliens al grup, proposa continguts específics o monogràfics. Els seus membres, que participen de manera desinteressada en el Comitè, promouen la revista en el seu àmbit d’influència i proposen manuscrits de diferents autors perquè es publiquin a ACTA ARTIS. Les dues seccions del Comitè de redacció actuen sota la coordinació d’un membre del Consell de direcció.


Comitè de revisió


El Comitè de revisió el formen membres no estables que, mitjançant una plantilla i a doble cec, avaluen els treballs presentats d’acord amb les propostes següents: acceptació del manuscrit o de la proposta; acceptació subjecta a les millores proposades; rebuig inicial, que es pot solucionar si els autors revisen el document i el sotmeten novament a judici; rebuig incondicional. Actuen sota la coordinació d’un membre del Consell de direcció.

Declaració ètica i de bones pràctiques

ACTA ARTIS s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.