Indexed

 

ISI Web of Knowledge

ISI Web of Knowledge: Base de dades que avalua les revistes de ciència i tecnologia i de ciències socials

Latindex

Latindex: Sistema d’informació que té com a objectiu reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.

SCimago

SCimago Journal & Country Rank: Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).

Science Citation Index

Science Citation Index: Base de dades bibliogràfica de revistes de ciència i tecnologia, produïda per ISI - Thomson Scientific.

SCOPUS

SCOPUS: Base de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars.

DIALNET

DIALNET: Portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.

DOAJ

DOAJ: Directori de revistes científiques d’accés obert.

RACO

RACO: Portal que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre les quals s'inclouen les de la Universitat de Barcelona.

Dulcinea

Dulcinea: Projecte que té com objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com aquests poden afectar al posterior auto-arxiu a repositoris institucionals o temàtics.

REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.

EuroPub: Directory of Academic and Scientific Journals