Haro González, Ana, Georgetown University, Washington DC, Estados Unidos