Ferreira, Maria, EUCC – The Coastal Union, Leiden, Países Bajos