Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
  • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».
  • Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a Assegurar una avaluació anònima.

Directrius per a l’autor/a

Els articles s’han de presentar en línia en aquest web.

Els terminis de presentació d’originals fineixen l'1 de gener (per al número que es publica al juny) i l'1 de juliol (per al número que es publica al desembre). La recepció d’originals es pot tancar abans d’aquestes dates si el sumari del número corresponent està complet. En aquest cas, els treballs rebuts s’incorporen al procés editorial del número següent. S’avisarà els autors d’aquesta circumstància per si volen optar per presentar l’article en una altra revista.

HD / DH és una revista bilingüe. Els treballs es poden presentar en català o en anglès, o en les dues versions.

En fer la tramesa, heu d’omplir un formulari amb la informació següent:

-  Títol de l’article. El títol ha  de reflectir clarament el contingut del treball i ha de ser breu (extensió màxima de dues línies), clar i específic. Ha de contenir les principals paraules clau i estar redactat en un estil científic i no metafòric.

-  Resum en la llengua original de l’article, d'un màxim de 1.200 caràcters amb espais, aproximadament, el qual és objecte d'avaluació.

-  Paraules clau (entre 4 i 6) que els autors haurien d’extreure de thesaurus o diccionaris d’especialitat. Les paraules clau són les etiquetes que es fan servir per indexar automàticament els articles: cal triar-les acuradament i evitar els termes massa genèrics. Una bona tria permetrà localitzar fàcilment l’article en les cerques a internet i augmentar-ne les lectures i les citacions. Les paraules s’han d’escriure separades amb un punt i coma, i amb un punt i final darrere de l’última paraula; la primera paraula ha de dur majúscula inicial.

-  Resum biogràfic (màxim uns 600 caràcters amb espais). S’hi poden fer constar les principals obres publicades, les línies i projectes de recerca, els premis, les estades a l’estranger, etc. En aquest apartat hi heu de posar el càrrec i l’adreça institucional (postal i electrònica) tal com voleu que aparegui a l’article, així com qualsevol altra informació que vulgueu fer-hi constar (pàgina web o blog personal, etc.). Cal fer constar el número d'ORCID.

Format de l'article

Els originals s’han de lliurar en format de fitxer electrònic editable (com ara, .doc, .docx, .rtf, .odt).

L’extensió màxima recomanable per als articles és de 45.000 caràcters amb espais incloent-hi les notes a peu de pàgina. Pel que fa a notes i recensions, l'extensió recomanada és de 7.500 a 10.000 caràcters amb espais.

Trobareu indicacions detallades sobre el format de pàgina, estils, numeració, citacions, referències bibliogràfiques etc. a: Indicacions sobre el format dels articles.

Els autors rebran la versió maquetada del seu article abans de ser publicat, perquè en facin la revisió.

Indicacions sobre el format dels articles:

La revista HD/DH Humanitats Digitals/Digital Humanitiespermet l'admissió de textos originals per a les següents seccions: Dossier, Miscel·lània i Ressenyes. Tots els textos enviats a les seccions de dossier i miscel·lània es presentaran com a mínim a dues revisions externes de parells de doble cec, confidencial i anònima

Posteriorment, el Comitè Editorial enviarà als autors la decisió provisional en relació a la publicació, així com les instruccions i canvis que caldria dur a terme per a una definitiva publicació de l’article o ressenya. 

Publicar a HD/DH Humanitats Digitals/Digital Humanities no suposa cap cost per a l’autor/a, ni en el moment de presentar l’article ni per la seva posterior gestió editorial.• Enviament d’originals

Els originals s'han d'enviar en format digital (.doc, .docx, .rtf o .odt) a l'adreça humanitats.digitals@ub.edu i han d’anar acompanyats de les dades següents:

- Nom i cognoms, número de telèfon, adreça postal i adreça electrònica.

- Cal que l’autor indiqui com vol signar l’article (institució, càrrec, professió, etc.).

- Cal que l’autor ens faci arribar un breu CV (un màxim de 70 paraules).


Llengua:

Els idiomes de la revista són el català i l’anglès.


Contingut

L’article ha d’incloure el títol, un resum (en la llengua original de l’article), les paraules
clau, el cos de l’article i la bibliografia final (que només han de contenir les citacions
fetes en l’article i no bibliografia complementària).

IMPORTANT: a fi de poder dur a terme l’avaluació cega, l’article no ha d’incloure cap
dada que permeti identificar l’autoria de l’article.

Extensió:
Tant els articles del dossier com les propostes a l’apartat “Miscel·lània” tindran una
extensió màxima de 35.000 caràcters amb espais, incloent-hi la bibliografia.
Les ressenyes tindran una extensió màxima de 14.000 caràcters amb espais.

Estil de les citacions dins del text i de la bibliografia
Si cal citar dins del text, la citació haurà de seguir l’estil Harvard (Autor, any: pàgina)
amb el format de lletra que s’indica (no emprar versaletes ni majúscules). Per exemple:

(Judt, 2012)
(Greenfeld, 2016: 53)
(Bloch, 1996; Carr, 2011)
(Fontana 2013a, 2013b)
(Benejam, Castellanos, Fontana, et al., 2005) [a partir de tres autors caldrà emprar “et
al.”.]

Totes les citacions dins del text s’hauran de desenvolupar a l’apartat final de
bibliografia (ordenada alfabèticament pel primer cognom de l’autor) seguint la norma
ISO:690 i les concrecions que s’indiquen en aquests exemples:

Llibres, monografies i informes
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable (any). Títol (en cursiva). Edició.
Altres responsables: traductor, editor, etc. (opcional). Lloc de publicació: editorial.
Extensió. [Consulta: data de consulta] <URL>.

Vinck, Dominique (2018). Humanidades digitales: la cultura frente a las nuevas
tecnologías. Barcelona: Gedisa. 157 p.
Hai-Jew, Shalin (ed.) (2017). Data analytics in digital humanities. Cham: Springer
International Publishing. 295 p.
Europe's digital humanities landscape: a report from LIBER's Digital Humanities &
Digital Cultural Heritage Working Group (2019). LIBER Europe’s Research Library
Network. 44 p. [Consulta: 27-07-2019]
<https://zenodo.org/record/3247286#.XRc2Qej7SUm>.

Llibres: capítols
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del capítol (any). «Títol del capítol».
A: Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en
cursiva). Edició. Lloc de publicació: editorial. Situació en la publicació font (volum,
pàgines, etc.).

 

Iribarren, Teresa (2017). «Las Humanidades Digitales». A: Gómez, Raquel; García,
Araceli; Cordón, José Antonio (coords.). Fuentes especializadas en Ciencias Sociales y
Humanidades. Madrid: Pirámide. p. 441-473.

 

Revistes: Articles
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de la contribució (any). «Títol de la
contribució». Títol de la revista (en cursiva) [tipus de suport], Secció (volum, mes,
número), pàgines. [Consulta: data de consulta] <URL>.

Rodríguez-Ortega, Nuria (2018). «Cinc eixos per a pensar les humanitats digitals com a
projecte d’un nou humanisme digital». Artnodes: revista d’art, ciència i tecnologia [en
línia], núm. 22. [Consulta: 20-03-2020]
<https://www.raco.cat/index.php/Artnodes/article/view/n22-rodriguez>.

Huerta, Ricard; Suárez-Guerrero, Cristóbal (2020). «Maneres d’entendre el digital des
de la mirada creuada entre humanitats digitals i pedagogies culturals». Revista
d'Innovació i Recerca en Educació [en línia], núm. 13(1), p. 1-7. [Consulta: 20-03-2020]
<http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/reire2020.13.129270/30121>.

 

Congressos: ponència, contribució, comunicacions, etc.
Cognoms, nom, o bé nom de l'entitat responsable de la contribució. «Títol de la
contribució». A: Autoria del congrés. Títol del congrés (en cursiva). Edició. Lloc de
publicació: editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.).

Bugnone, Ana; Santamaría, Mariana. «La política de democratización del archivo: el
caso del Centro de Arte Experimental Vigo». A: Rio Riande, Gimena del; Calarco,
Gabriel; Striker, Gabriela; León, Romina De (eds.). Humanidades Digitales:
Construcciones locales en contextos globales: Actas del I Congreso Internacional de la
Asociación Argentina de Humanidades Digitales. 1a ed. Buenos Aires: Editorial de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 2018, p. 551-560.

 

Pàgina web
Cognom, Nom (dia-mes-any). «Títol de l’entrada de bloc [Apunt de bloc]». Títol del bloc
(en cursiva). [Consulta: data de consulta] <URL>.

Anglada, Lluís (20-09-2017). «Les biblioteques i les Humanitats Digitals». Blok de BiD.
[Consulta: 28-03-2020] <http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/les-biblioteques-i-
les-humanitats-digitals>.

Tesis doctorals
Cognoms, Nom (any). Títol tesi doctoral. Director/a de tesi. Universitat. [Consulta: data
de consulta] <URL>.

Cabrera Fagundo, Ana Margarita (2016). La evaluación de las bibliotecas digitales de
artes y humanidades cubanas: el caso de la biblioteca de la Universidad de las Artes.
Tesis doctoral dirigida per María Pinto Molina. Universidad de Granada. [Consulta: 28-
03-2020] <http://hdl.handle.net/10481/43390>.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803