Contacto

Universitat de Barcelona, Facultat de Geografía i Historia, Montalegre, 6, Barcelona, 08001

Contacto principal

Joan Tort
Departament de Geografia, Universitat de Barcelona

Contacto de soporte

Carles Barriocanal