1.244. La localització de l'activitat econòmica i les polítiques públiques de desenvolupament econòmic local: una revisió multidisciplinar

Autores/as

  • Laura Capel Tatjer Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/b3w.0.2018.26494

Palabras clave:

Localització, desenvolupament local, economia urbana, geografia econòmica, polítiques públiques

Resumen

L'article fa una revisió de les principals teories i conceptes que han analitzat els processos de localització de l'activitat econòmica en el territori, així com de les polítiques públiques que hi han volgut incidir. Començant pels antecedents de la geografia econòmica, s'exposen teories clàssiques i referències als districtes industrials, la competitivitat regional i urbana, els clústers, i les més recents com el concepte de ciutat global, els territoris innovadors i l'especialització intel·ligent. S'ofereix també un repàs a l'evolució de les polítiques públiques de  desenvolupament econòmic local, centrant-nos en els conceptes de la governança multinivell.

Citas

AMIN, A. An institutionalist perspective on regional economic development. In BARNES, T., PECK, J. et al. Reading Economic Geography. Oxford: Blackwell Publishing, 2003.
ASCANI, A., CRESENZI, R., IANMARINO, S. Regional Economic Development: A Review. In WP1/03 Search working paper. 2012. Consultat en línia: http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2012/02/WP-1.3.pdf
ASH, A. Regions unbound : towards a new politics of place. Geografiska annaler. 2004, num. 86 (1). p. 33-44.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA REGIONAL New frontiers of regional and urban analysis. Monográfico de la Revista de Investigaciones Regionales, 2016, Nº 36.
BAGNASCO, A. Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano. Bologna: Il Mulino, 1977.
BARCA, F. An Agenda for A Reformed Cohesion Policy: A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations. Independent Report, Prepared at the Request of the European Commissioner for Regional Policy, Danuta Hübner, European Commission, Brussels, 2009.
BARCA, F., MCCAN, P., RODRÍGUEZ-POSE, A. The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches. Journal of Regional Science, Volume 52, Issue 1, February 2012, p. 134–152.
BECATTINI, G. Dal settore industriale al distretto industriale. Alcune considerazioni sull’unità di indagine dell’economia industriale. Rivista di Economia e Politica Industriale, 1979, 1(1), 8 p.
BECATTINI, G. Alfred Marshall: Vida y pensamiento. Revista de Economia. Consejo General de Colegios de Economistas, nº 6, 3º trim. 1990. Reproducido en Economistas, junio 2013, nº 16, p. 32-41.
BECATTINI, G. Del ‘sector industrial’ al ‘districte industrial’. Algunes consideracions sobre la unitat de recerca de l'economia industrial. Revista Econòmica de Catalunya, 1986, núm. 1, p. 4-11.
24 Biblio3W, vol. XXIII, nº 1.244, 2018
BECATTINI, G. Del distrito industrial marshaliano a la ‘teoría del distrito’ contemporánea. Una breve reconstrucción crítica. Investigaciones Regionales, 2002, 1, Sección Artículos, p. 9- 32.
BECATTINI, G. De la oruga a la mariposa. Un caso ejemplar de desarrollo en la Italia de los distritos industriales: Prato (1954-1993). Valladolid: Universidad de Valladolid, 2005.
BECATTINI, G.; BELLANDI, M., DE PROPRIS, L. A Handook of Industrial Districts. Chetleman, UK – Northampton MA.: Edward Elgar Publishing, 2009.
BECERRA VALLBUENA, L. Aproximaciones microeconómicas en la Teoría de los Lugares Centrales de Christaller. In Ensayos sobre Política Económica, 2013, Nº 31 (70),p. 67-120, En xarxa:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-44832013000100003&lng=en&tlng=es.
BELL, D. El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social. Madrid: Alianza Editorial, 1976.
BENZ, A Two types of multi‐level governance: Intergovernmental relations in German and EU regional policy. Regional & Federal Studies, Vol. 10, nº 3, 2000, p. 21-44.
BLAKELY, E. Planning Local Economic Development. Theory and Practice (1988) .California: Thousand Oaks, ed. 1994.
BODDY, M. Geographical economics and urban competitiveness. Urban studies, 1999, Vol 36, Nº 5-6, p. 811-852.
BOLAND, P. The Relationship between Spatial Planning and Economic Competitiveness: The ‘Path to Economic Nirvana’ or a ‘Dangerous Obsession’? Environment and Planning A, April 2014, Nº 46, p. 770-787,
BOSH, J., CAPEL, L., et al. Towards Urban High-technolgy Clusters: An International Comparison. Urbani Izziv, Vol. 23, supplement 1 (special issue), 2012, p. S29-S41.
BOSCHMA, R. Constructing Regional Advantage and Smart Specialisation: Comparison of Two European Policy Concepts. Scienze Regionali, 2014, Vol 13, nº 1, p. 51-68.
BOURDIEU, P. Cosas dichas. Barcelona: Gedisa, 1988.
BRENNER, N. New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood. Oxford: OUP, 2004.
BRISTOW, G. ‘Everyone’s a ‘Winner’: Problematising the Discourse of Regional Competitiveness’. Journal of Economic Geography, 2005, 5, p. 285-304
BUENO CAMPOS, E. I GARCÍA NUÑEZ, J. Alfred Marshall y la escuela de Cambridge. Una visión multidisciplinar de la economía. In Encuentros Multidisciplinares, Mayo-Agosto
Laura Capel Tatjer. La localització de l'activitat econòmica i les polítiques públiques... 25
2014, núm. 47.
http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA47/Indice_n%C2%BA_47_2014.htm
BUSTOS GISBERT, M. L. Las teorías de localización industrial: una breve aproximación. Estudios Regionales, 1993, nº 35, p. 51-76. http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf399.pdf
CAIRNCROSS F. The Death of Distance. Cambridge, MA.: Harvard Business School Press, 1997.
CAMAGNI, R. (ed.) Innovation Networks: Spatial Perspectives. Londres: Belhaven Press, 1991.
CAMANGI, R. The concept of innovative milieu and its relevance for public policies in European lagging regions. Papers in Regional Science. The Journal of the RSAI, 1995, Vol. 74, 4, p. 317-340.
CAMAGNI, R. On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading? Urban Studie., 2002, Vol. 39, No. 13, p. 2395–2411.
CAMANGI, R., CAPELLO, R. Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform: Toward Smart Innovation Policies. Growth and Change. A Journal of Urban and Regional Policy, June 2013, Volume 44, Issue 2, p. 355–389.
CAPEL, H. Las ciencias sociales y el estudio del territorio, Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 5 de febrero de 2016, Vol. XXI, nº 1.149 <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1149.pdf>.
CAPELLO, R. Regional growth and local development theories: conceptual evolution over fifty years of regional science. Géographie, Économie, Société, 2009, Vol. 11, 1, p. 9-21.
CARRERAS, C. i GARCÍA BALLESTEROS, A. Geografía Urbana. In LINDÓN, A. y HIERNAUX, (dirs). Tratado de geografía humana. Barcelona: Antrophos, 2006.
CASTELLS, M. , BORJA, J., Local y global, la gestión de las ciudades en la era informática. Madrid, Taurus, 2003.
CASTELLS, M. The information age: Economy, society and culture. Volume I: The rise of the network society. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
CASTELLS, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume II: Thepower of identity. Oxford:, Blackwell Publishers, 1997.
CLARK, D. Urban World, Global City. Londres & New York: Routledge 1996.
CLAVAL, P. Geografia económica. Barcelona: Oikos-Tau, 1980.
COMISIÓN EUROPEA. Libro Blanco sobre la Gobernanza. Bruselas: COM , 2001, 428 final.
26 Biblio3W, vol. XXIII, nº 1.244, 2018
COMITÉ DE LAS REGIONES, Libro Blanco sobre la gobernanza multinivel del Comité de las Regiones. Bruselas, 2009/C 211/01 http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/CoR%27s%20White%20Paper%20on%20Multilevel%20Governance/ES.pdf
COMMITTEE OF THE REGIONS Smart Specialisation Strategies: Implementing European Partnerships. Bench-Learning Conference for Pioneering Innovation Regions, 2015.
CONTI, S. and GIACCARIA P. Local Development and Competitiveness, The Geojournal Library, 2001.
CRESCENZI, R., RODRIGUEZ-POSE, A. & STORPER, M. On the geographical determinants of innovation in Europe and the United States. Journal of Economic Geography 2007, 7, 6, p. 673-709.
CRESCENZI, R., LUCA, D. i MILIO, S. The geography of the economic crisis in Europe: national macroeconomic conditions, regional structural factors and short-term economic performance. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, March 2016, Vol. 9, Issue 1, p. 13-32.
CUADRADO ROURA, J.R. ¿Es tan `Nueva´ la `Nueva Geografía Económica´? Sus aportaciones, sus límites y su relación con las políticas. Documentos de Trabajo del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES), 2012, nº 1, 37 p.
DOGARU, T., VAN OORT, F., THISSE, M. Agglomeration economies in European Regions: Perspectives for Objective Regions. Wiley Online Library, 2011, 1.
DOLOREUX, D., PARTO, S. Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues. Technology in Society, 2005, 27, p. 133–153.
DOSI, G. et al. Technical Change and Economic Theory. Pisa: LEM Book Series, St'Anna School of Advanced Studies, 1988.
ESTELA, O. Los planes estratégicos de segunda generación presentació power point en el marc del curs d'estiu de la Universidad del País Vasco, La estrategia de las ciudades en el siglo XXI: análisis de experiencias, nuevos retos. 2008. Recurs en línia: https://es.slideshare.net/estelabo/planes-estratgicos-de-2a-generacin-presentation
ETZKOWITZ, H. Technology Transfer: the Second Academic Revolution. Technology Access Report, 1993, No. 6, p. 7-9.
ETZKOWITZ, H., LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation: from National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 2000, 29, p. 109–123.
EUROPEAN UNION, The Urban and Regional Dimension of the Crisis Eighth Progress Report on Economic, Social and Territorial Cohesion. Luxemburg: European Union Publications, 2013.
Laura Capel Tatjer. La localització de l'activitat econòmica i les polítiques públiques... 27
FARINÓS, J. Bases, métodos e instrumentos para el desarrollo y la cohesión territoriales. In FARINÓS, J.; ROMERO, J. I SALOM, J., Cohesión e inteligencia territorial. Dinámicas y procesos para una mejor toma de decisiones. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2009.
FORAY, D. Understanding smart specialisation, In The Question of R&D Specialisation. Brussel·les: JRC, European Commission, Directoral General for Research, 2009.
FLORIDA, R. The Creative Class. And how its Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002.
FOL, S. Urban Decline and Shrinking Cities: A Critical Assessment of Approaches to Urban Shrinkage. Annales de Géographie, Paris, 2010, vol 4, nº 674.
FUJITA, M., I KRUGMAN, P. La nueva geografía económica: pasado, presente y futuro. Investigaciones Regionales, primavera, 2004, núm. 4, p. 177-206.
FUJITA, M., THISSE, J.F. Economics of Agglomeration. Cities, Industrial Location and Regional Growth. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
GÓMEZ LÓPEZ, J.D. Geografía Económica. In SEGRELLES SERRANO, J. (dir.). Geografia Humana. Fundamentos, Métodos y Conceptos. Alicante: Universidad de Alicante, 2002, p. 263.
HARVEY, D. The urban process under capitalism: a framework for analysis. International Journal for Urban and Regional Research, 1978, Volum 2, Issue 1-3 , p. 102-131. Consultat en línia a: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2427.1978.tb00738.x/epdf
HARVEY, D. The Condition of Postmodernity. Oxford, UK-Cambridge-MA: Blackwell, 2004.
HERMANSEN, T. Polos y centros de desarrollo en el desarrollo nacional y regional: elementos de un marco teórico para un enfoque sintético. Eure. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 1974, vol. 4, nº 10, p. 55-96.
HILDENBRAND, A. Instrumentos de intervención sobre el paisaje. Ejemplos de buenas prácticas de la experiencia internacional. In ZOIDO NARANJO, F., VENEGAS MORENO, C. (coords.). Paisaje y ordenación del territorio. Sevilla: Consejeria de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía/Fundación Duques de Soria, 2002.
ISENBERG, D. The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economy policy: principles for cultivating entrepreneurship. Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College, 2011.
JOFRE-MONSENY, J., MARÍN-LÓPEZ, R., VILADECANS-MARSAL, E. What underlies localization and urbanization economies? evidence from the location of new firms. Document de Treball de l’Institut d'Economia de Barcelona, 2012/9.
28 Biblio3W, vol. XXIII, nº 1.244, 2018
JORDANA, J. El análisis de los policy networks: ¿Una nueva perspectiva sobre la relación entre políticas públicas y Estado? GAPP, 1995, nº 3, p. 77-89.
KERSBERGEN, K. i VAN WAARDEN, F. ‘Governance’ as a bridge between disciplines: Cross-disciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability, accountability and legitimacy. European Journal of Political Research, 2004, Vol. 43, p. 143–171.
KLIJN, E. Analyzing and Managing Policy Processes in Complex Networks: A theoretical Examination of the Concept of Policy Netowrks and its problems. Administration and Society, 1996, Vol. 28, nº 1.
KRUGMAN P. Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 1991, 99, p. 483–99.
KRUGMAN, P. Desarrollo, geografía y teoría económica. Barcelona: Bosch Editor, 1995.
KRUGMAN, P. What’s new about the new economic geography? Oxford Review of Economic Policy, 1998, Vol. 14, nº. 2, p. 7-17.
LEFEBVRE, H. De l'Etat, vol. 4, Les contradictions de l'etat moderne: La dialectique et/de l'etat. Paris: Union Generale d'Editions, Publication History, 1978, p. 413-41.
LOPEZ TRIGAL, L. (dir) Diccionario de geografía aplicada y profesional. Terminología de análisis, planificación y gestión del territorio. Universidad de León, 2015.
LUNDVAL, B., From de Lisbon Strategy to Europe 2020. A: MOREL, N., PALIER, B., PALEM, J. Towards a social investment welfare state?. Ideas, policies and challenges. Bristol: The Policy Press, 2012
MCCANN, P. International Business and Economic Geography: Knowledge, Time and Transactions. Journal of Economic Geography, 2015, Vol. 11, issue 2, p. 309-317.
MASSEY, D: Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production. Houndmills: Macmillan, 1984.
MARKS, G. Structural Policy and Multilevel Governance in the EC. In CAFRUNY, A. & ROSENTHAL, G. (eds.). The State of the European Community, Vol 2: The Maastricht Debates and Beyond. Boulder: Lynne Rienner, 1993.
MCGREW, A., LEWIS, P. (eds). Global Politics: Globalization and the Nation-State. Cambridge: Polity, 1992.
MELICIANI, V. Regional Disparities in the Enlarged European Union. London and New York: Routledge, 2016.
MENDEZ, R. Geografía económica: la lógica espacial del capitalismo global. Barcelona: Ariel, 1997.
Laura Capel Tatjer. La localització de l'activitat econòmica i les polítiques públiques... 29
MENDEZ, R. i CARAVACA, I. Globalización y territorio: mercados de trabajo y nuevas formas de exclusión. Huelva: Servicio de Publicaciones, 1999.
MOLOTCH, H. The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place. American Journal of Sociology, Sept., 1976, Vol. 82, No. 2, p. 309-332.
MOULAERT, F., SEKIA, F. Territorial Innovation Models: A Critical Survey. Regional Studies, 2003, 37:3, p. 289-302, DOI: 10.1080/0034340032000065442.
NEEDHAM, B. Dutch Land-use Planning: The Principles and the Practice. New York: Routledge, 2016.
NEVERDEEN PIETERSEN, J. Neoliberal Globalization and the Washington Consensus. In HUQUE, A. S. i ZAFARULLAH, H. (eds.). International Development Governance, CRC Press, 2005.
OCDE, OECD Territorial Reviews: Competitive Cities in the Global Economy. Paris: OCDE Publications, 2005.
PALLARÉS-BARBERÀ, M. Geografia economica i localitzacio industrial, Documents d'Anàlisi Geogràfica. 2003, Nº 42, p. 171-182
PIORE, M. J. i SABEL, Ch. La segunda ruptura industrial. Madrid: Alianza Universidad, 1990.
PORTER, M. The Competitive Advantage of Nations. London: MacMillan, 1990.
PORTER M. Clusters and the new economics of competition, Harward Business Review, November-December 1998. Reprint number, p. 77-90. http://hdrnet.org/349/1/porter.studie.pdf
PROULX, M. Innovative Milieus and Regional Development. Canadian Journal of Regional Science/Revue Canadienne des Sciences Régionales, Summer/été 1992, XV, 2, p. 149-154 .
PUTMAN, R. Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster, 2001.
RICARDO, D. Els principis d'economia política i tributació. Trad. catalana, Barcelona: Ed. 62, 1984.
ROBINSON, J. Global and World Cities: A View from off the Map. International Journal of Urban and Regional Research, September 2002, Volume 26.3.
ROSALES ORTEGA, R. Geografía Económica. In LINDÓN, A. y HIERNAUX, D. Tratado de Geografía Humana. Rubí: Anthropos, 2006.
SALET, W., FALUDI, A. The Revival of Strategic Spatial Planning. Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2000.
SASSEN, S. Global Cities (1990). Princeton University Press, 2001.
30 Biblio3W, vol. XXIII, nº 1.244, 2018
SASSEN, S. The Global City: introducing a Concept. Brown Journal of World Affairs, winter/spring 2005, Volume XI, issue 2, p. 27-43.
SAXENIAN, A. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Harvard University Press, 1994.
SCOTT, A. i STORPER, M. Production, Work, Territory: The Geographical Anatomy of Industrial Capitalism. London: Allen and Unwin, 1986
SCOTT, A. New Industrial Spaces: Flexible Production Organization and Regional Development in North America and Western Europe. London: Pion, 1988.
SÖLVELL, Ö. et al. The Cluster Initiative Greenbook 2.0, Ivory Tower Publishers, 2013.
STORPER, M. The Regional World: Territorial Development in a Global Eonomy. Gildford Press, 1997.
SWYNGEDOUW, E. Globalisation or ‘glocalisation’? Networks, territories and rescaling. Cambridge Review of International Affairs, 2004, 1, p. 48
SWYNGEDOW, E, MOULAERT, F., RODRIGUEZ, A. Neoliberal Urbanization in Europe: Large-Scale Urban Development Projects and the New Urban Policy. Antipode. A Radical Journal of Geography, 16 Dec. 2002, p. 547-583.
THYSSEN, M., VAN OORT, F., et al. Regional competitiveness and smart specialization in Europe. Place-based development in international Economic Networks. Chentelham – Northampton: Edward Elgar, 2013.
THRIFT, N.J., OLDS, K. Cultures on the brink: re-engineering the soul of capitalism - on a global scale. In ONG, A. & COLLINS, S. (eds). Global Anthropology: Technology, Governmentalities, Ethics, Blackwell Publishing, 2004.
TRULLÉN, J. Giacomo Becattini and the Marshall's method. A Schumpeterian approach. In IERMB Working Paper in Economics, Desembre 2010, nº 10.03, p. 27.
VAN DER LINDE, C. The Demography of Clusters—Findings from the Cluster Meta-Study. In BRÖCKER, J., DOHSE, D. & SOLTWEDEL, R. Innovation Clusters and Interregional Competition, Springer, 2003.
WERKER, C., ATHREYE, S. Marshall’s disciples: knowledge and innovation driving regional economic development and growth. Journal of Evolutionary Economics, December 2004, Volume 14, Issue 5, p. 505–523.
WOLF, Manuel, Sylvie FOL, Hélène ROTH, & Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOR Shrinking Cities, villes en décroissance: une mesure de phénomène en France. Cybergoo: European Journal of Geography, Aménagement, Urbanisme, 2013, nº 661, 32 p.

Descargas

Número

Sección

Artículos