Sobre la revista

Focus i abast

Fundada el 1978 pel Dr. Emili Giralt i Raventós amb la voluntat de recollir estudis del que era aleshores una nova disciplina, la història agrària. En l’actualitat la revista acull tota mena d’articles originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb el món rural (societat, cultura, demografia, món material, família, enginyeria, etc.) i des de l’època medieval fins a la contemporània. A cada número, la revista dedica uns articles a un tema determinat, en format de dossier, i un altre apartat a articles de temàtica lliure. Els temes són anunciats amb anticipació a fi que els autors puguin presentar les seves propostes per ésser sotmeses a avaluació.

Va adreçat a acadèmics i estudiosos del camp de la història agrària.

 

Taxes i tarifes

La revista Estudis d'Història Agrària no cobra cap tarifa als autors en cap concepte

 

Periodicitat

La revista té una periodicitat anual. La data de publicació és el desembre de l'any considerat.

 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

La revista utilitza el sistema doble cec i el Consell de Redacció sotmetrà els originals a avaluació de dues persones externes al Consell de Redacció i especialistes en el tema en qüestió, els quals, en el termini de dos mesos, informaran sobre la conveniència o no de publicar-los, o introduir-hi modificacions. En cas de desacord, es demanarà l'opinió d'un tercer avaluador.  Les raons de l'acceptació o rebuig de l'article serà comunicat a l'autor i, en cas d'acceptació, procedirà a introduir les modificacions convenients. Aquestes serán revisades pel Consell de Redacció per comprovar que s'ajsuten a la proposta dels avaluadors.  

La secretaria de la revista Estudis d’Història Agrària trametrà rebut dels originals en el termini de quinze dies i el Consell de Redacció resoldrà sobre la seva publicació en un termini de tres mesos.

Excepte les ressenyes i davantals introductoris al tema miscel.lani si és dona el cas, tots els articles serán sotmesos al procés d'avaluació assenyalat.

 

Política d’accés obert

Aquesta és una revista d'accés obert, la qual cosa significa que tot el contingut està disponible gratuïtament sense cap cost per a l'usuari o la seva institució. Els usuaris poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, cercar o enllaçar els textos complets dels articles, o utilitzar-los per a qualsevol altra finalitat lícita, sense demanar permís previ a l'editor o a l'autor. Això està d'acord amb la definició d'accés obert de la BOAI.

 

Normes per a la recepció d'originals, avaluació dels articles, característiques formals i drets d'autor

 1. La revista Estudis d’Història Agrària accepta per a la seva publicació qualsevol manuscrit (article, repàs bibliogràfic o estat de la qüestió) relatiu a l’anàlisi històrica de l’agricultura i la societat rural en el sentit més ampli i des d’enfocaments interdisciplinaris, ja siguin treballs teòrics, metodològics o empírics.
 2. Els treballs s’enviaran per correu electrònic a eha@ub.edu. Els treballs hauran de ser originals i no haver-se enviat a cap altra revista per la seva avaluació.
 3. La revista utilitza el sistema doble cec i el Consell de Redacció sotmetrà els originals a avaluació de dues persones externes al Consell de Redacció i especialistes en el tema en qüestió, els quals, en el termini de dos mesos, informaran sobre la conveniència o no de publicar-los, o introduir-hi modificacions. En cas de desacord, es demanarà l'opinió d'un tercer avaluador.  Les raons de l'acceptació o rebuig de l'article serà comunicat a l'autor i, en cas d'acceptació, procedirà a introduir les modificacions convenients. Aquestes serán revisades pel Consell de Redacció per comprovar que s'ajsuten a la proposta dels avaluadors.  
 4. La secretaria de la revista Estudis d’Història Agrària trametrà rebut dels originals en el termini de quinze dies i el Consell de Redacció resoldrà sobre la seva publicació en un termini de sis mesos.
 5. El text ha d’anar acompanyat d’una plana que contingui el títol del treball, el nom de l’autor o autors, l’adreça completa, inclosa la del centre de treball o filiació institucional de l’autor, el telèfon, l’adreça electrònica i el número ORDID d’investigador. També cal fer constar si la recerca que ha donat lloc al treball s’ha beneficiat d’alguna mena d’ajut i si el treball en qüestió s’ha presentat a seminaris, congressos, etc. Així mateix s’adjuntarà un resum en llengua original de l’escrit, en català, castellà i anglès, que inclogui el títol i reflecteixi, en cent paraules com a màxim, el contingut i els resultats del treball. Igualment es faran constar les paraules clau en les tres llengües.
 6. El text també anirà acompanyat d’una declaració d’originalitat de l’article per part de l’autor. 
 7. La llengua de la revista és el català. Tot i així, els originals es publicaran en la llengua en que hagin estat escrits (qualsevol llengua de l’Estat Espanyol, francès i anglès). Si el Consell de Redacció acordés la seva traducció, es tindria en consideració l’opinió de l’autor.
 8. L’extensió màxima de l’article serà de 35 planes (12000 paraules) inclosos gràfics, quadres, mapes, bibliografia i annexos, tot i que el Consell de Redacció podrà considerar treballs de més extensió per la seva rellevància. El text ha de ser escrit a una cara i a doble esplai. Les notes a peu de pàgina cal numerar-les correlativament i ubicar-les a peu de plana. Els quadres i les figures es numeraran correlativament, portaran un breu títol i indicaran llurs fonts. Si les cites a l’interior del text superen les quatre línies, aniran a un espai, en cursiva i amb marges diferents als generals. Per la seva redacció s'utilitzaran els criteris de la Universitat de Barcelona  https://www.ub.edu/cub/criteris.php   en aquells aspectes no definits en aquest apartat.
 9. També s’enviarà una versió de l’article neta de referències personals en notes, cites bibliogràfiques, agraïments o participació en projectes de recerca a fi de facilitar la tasca als avaluadors.
 10. El sistema de cites bibliogràfiques es farà utilitzant el sistema APA 7ª amb la finalitat d’homogeneitzar les bibliografies. No s’acceptaran les referències bibliogràfiques senceres ni abreujades en les notes a peu de plana. Poden trobar-se les característiques d’aquest sistema de citació a https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/
 11. La revista no cobrarà cap mena de taxa per la publicació a Estudis d'Història Agrària tant de forma directa com indirecta
 12. Les referències bibliogràfiques citades en el text es recolliran en un llistat al final de l’article i tinran el format APA abans indicat. Es farà constar el DOI de l’article o treball citat si es coneix.

Exemples de cites bibliogràfiques (sistema APA 7)

(Llonch, 1998, pp. 39-41)

(Colomé, Ferrer & Valls, 2016)

(Articles)

Llonch, M. (1998). La capacitat exportadora de la indústria catalana del gènere de punt (1876-1935), Recerques , 37,165-194.

https://doi.org/10.1177/152700250000100304

(Llibres)

Serra Puig, E. (1988). Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII.  Crítica.

(Tesis)

Tello, E. (1987). “Pagesos, menestrals i rendistes. Cervera i la Segarra en l’arrencada industrial catalana (1702-1861)” (Tesi doctoral, Universitat de Barcelona)

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35538

(Capítols de llibre)

Colomé Ferrer, J. (2015). “Expansió vitícola, consolidació de la propietat capitalista de la terra i conflictivitat social a la Cataluña prelitoral durant el segle XIX: la comarca del Penedès”. Dins J. Colomé Ferrer i altres (ed.), Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a Catalunya. Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 245-279.

13. Només s’enviaran les proves d’impressió una vegada i s’hauran de retornar en un termini màxim de 10 dies. Després ja no es podran introduir modificacions.

14. Els autors rebran el PDF de l’article per fer-ne la difusió que creguin convenient i un exemplar en paper de la revista. Podran adquirir-ne més exemplars en paper a preu reduït.

Drets d’autor:

15. Des del n. 29 (2017) Els textos publicats a Estudis d'Història Agrària no tenen càrrecs d'enviament ni de tramitació (APC) i estan subjectes a una llicència de reconeixement No comercial de Creative Commons    (CC-BY-NC) que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que se'n reconegui l'autoria, la publicació inicial en aquesta revista, es compleixin les condicions de la llicència i no se'n faci cap ús comercial. Es poden consultar i distribuir lliurement sempre que se'n citi l'autor i l'editor.   

Per tant, la revista compleix la definició d'accés obert de la declaració de la iniciativa d'accés obert de Budapest. La revista permet que l'autor o autors tinguin els drets d'autor i els drets de publicació sense restriccions.

Control d'originalitat

Tot i que es confia amb la declaració d'originalitat de l'autor, l'article serà sotmès a control antiplagi a través del programa URKUND.

 

Crida per rebre articles pels dossiers dels propers números d'Estudis d'Història Agrària i proposta de números monogràfics

La revista Estudis d’Història Agrària vol mantenir la publicació d’un dossier a cada número. És per això que la revista fa una crida a tots els agraristes i investigadors que treballen sobre els temes que exposem a continuació per tal que enviïn articles per ser sotmesos a avaluació i publicats en els números següents dins dels esmentats monogràfics:

 • Poblament, despoblament i hàbitat a l'època medieval
 • Poblament, despoblament i hàbitat a l'època moderna i contemporània
 • Informàtica digital i història agrària

Podeu enviar propostes de monogràfics al Consell de Redacció de la revista eha@ub.edu

A part dels articles per a aquests dossiers es poden enviar treballs per la secció miscel.lània que també seran subjectes d’avaluació d’acord amb les normes que es troben a la revista.

 

Darrers números i dossiers publicats:

 1. La contractació agrària a Catalunya
 2. El pairalisme
 3. Alimentació i història
 4. La ramaderia: aspectes de la seva evolució
 5. Agricultures mediterrànies contemporànies
 6. Franquisme i món rural a Catalunya
 7. Homenatge al Dr. Emili Giralt i Raventós
 8. Economies de muntanya a Catalunya
 9. Pluriactivitat en el camp català
 10. Les transformacions agràries a la Catalunya del segle XVIII. Quaranta anys després de la tesi de Pierre Vilar
 11. Miscel·lània
 12. Els capítols matrimonials en el món rural
 13. Usos agraris i no agraris de l’aigua, clima i episodis extrems
 14. Enginyeria hidràulica i drets al voltant de l’aigua
 15. Conflictes i negociació en el món rural
 16. Vins i aiguardents
 17. Arqueologia i història agrària
 18. La introducció i l’expansió de nous conreus
 19. Dones i món rural
 20. Miscel.lània
 21. Miscel.lània
 22. Miscel·lània.
 23. Clima i Història
 24. Catàstrofes i canvi social

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

Estudis d'Història Agrària s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE).

És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

 

Política editorial

L'equip editorial

 1. L'equip editoria es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors. 
 2. Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.
 3. Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.
 4. Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.
 5. Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.
 6. És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

 

Els autors:

 1. Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.
 2. Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.
 3. Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB. 

 

Els avaluadors/revisors:

 1. Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.
 2. Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).
 3. No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

 

Subscripció

Si esteu interessats en rebre els números de la revista en paper podeu enviar les vostres dades personals o acadèmiques i un número de compte bancari on carregar els rebuts a eha@ub.edu.  Només es cobren els números a mesura que van sortint i a un preu reduït.

A part, si esteu interessats en rebre algun dels números anteriors poseu-vos en contacte amb la redacció de la revista  eha@ub.edu Sempre partint de la base de què quedin exemplars.

 

Arxiu i Preservació digital 

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d'arxivament distribuït entre biblioteques col·laboradores, a les quals permet crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i preservació. La pàgina de manifest editorial LOCKSS és la següent:  https://revistes.ub.edu/index.php/títolVOSTRArevista/gateway/lockss 

 

Financiació

La revista Estudis d'Història Agrària es finança a aportació d'sponsors que s'esmenten a sota i les subscripcions a institucions i particulars de l'edició en paper.

La revista no inclou publicitat