Sobre la revista

Focus i abast

Fundada el 1978 pel Dr. Emili Giralt i Raventós amb la voluntat de recollir estudis del que era aleshores una nova disciplina, la història agrària. En l’actualitat la revista acull tota mena d’articles originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb el món rural (societat, cultura, demografia, món material, família, enginyeria, etc.) i des de l’època medieval fins a la contemporània. A cada número, la revista dedica uns articles a un tema determinat, en format de dossier, i un altre apartat a articles de temàtica lliure. Els temes són anunciats amb anticipació a fi que els autors puguin presentar les seves propostes per ésser sotmeses a avaluació.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

El Consell de Redacció sotmetrà els originals a avaluació de dues persones externes, els quals, en el termini de dos mesos, informaran sobre la conveniència o no de publicar-los, o introduir-hi modificacions. En aquest cas, seran tramesos als autors per la introducció de les modificacions convenients.

La secretaria de la revista Estudis d’Història Agrària trametrà rebut dels originals en el termini de quinze dies i el Consell de Redacció resoldrà sobre la seva publicació en un termini de sis mesos.

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

Normes per a la recepció d'originals, avaluació dels articles, característiques formals i drets d'autor

 1. La revista Estudis d’Història Agrària accepta per a la seva publicació qualsevol manuscrit (article, repàs bibliogràfic o estat de la qüestió) relatiu a l’anàlisi històrica de l’agricultura i la societat rural en el sentit més ampli i des d’enfocaments interdisciplinaris, ja siguin treballs teòrics, metodològics o empírics.

 

 1. Els treballs s’enviaran per correu electrònic a eha@ub.edu.  Els treballs hauran de ser originals i no haver-se enviat a cap altra revista per la seva avaluació.

 

 1. El Consell de Redacció sotmetrà els originals a avaluació de dues persones externes, els quals en el termini de dos mesos informaran sobre la conveniència o no de publicar-los, o introduir-hi modificacions. En aquest cas seran tramesos als autors per la introducció de les convenients modificacions.

 

 1. La secretaria de la revista Estudis d’Història Agrària trametrà rebut dels originals en el termini de quinze dies i el Consell de Redacció resoldrà sobre la seva publicació en un termini de sis mesos.

 

 1. El text ha d’anar acompanyat d’una plana que contingui el títol del treball, el nom de l’autor o autors, l’adreça completa, inclosa la del centre de treball o filiació institucional de l’autor, el telèfon, l’adreça electrònica i el número ORDID d’investigador. També cal fer constar si la recerca que ha donat lloc al treball s’ha beneficiat d’alguna mena d’ajut i si el treball en qüestió s’ha presentat a seminaris, congressos, etc. Així mateix s’adjuntarà un resum en llengua original de l’escrit i en anglès que inclogui el títol i reflecteixi, en cent paraules com a màxim, el contingut i resultats del treball. Igualment es faran constar les paraules clau en les dues llengües.

 

 1. El text també anirà acompanyada d’una declaració d’originalitat de l’article per part de l’autor.

 

 1. Els originals poden ésser escrits en qualsevol llengua de l’Estat espanyol, en anglès o francès. El Consell de Redacció decidirà si són traduïts  o es publiquen en la llengua en que han estat rebuts, considerant l’opinió de l’autor.

 

 1. L’extensió màxima de l’article serà de 35 planes (12000 paraules) inclosos gràfics, quadres, mapes, bibliografia i annexos, tot i que el Consell de Redacció podrà considerar treballs de més extensió. El text ha de ser escrit a una cara i a doble esplai. Les notes a peu de pàgina cal numerar-les correlativament i ubicar-les a peu de plana. Els quadres i les figures es numeraran correlativament, portaran un breu títol i indicaran llurs fonts. Si les cites a l’interior del text superen les quatre línies, aniran a un espai, en cursiva i amb marges diferents als generals.

 

 1. També s’enviarà una versió de l’article neta de referències personals en notes, cites bibliogràfiques, agraïments o participació en projectes de recerca a fi de facilitar la tasca als avaluadors.

 

 1. Les referències bibliogràfiques aniran dins del text o en les notes amb el format següent:   (Garrabou 1981: 44-48) o Garrabou (1981: 44-48). No s’acceptaran les referències bibliogràfiques senceres ni abreujades a les notes a peu de plana.

 

 1. Les referències bibliogràfiques citades en el text aniran recollides al final de l’article i tindran el següent format:

 

     (Articles)

          LLONCH, Montserrat (1998). “La capacitat exportadora de la indústria catalana del gènere de punt (1876-1935)”, Recerques num. 37, p. 165-194.

 

          (Tesis)

          TELLO, Enric (1987). “Pagesos, menestrals i rendistes. Cervera i la Segarra en l’arrencada industrial catalana (1702-1861)” (Tesi doctoral).  Barcelona: Universitat de Barcelona.

 

          (Llibres)

          SERRA PUIG, Eva (1988). Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII. Barcelona: Crítica.

 

          (Capítols de llibre)

          PORTA BALENYA, Josep M. (1984). “Algunes consideracions preliminars sobre l’evolució econòmico-agrària a la vila de Montblanc en el segle XVIII”. Dins D.D.A.A. Actes del I Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Vol I, Barcelona: Universitat de Barcelona, p. 381-389.

 

 1. Només s’enviaran les proves d’impressió una vegada i s’hauran de retornar en un termini màxim de 10 dies. Després ja no es podran introduir modificacions.

 

 1. Els autors rebran el PDF de l’article per fer-ne la difusió que creguin convenient i un exemplar en paper de la revista. Podran adquirir-ne més exemplars en paper a preu reduït.

 

Drets d’autor:

 

 1. Quan s’envia una proposta, l’autor conserva els drets d’autor però atorga a la revista la primera publicació de l’obra.

 

 1. Els textos es difondran amb la la llicència de reconèixement de Creative Commons  (CC-BY-NC) que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests reconeguin la seva autoria, la publicació inicial en aquesta revista i les condicions de la llicència.

Crida per rebre articles pels dossiers dels propers números d'Estudis d'Història Agrària i proposta de números monogràfics

La revista Estudis d’Història Agrària vol mantenir la publicació d’un dossier a cada número. És per això que la revista fa una crida a tots els agraristes i investigadors que treballen sobre els temes que exposem a continuació per tal que enviïn articles per ser sotmesos a avaluació i publicats en els números següents dins dels esmentats monogràfics:

 • Clima i història.
 • Catàstrofes naturals, món rural i canvi social.

 

Podeu enviar propostes de monogràfics al Consell de Redacció de la revista eha@ub.edu.

A part dels articles per a aquests dossiers es poden enviar treballs per la secció miscel.lània que també seran subjectes d’avaluació d’acord amb les normes que es troben a la revista.

 

Darrers números i dossiers publicats

11. La contractació agrària a Catalunya

12. El pairalisme

13. Alimentació i història

14. La ramaderia: aspectes de la seva evolució

15. Agricultures mediterrànies contemporànies

16. Franquisme i món rural a Catalunya

17. Homenatge al Dr. Emili Giralt i Raventós

18. Economies de muntanya a Catalunya

19. Pluriactivitat en el camp català

20. Les transformacions agràries a la Catalunya del segle XVIII. Quaranta anys després de la tesi de Pierre Vilar

21. Miscel·lània

22. Els capítols matrimonials en el món rural

23. Usos agraris i no agraris de l’aigua, clima i episodis extrems

24. Enginyeria hidràulica i drets al voltant de l’aigua

25. Conflictes i negociació en el món rural

26. Vins i aiguardents

27. Arqueologia i història agrària

28. La introducció i l’expansió de nous conreus

Declaració ètica i de bones pràctiques

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE).

És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

 • Equip editorial: 
 1. Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors. 
 2. Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.
 3. Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.
 4. Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.
 5. Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.
 6. És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

 • Els autors:
 1. Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.
 2. Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.
 3. Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB. 

 • Els avaluadors/revisors:
 1. Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.
 2. Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).
 3. No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Subscripció

Si esteu interessats en rebre els números de la revista podeu enviar les vostres dades personals o acadèmiques i un número de compte bancari on carregar els rebuts a eha@ub.edu.  Només es cobren els números a mesura que van sortint i a un preu reduït.

A part, si esteu interessats en rebre algun dels números anteriors poseu-vos en contacte amb la redacció de la revista  eha@ub.edu Sempre partint de la base de què quedin exemplars.

Història de la revista

Revista fundada el 1978 pel Dr. Emili Giralt i Raventós amb la voluntat de recollir estudis del que aleshores era una nova disciplina, la història agrària.