Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
 • El text va acompanyat d’una plana que contingui el títol del treball, el nom de l’autor o autors, l’adreça completa, inclosa la del centre de treball, el telèfon i l’adreça electrònica.
 • El text inclou un resum en llengua original de l’escrit i en anglès que inclogui el títol i reflecteixi, en cent paraules com a màxim, el contingut i resultats del treball.

  El text inclou les paraules clau en les dues llèngues.

 • El text s'ha escrit a una cara i a doble esplai.

  Les notes a peu de pàgina s'han enumerat correlativament i estan incloses al final del text.

  Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, s'han colocat al lloc corresponent del text i no al final, s'han enumerat, porten un títol breu i s'ha indicat llur font.

 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».

Directrius per a l’autor/a

El text ha d’anar acompanyat d’una plana que contingui el títol del treball, el nom de l’autor o autors, l’adreça completa, inclosa la del centre de treball, el telèfon i l’adreça electrònica. També cal fer constar si la recerca que ha donat lloc al treball s’ha beneficiat d’alguna mena d’ajut i si el treball en qüestió s’ha presentat a seminaris, congressos, etc. Així mateix s’adjuntarà un resum en llengua original de l’escrit i en anglès que inclogui el títol i reflecteixi, en cent paraules com a màxim, el contingut i resultats del treball. Igualment es faran constar les paraules clau en les dues llèngues.

Els originals poden ésser escrits en qualsevol llengua de l’Estat espanyol. El Consell de Redacció decidirà si són traduïts  o es publiquen en la llengua en que han estat rebuts.

Els originals es presentaran impresos en paper (dues còpies) i s’enviaran també en format electrònic. Caldrà fer constar els programes informàtics utilitzats si són diferents de Word. L’extensió màxima serà de 35 planes (12000 paraules) inclosos gràfics, quadres, mapes, bibliografia i annexos. El text ha de ser escrit a una cara i a doble esplai. Les notes a peu de pàgina cal numerar-les correlativament i incloure-les al final del text. Els quadres i les figures es numeraran correlativament, portaran un breu títol i indicaran llurs fonts. Si les cites a l’interior del text superen les quatre línies, aniran a un espai, en cursiva i amb marges diferents als generals.

Les referències bibliogràfiques aniran dins del text o en les notes amb el format següent:   (Garrabou 1981: 44-48) o Garrabou (1981: 44-48). No s’acceptaran les referències bibliogràfiques senceres ni abreujades a les notes a peu de plana.

Les referències bibliogràfiques citades en el text aniran recollides al final de l’article i tindran el següent format:

    (Articles)
    LLONCH, Montserrat (1998). “La capacitat exportadora de la indústria catalana del gènere de punt (1876-1935)”, Recerques num. 37, p. 165-194.

    (Tesis)
    TELLO, Enric (1987). “Pagesos, menestrals i rendistes. Cervera i la Segarra en l’arrencada industrial catalana (1702-1861)” (Tesi doctoral).  Barcelona: Universitat de Barcelona.

    (Llibres)
    SERRA PUIG, Eva (1988). Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII. Barcelona: Crítica.

    (Capítols de llibre)
    PORTA BALENYA, Josep M. (1984). “Algunes consideracions preliminars sobre l’evolució econòmico-agrària a la vila de Montblanc en el segle XVIII”. Dins D.D.A.A. Actes del I Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Vol I, Barcelona: Universitat de Barcelona, p. 381-389.

    Si algú utilitza el programa ENDNOTE per la configuració bibliogràfica pot demanar l’estil de la revista a la secretaria de redacció i li enviarem.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803