Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
 • El text va acompanyat d’una plana que contingui el títol del treball, el nom de l’autor o autors, l’adreça completa, inclosa la del centre de treball, el telèfon i l’adreça electrònica.
 • El text inclou un resum en llengua original de l’escrit i en anglès que inclogui el títol i reflecteixi, en cent paraules com a màxim, el contingut i resultats del treball.

  El text inclou les paraules clau en les dues llèngues.

 • El text s'ha escrit a una cara i a doble esplai.

  Les notes a peu de pàgina s'han enumerat correlativament i estan incloses al final del text.

  Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, s'han colocat al lloc corresponent del text i no al final, s'han enumerat, porten un títol breu i s'ha indicat llur font.

 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».

Directrius per a l’autor/a

El text ha d’anar acompanyat d’una plana que contingui el títol del treball, el nom de l’autor o autors, l’adreça completa, inclosa la del centre de treball o filiació institucional de l’autor, el telèfon, l’adreça electrònica i el número ORDID d’investigador. També cal fer constar si la recerca que ha donat lloc al treball s’ha beneficiat d’alguna mena d’ajut i si el treball en qüestió s’ha presentat a seminaris, congressos, etc. Així mateix s’adjuntarà un resum en llengua original de l’escrit, en català, castellà i anglès, que inclogui el títol i reflecteixi, en cent paraules com a màxim, el contingut i els resultats del treball. Igualment es faran constar les paraules clau en les tres llengües.

El text també anirà acompanyat d’una declaració d’originalitat de l’article per part de l’autor.

La llengua de la revista és el català. Tot i així, els originals es publicaran en la llengua en que hagin estat escrits (qualsevol llengua de l’Estat Espanyol, francès i anglès). Si el Consell de Redacció acordés la seva traducció, es tindria en consideració l’opinió de l’autor.

L’extensió màxima de l’article serà de 35 planes (12000 paraules) inclosos gràfics, quadres, mapes, bibliografia i annexos, tot i que el Consell de Redacció podrà considerar treballs de més extensió per la seva rellevància. El text ha de ser escrit a una cara i a doble esplai. Les notes a peu de pàgina cal numerar-les correlativament i ubicar-les a peu de plana. Els quadres i les figures es numeraran correlativament, portaran un breu títol i indicaran llurs fonts. Si les cites a l’interior del text superen les quatre línies, aniran a un espai, en cursiva i amb marges diferents als generals. (suprimir)

També s’enviarà una versió de l’article neta de referències personals en notes, cites bibliogràfiques, agraïments o participació en projectes de recerca a fi de facilitar la tasca als avaluadors.

El sistema de cites bibliogràfiques es farà utilitzant el sistema APA 7ª amb la finalitat d’homogeneitzar les bibliografies. No s’acceptaran les referències bibliogràfiques senceres ni abreujades en les notes a peu de plana. Poden trobar-se les característiques d’aquest sistema de citació a https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/

(Llonch, 1998, pp. 39-41)

(Colomé, Ferrer & Valls, 2016)

Les referències bibliogràfiques citades en el text es recolliran en un llistat al final de l’article i tinran el format APA abans indicat. Es farà constar el DOI de l’article o treball citat si es coneix.

Exemples de cites bibliogràfiques (sistema APA 7)

(Articles)

Llonch, M. (1998). La capacitat exportadora de la indústria catalana del gènere de punt (1876-1935), Recerques , 37,165-194.

https://doi.org/10.1177/152700250000100304

 

(Llibres)

Serra Puig, E. (1988). Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII.  Crítica.

 

(Tesis)

Tello, E. (1987). “Pagesos, menestrals i rendistes. Cervera i la Segarra en l’arrencada industrial catalana (1702-1861)” (Tesi doctoral, Universitat de Barcelona)

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35538

 

(Capítols de llibre)

Colomé Ferrer, J. (2015). “Expansió vitícola, consolidació de la propietat capitalista de la terra i conflictivitat social a la Cataluña prelitoral durant el segle XIX: la comarca del Penedès”. Dins J. Colomé Ferrer i altres (ed.), Vinyes, vins i cooperativisme vitivinícola a Catalunya. Barcelona. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 245-279.

Només s’enviaran les proves d’impressió una vegada i s’hauran de retornar en un termini màxim de 10 dies. Després ja no es podran introduir modificacions.

Els autors rebran el PDF de l’article per fer-ne la difusió que creguin convenient i un exemplar en paper de la revista. Podran adquirir-ne més exemplars en paper a preu reduït.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803