Concesions per buscar aigua i els seus conflictes. El cas d’Argentona (el Maresme) segles XVI-XIX

Autors/ores

  • Enric Subiñà Coll Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2012.24.363-374

Paraules clau:

aigua, establiments, drets, plets, disputes, concòrdies, Batllia General, Patrimoni Reial

Resum

L’aigua era un bé públic i el seu ús el concedia el batlle general mitjançant establiment a cens. Però l’aigua també es va «privatitzar» a les senyories i aquestes, alhora, la van establir en els seus territoris. A l’entorn d’Argentona no hi ha cursos permanents d’aigua. Per això l’aigua s’extreia amb la construcció de mines i pous. Analitzarem establiments d’aigua fets a Argentona des del 1508 fins al 1832. L’estructura dels establiments del Reial Patrimoni s’inicien amb la petició de l’interessat i el posterior informe del fiscal que estipula les quantitats que cal pagar. Seguidament es notificava als interessats i, si no hi havia cap al·legació per part de tercers, es concedia l’establiment. Els conflictes entre particulars que es veien perjudicats per un establiment originaven llargs plets que en la majoria de casos es resolien mitjançant concòrdies. S’inclou un quadre amb una relació de trentados establiments d’aigua documentats a Argentona, que de ben segur són tan sols una part dels concedits.

Biografia de l'autor/a

Enric Subiñà Coll, Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell

Membre del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell.

Descàrregues

Publicades

2012-01-08