The transformation of the Turkish defence Industry from the time of the Ottoman Empire to the Republic of Turkey, 1834-1950

Authors

DOI:

https://doi.org/10.1344/rhiihr.38009

Keywords:

Turkish Defence Industry, Ottoman Empire, Turkish Republic, transformation

Abstract

This study examines the transformation of the Turkish defence industry between the years 1834 and 1950, defining periods to reveal the structure and conditions of the industry over that time. We identify the first period, which took place from 1834 to 1923, as one of “Modernization efforts and import dependency”; in this period, modernization efforts began and state initiatives introduced the steam engine to the Turkish defence industry. Activities undertaken during this period met with limited success, and towards the end of the century, the defence industry became completely dependent on imports. We identify the second period, which took place between the years 1923 and 1950, as one of “Domestic production efforts”; in this period, especially in Ataturk’s time (1923-1938), Turkey sought to establish local industry and an industrialist class with close ties to the state. That industrial policy came to an end following British military aid, World War II, and Turkey’s entry to NATO.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, F. (1993), The Making of Modern Turkey, Routledge, London.

Ahmad, F. (1969), The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914, Oxford University Press, London.

Berber, A. (2013), Klasik Yönetim Düşüncesi: Geleneksel ve Klasik Paradigmalarla Klasik ve Neo-Klasik Örgüt Teorileri, Alfa Yayınları, İstanbul.

Besbelli, S. (1975), Atatürk ve Türk Denizciliği, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Boran, B. (1968), Türkiye ve Sosyalizm Sorunları, Gün Yayınları, İstanbul.

Boratav, K. (2013), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitabevi, İstanbul.

Buğra, A. (1994), State and Business in Modern Turkey, State University of New York Press, Albany.

Bugra, A. & Savaskan, O. (2014), New Capitalism in Turkey: The Relationship Between Politics, Religion and Business, Edward Elgar, Northampton, MA.

Cillov, H. (1970), Türkiye Ekonomisi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları. İstanbul.

Çavdar, T. (1970), Osmanlıların Yarı-Sömürge Oluşu, Ant Yayınları, İstanbul.

Düzcü, L. (2017) Yelkenliden Buharlıya Geçişte Osmanlı Denizciliği (1825-1855), Doğu Kütüphanesi, İstanbul.

Erbakan, N. (2018), Davam, Yeni Devir Matbaacılık, Ankara.

Erbaş, F. (2019), Doğu Akdeniz’de Güç Mücadelesi – 19. Yüzyılda Donanmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Fırtına, H. İ. (2017), Orgeneral Muzaffer Ergüder'in Havacılık Anıları 1922-1930, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul.

Faroqhi, S. (2004), The Ottoman Empire and the World Around It, I.B. Tauris, London.

Gansler, Jacques S. (2011), Democracy's arsenal: Creating a twenty-first-century defense industry. MIT Press, Cambridge.

Genç, M. (2016), Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul.

Gülen, N. (1988), Dünden Bugüne Bahriyemiz, Kastaş A.Ş. Yayınları, İstanbul.

Güran, T. (2017), İktisat Tarihi, Der Yayınları, İstanbul.

Güvenç, S. (2011), Osmanlıların Drednot Düşleri-Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yolda, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Issawi, C. (1982), An economic history of the Middle East and North Africa, Columbia University Press, New York.

İnalcık, H. (2015), Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I, 55th ed. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Karpat, K. (2017), Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus, Timaş Yayınları, İstanbul.

Kazgan, H. (1991), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Şirketleşme, Creative Yayıncılık, İstanbul.

Kılınçoğlu, Deniz T. (2012), The Political Economy of Ottoman Modernity: Ottoman Economic Thought During the Reign of Abdülhamid II (1876-1909), Princeton University, Princeton, NJ.

Kuruç, B. (1988), Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1929-1932), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.

Larcher, M. (2018), Büyük Harpte Türk Harbi, Translator, Mehmed Nihad. Vol. 1: Harbin Anâsır ve Mukaddemâtı ve Hey’et-i Umûmîyesinin Hulâsası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.

Lewis, B. (1993), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

McGhee, G. (1990), The US-Turkish-NATO middle east connection: How the Truman doctrine and Turkey's NATO entry contained the soviets, Palgrave Macmillan, New York.

Metel, R. (1966), Atatürk ve Donanma, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul.

Okar, A. (2018), Türkiye’de Tayyarecilik 1910-1924, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Ortaylı, İ. (1981), İkinci Abdülhamid Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.

Roger, O. & Pamuk, Ş. (1998), A history of Middle East economies in the twentieth century, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

Önsoy, R. (1988), Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Özçaylak, A. (2017), Cumhuriyet Dönemi Ekonomisinde Yerli Malı Politikaları ve Uygulamaları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.

Pamuk, Ş. (2015), Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Quataert, D. (1983), Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908: Reactions to European Economic Penetration, New York University Press, New York.

Sander, O. (2012), Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitabevi, İstanbul.

Sander, O. & Fişek, K. (2007), Türk-ABD Silah Ticaretinin İlk Yüzyılı (1829-1929), 2nd ed. İmge Kitabevi, İstanbul.

Sarc, Ömer C. (1940), Tanzimat ve Sanayiimiz, Maarif Matbaası, İstanbul.

Shaw, Stanford J. & Shaw, Ezel K. (1997), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume 2, Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey 1808-1975, Vol. 11. Cambridge University Press, Cambridge.

Szyliowicz, Joseph S. (1991), Politics, Technology and Development Decision-Making in the Turkish Iron and Steel Industry, Palgrave Macmillan, London.

Tetik, F. (2018), Sultanın Silahları-II. Abdülhamid Dönemi Savunma Sanayii ve Silah Teknolojisi, Dergâh Yayınları, İstanbul.

Toprak, Z. (1982), Türkiye’de Millî İktisat, Yurt Yayınları, Ankara.

Yalçın, O. (2016), Türk Hava Harp Sanayii Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Yorulmaz, N. (2018), Büyük Savaşın Kara Kutusu, Kronik Kitap, İstanbul.

Alic, J. A. (2013), “Managing US defense acquisition”, Enterprise & Society, 14(1), 1-36.

Aydın, M. (2009), “1939-1945: Savaş Kaosunda Türkiye, Göreli Özerklik,” in Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 385-476.

Bailey, Frank E. (1940), “The Economics of British Foreign Policy, 1825-50”, The Journal of Modern History, 12(4), 449-484.

Beşirli, M. (2004), “Birinci Dünya Savaşı öncesinde Türk ordusunun top mühimmatı alımında pazar mücadelesi: Alman Friedrich Krupp Firması ve rakipleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 15, 169-203.

Boies, J. & Prechel, H. (2002), “Capital dependence, business political behavior, and change to the multilayered subsidiary form”, Social Problems, 49(3), 301-326.

Erdem, E. (2016), “Sanayi Devriminin ardından Osmanlı sanayileşme hamleleri: Sanayi politikalarının dinamikleri ve zafiyetleri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 48, 17-44.

Grant, J. (2002), “The sword of the Sultan: Ottoman arms imports, 1854-1914”, The Journal of Military History, 66(1), 9-36.

Greenhalgh, M. (2002), “French military reconnaissance in the Ottoman Empire during the eighteenth and nineteenth centuries as a source for our knowledge of ancient monuments”, The Journal of Military History, 66(2),359-388.

Kalyon, L. (2008), Cumhuriyet Dönemi Savunma Politikaları. PhD thesis, Ankara Üniversitesi, Ankara, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Keskin, C. (2007), 1892-1900 Dönemi İrade-i Seniyelerine Göre Osmanlı Bahriyesi. Master thesis, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Komatsu, K. (2001), “Financial problems of the navy during the reign of Abdülhamid II.”, Oriente moderno 81(1), 209-219.

Kuban, D. (1970), “İstanbul'un Tarihî Yapısı”, Mimarlık Dergisi, 70(5),45-46.

Kurç, Ç. (2017), “Between defence autarky and dependency: the dynamics of Turkish defence industrialization”, Defence Studies, 17(3), 260-281.

Kurt, B. (2015), “Osmanlı Donanmasında Modern Teknolojiyi Yakalamak: Bahriye Sanayi Alayları”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(28), 79-111.

Lipartito, K. (2015), “Historical Sources and Data”, in Marcelo Bucheli and R. Daniel Wadhwani eds., Organizations in Time: History, Theory, Methods, Oxford University Press, UK, 284-304.

MacLennan, K. (2003), “Liechtenstein and Gribeauval:‘Artillery revolution’in political and cultural context”, War in History, 10(3), 249-264.

Mercan, E. (2012), “Osmanlı Bahriyesi’nde İlk Denizaltılar: Abdülhamid ve Abdülmecid.” Güvenlik Stratejileri Dergisi, 8(15), 163-184.

Mokyr, J. (1999), “Editor's Introduction; The New Economic History and the Industrial Revolution.” in Joel Mokyr (ed.), The British Industrial Revolution: An Economic Perspective, Westview Press, USA, 1-127.

Munson IV, Howard A. (2012), “The Joint American Military Mission to Aid Turkey: Implementing the Truman Doctrine and Transforming US Foreign Policy, 1947-1954.” PhD thesis, Washington State University, Washington, https://tinyurl.com/bdffu7zv

Murray, Williamson, A. (2020), “The Industrialization of War 1815–1871.” in Geoffry Parker (ed.), The Cambridge History of Warfare, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, 221-250.

Müller-Wiener, W. (1992), “15-19. Yüzyılları Arasında İstanbul’da İmalathane ve Fabrikalar”, in Ekmeleddin İhsanoğlu (ed.), Osmanlılar ve Batı Teknolojisi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 53-120.

Karaköse, N. (2010), Askeri, Siyasi ve Silah Sanayicisi Kişiliği İle Nuri Paşa (Killigil), PhD thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Öniş, Z. (1995), “International context, income distribution and state power in late industrialization: Turkey and South Korea in comparative perspective”, New Perspectives on Turkey, 13, 25-49.

Pamuk, Ş. & Williamson, Jeffrey G. (2011), “Ottoman de‐industrialization, 1800–1913: assessing the magnitude, impact, and response”, The Economic History Review 64, 159-184.

Popp, A, & Fellman, S. (2017), “Writing business history: Creating narratives”, Business History, 59(8), 1242-1260.

Regele, Lindsay S. (2018), “Industrial Manifest Destiny: American Firearms Manufacturing and Antebellum Expansion”, Business History Review, 92(1), 57-83.

Rooney, Chris B. (1998), “The international significance of British naval missions to the Ottoman Empire, 1908–14”, Middle Eastern Studies, 34(1) 1-29.

Sánchez, E. (2010), “The French armament firms and the Spanish market, 1948–75”, Business History, 52(3), 435-452.

Satterthwaite, Joseph C. (1972), “The truman doctrine: Turkey”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 401(1), 74-84.

Şener, S. (2007). “Osmanlı Sanayileşme Süreci ve Bu Süreçte Özel Girişimin Rolü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(3), 56-90.

Tetik, F. & Soyluer, S. (2017), “Silah İthalatı ve Kara Harp Sanayi”, in Gültekin Yıldız (ed.), Osmanlı Askeri Tarihi: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918, Timaş Yayınları, İstanbul, 141-172.

Tutsak, S. (2014), “Türk İstiklâl Harbi’nde Alman Silahları ve Askerî Mühimmatı”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 36, 229-260.

Yurtoğlu, N. (2017), “Türk Savunma Sanayiinde Girişimci Bir Kuruluş: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 1950-1960”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 16(31), 103-104.

Website content

“DefenseNews Top 100,” accessed March 15, 2021, https://people.defensenews.com/top-100/

“SIPRI Military Expenditure Database,” accessed February 19, 2021, https://www.sipri.org/databases/milex

Archive Documents

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 30-18-1-2/90-15-16, 17 February 1940.

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 51-0-0-0/4-34-41, 16 February 1942.

Turkish General Staff Military Archives, II. World Wars Records, Ankara, No. İDH: 1-083-1, 30 May 1942.

Turkish General Staff Military Archives, II. World Wars Records, Ankara, No. İDH: 6-063-1-3, 16 October 1942.

Turkish General Staff Military Archives, II. World Wars Records, Ankara, No. İDH: 2-045-5, 07 February 1944.

Turkish General Staff Military Archives, II. World Wars Records, Ankara, No. İDH: 2-045-3, February 1944.

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 30-18-1-2 / 49-77–13, 17 November 1934.

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 30-18-1-2/86-19-18, 08 March 1939

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 30-18-1-2/87-44–1, 18 May 1939.

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 30-18-1-2/86-40–17, 17 May 1939.

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 30-18-1-2/99-72–10, 01 July 1942.

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 30-18-1-2/66-53–9, 20 June 1936.

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 30-18-1-2/66-53–9, 20 June 1936.

Presidential Republican Archives, İstanbul, No: 30-18-1-2/96-74–4, 21 August 1941.

Downloads

Published

2022-11-11

Issue

Section

Articles