Sobre la revista

Focus i abast

RIDAS és una revista científica de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona coeditada amb CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario).

S'adreça a investigadors, acadèmics, educadors, especialistes i persones interessades en l'aprenentatge servei.

Té per objectiu contribuir a la creació de coneixement sobre l'aprenentatge servei en tots els àmbits socioeducatius i nivells educatius. 

Els articles que conté poden ser reflexions teòriques, conceptuals i històriques; articles sobre recerques; bones pràctiques analitzades, estudis de cas; experiències curtes i testimonis; revisions bibliogràfiques i ressenyes. 

Freqüència de publicació

La publicació és semestral. 

Procés d'avaluació

La revista vol oferir continguts rigorosos, de qualitat i d'interès per a la comunitat acadèmica i educativa en general.

Tots els articles que es presentin a valoració rebran sempre una confirmació de recepció, tot i que aquesta no comporta cap compromís per a la revista.

El procés de revisió dels articles s'inicia amb una primera revisió per part del Comitè Editorial en un termini màxim de trenta dies. En cas de ser acceptats, hi ha un doble camí segons la seva tipologia:

 • Les experiències curtes, revisions bibliogràfiques i ressenyes, un cop passat el primer filtre i ser acceptades, ja poden ser publicades.
 • Pel que fa a les reflexions teòriques, conceptuals i històriques; articles sobre recerques; bones pràctiques analitzades i estudis de cas se sol·licita que un mínim de dos avaluadors experts en l'àmbit de l'aprenentatge servei avaluïn l'article a través d'una avaluació de “doble cec” en un termini màxim de seixanta dies.  A partir dels informes de revisió elaborats pels avaluadors, el Comitè Editorial decideix si l'article es publica directament, si es retorna als autors amb suggeriments de millora o si se'n desestima la publicació.

En qualsevol dels casos, s'informa de la decisió presa als autors en un termini màxim de trenta dies i s'argumenten els motius en cas que no s'accepti el document.

Requisits dels articles per a publicació i criteris d'avaluació

Les característiques generals que han de reunir els treballs són les següents:

 1. Treballs inèdits i actualitzats. 
 2. Textos en català, castellà o anglès
 3. Segueixen les orientacions d'estil
 4. Consistència metodològica
 5. Temàtica d'interès, d'impacte
 6. Correcció lingüística i qualitat en la redacció. 
 7. Aportació d'idees noves, temàtiques o procediments innovadors

Els criteris d'avaluació que s'apliquen són:

 1. L'article representa una contribució nova i original.
 2. El títol reflecteix amb claredat el contingut de l'article.
 3. El resum aporta la informació suficient per situar el contingut de l'article.
 4. Els mots clau (keywords) són adequats.
 5. La redacció de l'article és clara i correcta.
 6. Les referències són adequades i actualitzades.
 7. L'organització del contingut és clara.
 8. Els objectius estan formulats clarament.
 9. La descripció dels materials o mètodes (si s'escau) és adequada.
 10. Els resultats (si s'escau) es presenten adequadament i amb claredat suficient.
 11. La interpretació i les conclusions (si s'escau) són suficients i coherents amb els objectius i les dades aportades.

Política de drets d'autoria

Els autors que publiquen a RIDAS accepten els termes següents:

 1. En el moment en què una obra és acceptada per a la seva publicació, s'entén que l'autor cedeix a RIDAS els drets de reproducció i distribució de l'article per a la seva explotació a tots els països del món en qualsevol suport i format físic, magnètic, òptic i digital.
 2. Els autors conserven els drets d'autoria i garanteixen a la revista el dret de primera publicació de l'obra.
 3. Els autors podran adoptar altres acords de llicència no exclusiva de distribució de la versió de l'obra publicada (p. ex.: dipositar-la en un arxiu telemàtic institucional o publicar-la en un volum monogràfic) sempre que s'indiqui la publicació inicial en aquesta revista.
 4. Es permet i recomana als autors difondre la seva obra a través d'Internet (p. ex.: en arxius telemàtics institucionals, repositoris, biblioteques, o a la seva pàgina web).

Política d’accés obert

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement. Tots els continguts estan subjectes a la llicència Reconocimiento 4.0 España de Creative Commons, que permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que es reconegui l'autor i la revista.

Declaració ètica i de bones pràctiques

RIDAS s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

L'Equip editorial es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors. 

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no fer servir els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat. És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

Els autors es fan responsables del contingut de la seva tramesa. Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

Els avaluadors es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.