Sobre la revista

Focus i abast

Aurora és una revista d'investigació filosòfica, centrada en l'obra de María Zambrano i oberta a l'ampli camp temàtic i de referències a què aquesta obra remet (política i ètica, arts i literatura, espiritualitat). El seu objectiu és proporcionar mitjans que facilitin i afavoreixin l'estudi del pensament de Zambrano, i difondre els resultats obtinguts. El públic a què es dirigeix està constituït en primer lloc per investigadors especialitzats, també per estudiosos en general de les disciplines concernides i, finalment, en lectors interessats en Zambrano i en els camps temàtics que li són afins.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els treballs remesos per a la seva publicació a Aurora, a excepció de les ressenyes, seran objecte d'una avaluació per part de dos revisors especialistes, suggerits pel “Consell assessor”, anònims i externs a la institució de l'autor/a, que donarà lloc a dos informes cecs (double blind peer review) a partir dels quals el “Consell de redacció” decideix sobre la publicació del treball i comunica la decisió a l'autor/a en un termini màxim de sis mesos des de la recepció del mateix a la revista. Un article pot ser publicable/no publicable/publicable condicionat a determinats canvis en relació amb la normativa d'estil i/o redacció, de contingut, etc.

Freqüència de publicació

La revista és de periodicitat anual. Es publica en el mes de gener/febrer

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

Declaració ética i de bones pràctiques

La revista Aurora, Papeles del Seminario María Zambrano  s´acull a la Declaració ética i de bones pràctiques per a les revistes cientifiques editades per la Universitat de Barcelona

Col·laborador/a

Amb el suport de la Fundación María Zambrano

Història de la revista

Aurora. Papers de l'Seminari María Zambrano neix el 1999 vinculada a un grup de recerca de la facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. La seva voluntat és donar a conèixer el pensament Zambrano en un context internacional des de la convicció que aquest pensament va enriquir, i enriqueix encara, alguns dels més importants debats contemporanis en el terreny no solament de la filosofia sinó també de la literatura i les arts, l'ètica o el feminisme. A partir d'el nº 13 (2012), la revista incorpora l'aportació artística d'un grup de professors de la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que posa en relleu la potencialitat de l'discurs de María Zambrano. A partir del nº 14 (2013) la Universitat de Barcelona reconeix Aurora com a revista científica. Aurora apareix en poc temps en importants directoris i índexs que obliguen a canvis en els formats i plantejaments. La revista manté estreta relació amb la Fundació María Zambrano.