Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
 • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Directrius per l’autor/a, que es troben a Sobre la revista.
 • - Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, es prega als/les autors/es no incloguin les seves dades personals a l'article a fi de garantir-ne la revisió cega. S'inclouran el nom i l'afiliació durant el procés d’edició.

Directrius per a l’autor/a

Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano" és una revista d'investigació dedicada a l'estudi de l'obra i de la pensada de María Zambrano, és de caràcter internacional i té una periodicitat anual.

Els treballs remesos per a la seva publicació a Aurora, a excepció de les ressenyes, seran objecte d'una avaluació per part de dos revisors especialistes, suggerits pel “Consell assessor”, anònims i externs a la institució de l'autor/a, que donarà lloc a dos informes cecs (double blind peer review) a partir dels quals el “Consell de redacció” decideix sobre la publicació del treball i comunica la decisió a l'autor/a en un termini màxim de sis mesos des de la recepció del mateix a la revista. Un article pot ser publicable/no publicable/publicable condicionat a determinats canvis en relació amb la normativa d'estil i/o redacció, de contingut, etc.

L'autor / a es responsabilitza de les opinions expressades en el seu text.

Els drets d'autor corresponen a l'autor / a, que posteriorment podrà publicar l'article en qualsevol altre lloc, fent constar la seva prèvia publicació a Aurora i indicant la referència completa (número i any).

Aquests treballs, sempre inèdits, hauran de reunir les següents característiques:

Pel que fa al contingut, es donarà absoluta prioritat als treballs que abordin el tema monogràfic a què es dedica cada número (anunciat per endavant, al número anterior), encara que no s'exclou la publicació ocasional de textos de temàtica lliure.

En la redacció dels textos cal seguir els Criteris de la Universitat de Barcelona, ​​en la seva totalitat o en aspectes concrets. S'admeten treballs en castellà, català, gallec, èuscar, francès, anglès i italià.

Pel que fa a el format: l'extensió màxima serà de 37.000 caràcters amb espais. S'ha d'escriure en lletra: Times New Roman, 12.

La primera pàgina ha de contenir:

 • títol de l'article (en la llengua del text i en anglès)
 • resum de l'article (en la llengua del text i en anglès, 5 línies aprox.)
 • paraules clau (en la llengua del text i en anglès)
 • • en relació a l'autor / a: nom i cognoms, Universitat o Centre d'investigació, correu electrònic

Les cites de més de cinc línies aniran en un paràgraf nou i sense cometes, separades del text per una línia en blanc abans i després.

Les notes, bé siguin crítiques o bibliogràfiques, s'inclouran sempre a peu de pàgina (a mida 10):

 • Les notes crítiques hauran d´aportar contingut informatiu. Exemple: “Encara que María Zambrano no va escriure gaire sobre cinema, les seves reflexions sobre el neorealisme italià de 1955 resulten de gran interès pel que fa a la temàtica del somnis”.  
 • Les notes bibliogràfiques s'han de citar íntegrament la primera vegada que apareguin a peu de pàgina. Les següents vegades s'ha de fer a través de la fórmula op.cit, ibidem, ídem, etc .... Exemple: Morey, Miguel, Monólogos de la bella durmiente. Sobre María Zambrano, Madrid, Alianza Editorial, 2021. Les següents vegades es fara amb la fórmula op.cit, ibidem, ídem, etc… Exemple: Morey, Miguel, Monólogos de la bella durmiente. Sobre María Zambrano, op.cit., p. 155. 

Les trucades de símbols numèrics que indiquen les notes a peu de pàgina s'inseriran després del signe de puntuació i sense deixar cap espai (ex .: Zambrano, com Nietzsche, 1 incideix en aquesta idea).

La revista utilitza l'estil humanístic de citació (UNE 50-104-94; ISO 690: 1987). Les referències bibliogràfiques apareixeran també al final de l'article, ordenades alfabèticament, i s'adequaran als següents exemples:

 • Llibre: Zambrano, María, Persona y democracia. La historia sacrificial. Barcelona: Anthropos, 1988 (1ª 1958). 
 • Capítol de llibre: LARROSA, Jorge, “Sobre el camino recibido, o la delicada conjunción entre método, vida y experiencia”, Carmen Revilla (ed.), Claves de la razón poética. Madrid: Trotta, 1998, pp. 131-138.
 • Edicions: Zambrano, María, Claros del bosque, Mercedes Gómez Blesa (ed.). Madrid: Cátedra, 2011.
 • Les Obras Completas de María Zambrano es citarán de la següent manera: 
Zambrano, María, La España de Galdós, María Luisa Maillard (edición y presentación), en Obras Completas III Libros (1955-1973). Barcelona: Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 2011. 
 • Articles a revistes: Araguren, José Luis, “Los sueños de María Zambrano”, Revista de Occidente, 35, 1966, pp. 103-145. DOI: http://dx.doi.org/xxxx
 • Documents web: Martínez González, F., “El pensamiento musical de María Zambrano” [en línea]. Granada, 2008 [Consulta: 26-06-2017]. Disponible a: https://hera.ugr.es/tesisugr/17612858.pdf

En cas que es vulgui aportar alguna imatge, l'autor / a s'ocuparà de la gestió dels drets d'autor corresponents i d'enviar-la en un arxiu separat jpg.

L'extensió de les ressenyes és de 5.000-6.000 caràcters amb espais. Les ressenyes no inclouen ni peus de pàgina ni referències bibliogràfiques.

Els originals s'enviaran a la següent adreça de correu electrònic: trueba@ub.edu

 

Puentes

Es publicaran aquells articles que no tinguin a veure de manera específica amb el tema del número però que mantinguin algun tipus de relació amb ell.

Normas para la Publicación

Els treballs remesos per a la seva publicació a Aurora, a excepció de les ressenyes, seran objecte d'una avaluació per part de dos revisors especialistes, suggerits pel “Consell assessor”, anònims i externs a la institució de l'autor/a, que donarà lloc a dos informes cecs (double blind peer review) a partir dels quals el “Consell de redacció” decideix sobre la publicació del treball i comunica la decisió a l'autor/a en un termini màxim de sis mesos des de la recepció del mateix a la revista. Un article pot ser publicable/no publicable/publicable condicionat a determinats canvis en relació amb la normativa d'estil i/o redacció, de contingut, etc.

L'autor / a es responsabilitza de les opinions expressades en el seu text.
Els drets d'autor corresponen a l'autor / a, que posteriorment podrà publicar l'article en qualsevol altre lloc, fent constar la seva prèvia publicació a Aurora i indicant la referència completa (número i any).

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803