Sobre la revista

Focus i abast

L'Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia és una de les revistes acadèmiques publicades des del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona. El seu abast compren els estudis relacionats amb les filologies clàssica, romànica i semítica, tant des de la vessant literària com lingüísitica. També acull treballs interdisciplinaris relacionats amb les llengues i les cultures antigues (grega, llatina, indoeuropea, hebrea, àrab) i medievals així com la seva evolució i recepció en les llengües i literatures posteriors.   

La revista està adreçada als i les especialistes en els àmbits amunt esmentats, en àmbit nacional i internacional. 

La revista publica un número anualment i, eventualment, dossiers monogràfics (dintre del número anual) i volums extraordinaris derivats d'actes de congressos, jornades i homenatges. Els dossiers i volums extraordinaris passen també per un procés de revisió per parells.  

Per a proposar un dossier monogràfic o un volum extraordinari contacteu amb: aguzman@ub.edu

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els autors i les autores rebran comunicació motivada durant el procés de recepció, revisió i publicació del treball, tant si el treball és acceptat com si no. 

Els articles segueixen el següent procés d'avaluació:

1- Dos experts externs a l'Equip Editorial, el Consell Assessor i la Universitat de Barcelona avaluen els treballs de forma anònima (doble cec). L'equip editorial es reserva el dret d'assignar avaluadors de la Universitat de Barcelona en aquells casos en què la temàtica de l'article sigui molt específica i requereixi un especialista concret que pertanyi a la Universitat. 

2- Eventualment, es pot demanar una segona ronda de revisió amb avaluadors que poden ser externs o de la Universitat, sempre que l'equip editorial consideri que són especialistes de temes molt específics exposats en els articles.

Els dossiers i monografies derivades de congressos i homenatges, estan igualment sotmesos al procés de revisió dels articles per parells (peer review). 

Les ressenyes i la secció de Varia no passen per un procés de revisió doble cec, però estan subjectes a la decisió dels editors. 

Política d'accés obert 

L'Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles.

Un cop publicats, l’autor/a pot difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

Frequència de publicació

La periodicitat de la revista és anual. Eventualment, es publiquen monografies derivades de congressos i homenatges, que correponen a un segon volum extraordinari del darrer número publicat.    

Model d'article maquetat

Clica aquí.

Declaració ètica i de bones pràctiques

Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Revisors/es del darrer número: 

Catalina Monserrat Roig - Universitat de les Illes Balears

Jordi Pérez González - Universitat de Girona 

Giulia Baratta - Università di Macerata 

Luis Amela Valverde - CEIPAC 

Jaume Juan  Castelló - Universitat de Barcelona 

Diana Gorostidi Pi - Universitat Rovira i Virgili - ICAC 

Lluis Pons Pujol - Universitat de Barcelona 

Ignasi Xavier Adiego - Universitat de Barcelona 

Ana María Sáncehz Tarrío  - Universidade de Lisboa 

Xavier Espluga Corbalán - Universitat de Barcelona 

Lourdes Soriano - Universitat de Barcelona  

 

Història de la revista

L’Anuari de Filologia es va fundar per primera vegada en 1975 i fins a 1986 es va publicar anualment. Des de 1990 fins a 2004 es va reprendre amb vuit seccions a la editorial universitària com a edició en paper. Des de l'any 2011, l'Anuari  es divideix en quatre seccions independents i es publica on-line.