Sobre la revista

Focus i abast

L’Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies és una revista de lliure accés que té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació i ressenyes literàries d’alt prestigi (amb accés obert) i, per tant, inclou articles monogràfics d’obres i autors així com estudis de teoria de la literatura. L’espectre temporal i temàtic dels articles de la secció cobreix les literatures contemporànies i es dirigeix a científics literaris a escala internacional.

L’Anuari compte amb un Comitè Assessor Internacional que col·labora amb l'equip editor i en el procés de revisió dels articles per parells (peer-review). Totes les contribucions seran revisades per parells i per revisors externs.

Llengües de la revista

 S'accepten articles i ressenyes en català, espanyol, anglès, alemany i portugués.

Equip editorial:

Direcció, coordinació i edició

Dra. Rosa Pérez Zancas, Universitat de Barcelona, Espanya

Consell de redacció

Dr. José Luis Arráez Llobregat, Universidad de Alicante, Espanya
Dr. Volker Jaeckel, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
Dra. Rosa Pérez Zancas, Universitat de Barcelona, Espanya
Dra. Lena Steveker, University of Luxembourg, Luxemburg

Consell assessor

Dra. María José Álvarez Maurín, Universidad de León, Espanya
Dr. Rodrigo Andrés González, Universitat de Barcelona, Espanya
Dr. Klaus Berghahn †, University of  Wisconsin, Estats Units
Dra. Wiebke von Bernstorff, Universität Hildesheim, Alemanya
Dra. Simela Delianidou, Aristoteles University Thessaloniki, Grècia
Dr. Axel Dunker, Universität Bremen, Alemanya
Dr. Marino Freschi, Universitá di Roma, Italia
Dra. Mar Garachana Camarero, Universitat de Barcelona, Espanya
Dra. Alejandra Guzman Almagro, Universitat de Barcelona, Espanya
Dra. Felicity Hand, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya
Dra. María Xesús Lama López, Universitat de Barcelona, Espanya
Dr. Volker Langbehn, San Francisco State University, Estats Units
Dra. Miriam López Santos, Universidad de León, Espanya
Dra. Linda Maeding, Universidad Complutense de Madrid/Universität Bremen, Espanya/Alemanya
Dr. Marko Pajevic, University of Tartu, Estònia
Dr. Dídac Pujol, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), Espanya
Dra. Miriam Seidler, Heinrich-Heine-Universität (Düsseldorf), Alemanya
Dra. María Luisa Siguan Boehmer, Universitat de Barcelona, Espanya
Dra. Loreto Vilar Panella, Universitat de Barcelona, Espanya
Dr. Andrei Zaynuldinov, Universitat de Barcelona, Espanya

Procés de revisió per parells

L'Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies publica exclusivament articles originals. Admet la presentació de treballs que versin sobre els eixos temàtics de la revista, que són sotmesos a avaluació cega de dues persones expertes (double blind peer review) en cada una de les matèries. Un cop finalitzada la revisió científica dels articles, es redacten els fulls de revisió corresponents.

Garantia de revisió cega

Tal com s'indica a la guia per a autors externs (Criteris editorials), l'autor o l'autora han de lliurar l'article sense les seves dades. 

En el procés de revisió es manté amagada tant la identitat dels autors i les autores, els treballs dels quals són avaluats com la dels avaluadors i avaluadores.

L'Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies revisa periòdicament el formulari de revisió i també controla la qualitat de les respostes dels informes d’avaluació sol·licitats.

Procés d'avaluació d'un article

1. Tramesa de l'original

2. Avaluació cega de l'original per dos revisors externs (double blind peer review), experts i expertes en l'àmbit temàtic que correspongui. En tot el procés de revisió es manté oculta tant la identitat de l'autoria dels treballs avaluats com dels revisors i revisores. 

3. Comunicació del resultat de l'avaluació la directora de la revista. 

4.Comunicació del resultat de l'avaluació als autors i a les autores:

- Acceptació: un article és aprovat si el resultat de les dues avaluacions és positiu.

- Acceptació (amb modificacions): el resultat de l'avaluació requereix modificacions menors o substancials del contingut que l'autor o l'autora haurà d'aplicar abans que l'article quedi aprovat definitivament.

- No acceptació: un article és refusat si el resultat de les dues avaluacions és negatiu.

En cas de disparitat en el resultat de l'avaluació, se sol·licita una tercera avaluació a un avaluador o avaluadora diferents dins de l'àmbit temàtic corresponent, fins a aconseguir un acord majoritari.

L'Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies emet el dictamen d'acceptació o rebuig en un termini de 40 dies aproximadament després de la data de recepció.

Les ressenyes seran avaluades per la direcció i/o el consell de redacció de la revista.

Les entrevistes seran avaluades pel consell de redacció de la revista.

Freqüència de publicació

 Publicació de periodicitat anual: L'Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies es publica a desembre de cada any.

Política d’accés obert

l'Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles. Un cop publicats, l’autor/a pot difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

La revista no fa cap tipus de càrrec als autors per publicació.

Model d'article maquetat

Consultar l'últim número publicat: aquí

Declaració ètica i de bones pràctiques

Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

En la redacció dels textos s’han de seguir els Criteris de la Universitat de Barcelona

 

  • Els avaluadors/Les evaluadores o revisors/revisores

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.

Pràctiques editorials en igualtat de gènere

L'Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística està compromès amb les polítiques de gènere que condueixen a una igualtat real entre dones i homes en la nostra societat. Aquest compromís es concreta en diverses accions fonamentals.

  • Participació editorial

La revista adoptarà mesures per a assegurar una composició editorial equilibrada de dones i homes. Aquesta es reflectirà tant en els diferents òrgans de la revista com en la participació de les persones que avaluen els treballs.

  • Llenguatge inclusiu

L'Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística s'adhereix a l'objectiu de les Nacions Unides d'"expressar-se oralment i per escrit sense discriminar un sexe, gènere social o identitat de gènere en particular i sense perpetuar estereotips de gènere" (https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/index.shtml). Es recomana tenir en compte les orientacions de la citada web de les Nacions Unides.

  • Sexe i gènere en la recerca

Els treballs de recerca hauran d'evitar els estereotips i els biaixos de gènere. Els treballs també hauran de contemplar la variable sexe en qualsevol mena de recerca sobre persones, animals, teixits o cèl·lules, és a dir:

  1. Reflexionar i decidir sobre la composició per sexes de les mostres i informar del sexe dels subjectes investigats.
  2. Analitzar les diferències existents dins de cadascun dels sexes i presentar els resultats separats per sexe.

Es recomana referent a això la consulta del manual: El género en la investigación.