Sobre la revista

Focus i abast

L’Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies és una revista de lliure accés que té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació i ressenyes literàries d’alt prestigi (amb accés obert) i, per tant, inclou articles monogràfics d’obres i autors així com estudis de teoria de la literatura. L’espectre temporal i temàtic dels articles de la secció cobreix les literatures contemporànies i es dirigeix a científics literaris a escala internacional.

L’Anuari compte amb un Comitè Assessor Internacional que col·labora amb l'equip editor i en el procés de revisió dels articles per parells (peer-review).

Equip editorial:

Coordinadora

Dra. Rosa Pérez Zancas, Universitat de Barcelona, Espanya

Consell de redacció

Dr. José Luis Arráez Llobregat, Universidad de Alicante, Espanya

Dr. Volker Jaeckel, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil

Dra. Rosa Pérez Zancas, Universitat de Barcelona, Espanya

Dra. Lena Steveker, University of Luxembourg, Luxemburg

Consell assessor

Dra. María José Álvarez Maurín, Universidad de León, Espanya

Dr. Rodrigo Andrés González, Universitat de Barcelona, Espanya

Dr. Klaus Berghahn †, University of  Wisconsin, Estats Units

Dra. Wiebke von Bernstorff, Universität Hildesheim, Alemanya

Dra. Simela Delianidou, Aristoteles University Thessaloniki, Grècia

Dr. Axel Dunker, Universität Bremen, Alemanya

Dr. Marino Freschi, Universitá di Roma, Italia

Dra. Mar Garachana Camarero, Universitat de Barcelona, Espanya

Dra. Alejandra Guzman Almagro, Universitat de Barcelona, Espanya

Dra. Felicity Hand, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya

Dra. María Xesús Lama López, Universitat de Barcelona, Espanya

Dr. Volker Langbehn, San Francisco State University, Estats Units

Dra. Miriam López Santos, Universidad de León, Espanya

Dra. Linda Maeding, Universidad Complutense de Madrid/Universität Bremen, Espanya/Alemanya

Dr. Marko Pajevic, University of Tartu, Estònia

Dr. Dídac Pujol, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), Espanya

Dra. Miriam Seidler, Heinrich-Heine-Universität (Düsseldorf), Alemanya

Dra. María Luisa Siguan Boehmer, Universitat de Barcelona, Espanya

Dra. Loreto Vilar Panella, Universitat de Barcelona, Espanya

Dr. Andrei Zaynuldinov, Universitat de Barcelona, Espanya

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles seran avaluats de forma anònima per dos experts en la matèria, externs a la Universitat de Barcelona.

Les ressenyes seran avaluades per la direcció i/o el consell de redacció de la revista.

Les entrevistes seran avaluades pel consell de redacció de la revista.

Freqüència de publicació

 Publicació de periodicitat anual.

Política d’accés obert

l'Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles.Un cop publicats, l’autor/a pot difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

La revista no fa cap tipus de càrrec als autors per publicació.

Model d'article maquetat

Feu click aquí

Declaració ètica i de bones pràctiques

Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.