Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • L'article no ha estat publicat ni s'ha enviat simultàniament a altres revistes o bé altres òrgans editorials.
  • Heu seguit els criteris per enviar originals (heu enviat el text maquetat).
  • Heu afegit els enllaços web a l’article.
  • Heu introduït referències d’articles de premsa relacionats amb el vostre article.
  • Heu inclòs la fotografia en format jpg de tots els autors.
  • Heu comprovat que les referències bibliogràfiques estiguin citades al cos del text.
  • Heu inclòs la font de finançament de la investigació que es presenta en l'article, si és el cas.
  • Afegiu correus electrònics o enllaços web de persones o entitats que puguin estar interessades en el tema del número per tal de poder-los enviar la revista un cop acabada.

Directrius per a l’autor/a

...................................................................................................................................................................

En la redacció dels textos s'ha de seguir el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/llibre-estil/index.php).

S'accepten articles en català (preferentment), anglès, castellà i francès.

L’article es presentarà seguint aquesta maqueta:

Títol de l’article de la revista (cos 20, georgia (R: 188, G: 46, B: 62)

Nom i cognoms autor/a (Cos 12, georgia, negreta)
Filiació de l’autor (Cos 12, georgia, rodona), identificador orcid

1. Paràgraf de primer nivell: extensió dels treballs i resums (cos 12, georgia, versaleta, espaiat 1,3, d’aquest color (R: 188, G: 46, B: 62), sagnat 0,5)

Els treballs per publicar a Llengua, Societat i Comunicació hauran de tenir una extensió entre 3.000 i 3.500 paraules, incloent-hi la bibliografia. S’hauran d’escriure en català (preferentment), castellà o anglès i han de seguir els Criteris de la Universitat de Barcelona (https://www.ub.edu/cub/criteris.php). Cada article anirà precedit d’un resum en català, castellà i anglès, de 100 a 150 paraules, i de tres mots clau.

1.2. Paràgraf de segon nivell: informació addicional (cos 12, georgia, cursiva, espaiat 1,3, d’aquest color (R: 188, G: 46, B: 62), sagnat 0,5)

Cada article anirà acompanyat de tres o més enllaços web que puguin aportar informació addicional al que s’hi ha exposat, i de tres o més referències d’articles de premsa relacionats amb el tema tractat.

A les primeres pàgines del document enviat hi haurà la informació que es detalla, seguint aquest ordre: 1) títol, 2) nom i cognoms de l’autor, 3) fotografia de l’autor 4) institució, 5) adreça electrònica, 6) enllaços web, 7)  referències d’articles de premsa, 8) resum de l’article en català, castellà i anglès, 9) mots clau.

1.2.3. Paràgraf de tercer nivell (cos 12, georgia, rodona, espaiat 1,3, d’aquest color (R: 188, G: 46, B: 62), sagnat 0,5)

El contingut textual de cada apartat serà de cos 10, els marges de la dreta i l’esquerra, de 3,5 cm, la primera frase de cada paràgraf apareixerà sagnada a 0,5 i l’interlineat serà senzill.

Les taules, els gràfics o les imatges apareixeran citats en el text, com és el cas de la taula 1 o el gràfic 1 d’aquesta proposta. Els títols de les taules o dels gràfics tindran un interlineat d’1,5 i aniran precedits per una tabulació de línia. La font de la taula o dels gràfics anirà seguida per una tabulació de línia.

TAULA 1. Títol de la taula (Cos 10, georgia, rodona)

Característiques

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Valors

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Font de la taula (Cos 10, georgia, rodona)

GRÀFIC 1. Títol del gràfic (Cos 10, georgia, rodona)

Font del gràfic, figura o imatge (Cos 10, georgia, rodona)

Farem servir sempre les cometes baixes («») excepte quan el fragment que es vol marcar estigui inserit dins d’un altre fragment ja marcat amb cometes baixes: (« “ ” »).

Les citacions dins del text apareixeran tal com es detalla a continuació: Segons apunta Turell (2009: 2), «[…]» / Gibson (2009) especifica que [...] / Aquestes observacions estan d’acord amb les de Finnegan (1976, 1977) / Les constatacions d’aquest estudi també es troben en altres treballs (vegeu, per exemple, Waibel et al., 2007).

Les referències bibliogràfiques inclouran les obres citades en l’article. En les referències, a més, es mantindran els topònims en la llengua de la publicació, sense traduir-les al català.

Caldrà afegir el nom de tres persones que podrien fer una revisió de l'article que s'envia.

2. Referències Bibliogràfiques (Cos 12, georgia, versaleta, espaiat 1,3, d’aquest color (R: 188, G: 46, B: 62), sagnat 0,5)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) [en línia]. <http://www.gencat.net/diari/> [Consulta: 4 maig 2005].

Faura, Neus (2009). «El col·loquial de les retransmissions esportives» Bassols, Margarida; Segarra, Mila (ed.). El col·loquial dels mitjans de comunicació. Vic: Eumo, 137-156.

Hiperdiccionari català-castellà-anglès en disc compacte [disc compacte]. Ver. 1.0. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993. (Diccionaris de l’Enciclopèdia).

Immoune, Youcef (2006). «Les espaces interacctionnels de la cohérence: l’exemple du diagnostic médical et de la prescription». Calas, Frédéric (ed.). Cohérence et discours. Paris: PUPS, 263-273.

Parcerisa Ara, Artur (2004). Pla docent: planificar les assignatures en el marc de l’espai europeu d’educació superior [en línia]. Barcelona: Publicacions de la Universitat

de Barcelona. <http://www.publicacions.ub.es/doi/documents/137.pdf> [Consulta: 3 maig 2005].

Pinter, Esther (2002). «Paraules enverinades per a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua». Avui, 1 de maig, 37.

Salvador, Vicent (2000). «L’estil nominalitzat». Caplletra, 29, 69-82.

Solà, Joan; Lloret, M.R; Mascaró, J.; Pérez Saldanya, M. ([2002]2008) Gramàtica del català contemporani Barcelona: Empúries.

Spassova, Maria (2009). El potencial discriminatorio de las secuencias de categorías gramaticales en la atribución forense de autoría de textos en español. Tesi doctoral. Universitat Pompeu Fabra.

Turell, Maria Teresa (2004). «The disputed authorship of electronic mail: linguistic, stylistic and pragmatic markers in short texts». 1st European IAFL Conference on Forensic Linguistics/language and Law. Cardiff University, 3 i 4 de juliol de 2004.

Waibel, Alex; Bernardin, Keni; Wölfel, Matthias (2007). «Computer-Supported human-human multilingual communication». Interspeech 2007. Proceedings of the 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association. Antwerp (Bèlgica): 27-31 d’agost, 2007, 14-21. <http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2007/i07_0014.html> [Consulta: 3 maig 2010].

........................................................................................................................................................................................

La maqueta es pot descarregar des de dos enllaços: 

1) maqueta 1

Per descarregar la maqueta 1, cal fer clic en l'objecte "Maqueta LSC" i llavors fer clic en el document adjunt a la fitxa. Aquesta acció obrirà una nova pestanya des de la qual es podrà descarregar la maqueta.

2) maqueta 2

 

Articles

Política

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,  sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la  limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:  http://hdl.handle.net/2445/122803